Archiwa kategorii: Aktualności

UWAGA – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”

Czerwiec 26, 2017
logogminy

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu pn. Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia związane jest z dużym zainteresowaniem Konkursem w roku bieżącym. Złożone wnioski konkursowe opiewają na kwotę kilkakrotnie przewyższającą kwoty wnioskowane w edycjach Konkursu przeprowadzanych w latach ubiegłych. Zatem Fundusz musi zabezpieczyć większe środki na ich zrealizowanie, co wymaga podjęcia stosownych uchwał przez Radę Nadzorczą.

 

Link do strony WFOŚiGW w Gdańsku:

https://wfos.gdansk.pl/uwaga-przesuniecie-terminu-rozstrzygniecia-konkursu-czyste-powietrze-pomorza

 

WAŻNE:

Informujemy, że zgodnie z zasadami WFOŚiGW w Gdańsku, aby wydatek w ramach zadania mógł zostać zrefundowany w ramach ww. projektu – nie można rozpocząć zadania przed ogłoszeniem decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznaniu dofinansowania.

Najlepsi absolwenci gimnazjów z gminy Chojnice

Czerwiec 22, 2017
DSC00091

21 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Chojnice w obecności  przewodniczącej Rady Gminy Pani Danuty Łoboda, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pana Ryszarda Kontka,  sekretarz Gminy Pani Stefanii Majewskiej- Kilkowskiej i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Pani Bernadety Zimnickiej, wręczył nagrody 6 najlepszym absolwentom Gimnazjów z Gminy Chojnice        w postaci nowoczesnych tabletów. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice uczniów, dyrektorzy szkół i wychowawcy.

Była to XVI edycja Nagród Wójta. Od 2002 roku już 218 absolwentów otrzymało nagrody.

Najlepszymi absolwentami gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostali :

  1. Marta Balwińska – Gimnazjum Charzykowach
  2. Damian Behrendt – Gimnazjum w Nowej Cerkwi
  3. Jakub Łangowski – Gimnazjum w Pawłowie
  4. Zuzanna Garwol – Gimnazjum w Silnie
  5. Anna Maria Pupka Lipińska- Gimnazjum w Sławęcinie
  6. Zuzanna Jankowska – Gimnazjum w Swornegaciach

Gratulujemy bardzo dobrych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 24 i przepisami rozdziału 4, w związku z § 24 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

Wójt Gminy Chojnice ogłasza
przetarg pisemny ograniczony
na sprzedaż działek
ROD Zacisze Charzykowy

Przedmiotem sprzedaży są działki, bez poczynionych na nich nakładów.
Ceny wywoławcze powyższych działek są cenami netto, do kwoty oferowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.
Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.
Powyższe działki zapisane są w księdze wieczystej nr SL1C/00025808/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg ogranicza się do działkowców, członków Stowarzyszenia ROD Zacisze Charzykowy.

Działkowcy zamierzający brać udział w przetargu zobowiązani są do:
1. złożenia pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu,
2. złożenia pisemnej oferty przetargowej,
3. wpłaty wadium.

Pisemne zgłoszenia udziału w przetargu należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56A do dnia 19.07.2017 roku do godz. 14:00.
Zgłoszenie udziału w przetargu powinno zawierać:
– imię i nazwisko i adres zgłaszającego,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– numer ewidencyjny (geodezyjny) działki, której zgłoszenie dotyczy,
Po weryfikacji zgłoszeń, nie później, niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem części jawnej przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnice wywieszona zostanie lista osób zakwalifikowanych do przetargu.

Pisemną ofertę przetargową należy składać w zamkniętych kopertach z napisem
“Oferta przetargowa ROD Zacisze – nie otwierać przed godz. 10:00 dnia 25.07.2017 roku”,
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56A do dnia 19.07.2017 roku do godz. 14:00.
Oferta przetargowa powinna zawierać:
– imię i nazwisko i adres oferenta,
– datę sporządzenia oferty,
– numer ewidencyjny (geodezyjny) działki, której oferta dotyczy,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– oferowaną cenę i sposób jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej),
– podpis oferenta.
Do oferty należy dołączyć kserokopię wpłaty wadium.

Otwarcie części jawnej przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach – sala konferencyjna (3 piętro), w dniu 25.07.2017 roku o godz. 10:00.
Termin ustnej części przetargu komisja przeprowadzająca przetarg ustali w dniu otwarcia jawnej części przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Chojnice nr 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060 w terminie do dnia 19.07.2017 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Gminy Chojnice nr 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020.
Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Sprzedaż działki na rzecz działkowca skutkować będzie utratą członkostwa w Stowarzyszeniu ROD Zacisze oraz likwidacją ROD Zacisze w zakresie objętym daną działką.
Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. w takim przypadku działkowcom przysługują roszczenia wobec podmiotu likwidującego. W związku z tym wprowadza się dodatkowe kryterium uczestnictwa w przetargu, możliwe do spełnienia przez działkowców ROD Zacisze i polegające na tym, że nabywca nieruchomości zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gminy Chojnice wynikających z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 40 z późn. zm.).

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r.

Czerwiec 19, 2017
Zał.1. Baner_02

W terminie od l czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.
Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach.
W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne będzie wejście pracownika na teren działki, na odległość około 30 m od granicy.
Rozpoznanie upraw na podstawie zobrazowań satelitarnych (pozyskanych z Centrum Badań Kosmicznych PAN) i porównanie ich z opisem wykonanym w terenie przez pracowników Urzędu Statystycznego, jest niezbędne dla właściwej interpretacji danych satelitarnych w celu określenia powierzchni wybranych upraw.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest pani Alicja Smoleń, tel. 58 76 83 163, komórkowy 695 254 089, e-mail A.Smoleń@stat.gov.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/badania-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-w-czerwcu-i-lipcu-2017-r-,80,1.html

Rozstrzygnięcie konkursu

Czerwiec 16, 2017
logo-gminy

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017”
NA SZCZEBLU GMINNYM

Gmina Chojnice przystąpiła do konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”, który został zorganizowany przez Województwo Pomorskie.
Do udziału w konkursie w kategorii „Zagroda” zgłoszono jedną zagrodę, natomiast w kategorii „Wieś” zgłoszono dwie wsie z terenu gminy Chojnice.

 

W kategorii „Zagroda” Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody.

Z kolei laureatami konkursu w kategorii „Wieś” zostali:
- I miejsce: Ogorzeliny,
- II miejsce: Kłodawa.

Laureat pierwszego miejsca w kategorii „Wieś” został zgłoszony do konkursu na szczeblu powiatowym.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „PIĘKNA ZAGRODA NIEROLNICZA 2017”

Urząd Gminy w Chojnicach zorganizował konkurs „Piękna Zagroda Nierolnicza 2017”, który przeprowadzony został na terenie gminy Chojnice i był rozstrzygany na szczeblu gminnym.

Do udziału w konkursie zgłoszono 4 zagrody nierolnicze z terenu gminy Chojnice.

Laureatami konkursu „Piękna Zagroda Nierolnicza 2017” zostali:
- I miejsce: Pani Ewa Tandecka z Chojniczek,
- II miejsce: Pan Dariusz Bucław z Klawkowa,
- III miejsce: Pani Agnieszka Mueller z Chojniczek.

Z kolei Zaborski Park Krajobrazowy przyznał w konkursie „Tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom” nagrodę Państwu Alicji i Bolesławowi Wróblewskim z Charzyków. Nagroda została ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.