Stawiamy na Edukację
Marzec 29, 2017

Projekt pn. „Stawiamy na Edukację” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 3 Edukacja, działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.10.2018 r.

Obszar realizacji projektu: gmina Chojnice.

Projekt realizowany w partnerstwie z firmą LEARNETIC S.A. z Gdańska.

Wartość projektu: 3 769 872,04 zł

Dofinansowanie: 3 581 378,44 zł (95 %) (w tym kwota dofinansowania z UE: 3 204 391,23 zł)

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (matematycznych, informatycznych, językowych) niezbędnych na rynku pracy z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) u 1740 uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Chojnice oraz podniesienie kompetencji u 100 nauczycieli w stosowaniu TIK oraz metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, właściwych postaw i umiejętności realizowanych z wykorzystaniem TIK.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

 1. Szkolenia dla nauczycieli – metody i formy organizacyjne w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów – zadanie obejmuje szkolenia
  w formie warsztatów realizowanych wg. programów nauczania (6 modułów tematycznych po 24 godz./moduł) dla 100 nauczycieli. Tematyka warsztatów obejmuje:
 • Metoda odwróconej klasy – nauczanie wyprzedzające;
 • Metoda projektu edukacyjnego;
 • Praca w zespole i komunikacja;
 • Grywalizacja jako nowy trend w edukacji;
 • Neuronauka;
 • Media społecznościowe w edukacji;
 1. Szkolenia dla nauczycieli: Podniesienie kompetencji cyfrowych (TIK) oraz wykorzystanie narzędzi
  i pomocy dydaktycznych TIK do nauczania przedmiotowego – zadanie ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych (TIK) oraz wykorzystanie narzędzi i pomocy dydaktycznych TIK do nauczania przedmiotowego. Zadanie obejmuje szkolenia dla 100 nauczycieli w formie kursu e-learningowego, realizowanego wg. programu nauczania, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej oraz warsztaty zakończone praktycznym egzaminem wewnętrznym. Tematyka szkoleń to m.in.:
 • Włączanie narządzi TIK do nauczania;
 • Praca z wirtualną klasą;
 • Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych;
 • Zagrożenie w cyberprzestrzeni/bezpieczne korzystanie z Internetu;
 • Praca w środowisku BYOD, organizacja konkursów
 1. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – 5 sieci tematycznych – wsparciem w ramach zadania objętych zostanie 100 nauczycieli. Zadanie będzie realizowane w 5 sieciach tematycznych:
 • Wsparcie dziecka w uczeniu się matematyki w Szkole Podstawowej;
 • Wsparcie dziecka w uczeniu się matematyki w Gimnazjum;
 • Praca z wykorzystaniem TIK w Szkole Podstawowej i Gimnazjum;
 • Edukacja wczesnoszkolna z wykorzystaniem TIK;
 • Nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne, metodyczne.

Praca nauczycieli w sieci ma służyć bieżącej aktualizacji i diagnozie potrzeb w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, kontakty z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy uczniom i nauczycielom w rozwoju ich kompetencji, wymianę doświadczeń między nauczycielami, dostęp do informacji pedagogicznej, jak również wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych. Platforma w oparciu o którą będzie realizowane podzadanie będzie wspierała organizację i działanie sieci w obszarach: zarządzania siecią (zarządzanie i monitorowanie realizacji przyjętych zadań), moderowania pracy grupowej (w tym wspólna redakcja treści publikowanych w serwisie internetowym), umieszczaniu i udostępnianiu zasobów spójnych z tematyką sieci, publikowaniu wypracowanych przez uczestników sieci materiałów, e-learning.

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki i języków obcych dla 864 (444K/420M) uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów – w ramach zadania zorganizowane zostaną zajęcia wyrównawcze
  z matematyki, języków obcych z wykorzystaniem TIK.
 2. Uruchomienie pracy szkół na platformie edukacyjnej opartej na wolnych licencjach – zadanie obejmuje prace adaptacyjne dot. uruchomienia strony głównej platformy dla 16 szkół, szkolenie wdrożeniowe dla kadry dydaktycznej szkół, administratorów szkolnych i administratora głównego.
 3. Organizacja wyjazdów edukacyjnych – zadania dot. zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla wszystkich uczniów (92 klasy) biorących udział w projekcie do Centrum Hewelianum w Gdańsku
  i Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
 4. Organizacja i przeprowadzenie konkursu matematyczno-informatyczno-językowego na platformie edukacyjnej – zadanie obejmuje przeprowadzenie konkursu z matematyki, informatyki, języka angielskiego na 3 poziomach / 3 etapy edukacyjne (9 zestawów). Zestawy konkursowe zostaną przygotowane w formie materiału interaktywnego do osadzenia na platformie.
 5. Edukacyjne programy wakacyjne – zadanie obejmuje realizację zajęć wakacyjnych dla 864 uczniów (444K/420M) ze szkół podstawowych i gimnazjów w formie 5-cio dniowych półkolonii. Tematyka zajęć związana z podnoszeniem kompetencji kluczowych (matematycznych, informatycznych, językowych) w formie praktycznej oraz uzupełniona zajęciami ruchowymi, zajęciami w terenie. Uczestnikom półkolonii zapewnione zostanie wyżywienie oraz opieka.
 6. Doposażenie bazy szkół – cyfrowe pracownie mobilne – w ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie cyfrowych pracowni mobilnych tj. 16 mobilnych pracowni cyfrowych dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Każda pracownia będzie wyposażona w 28 tabletów
  z oprogramowaniem oraz mobilną szafę ładującą.