wtorek, 25 lipiec 2023 08:13

Wójt Gminy Chojnice informuje również, iż w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1350) oraz wystąpieniem szkód
w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Chojnice spowodowanych suszą, wystąpiono do Wojewody Pomorskiego o powołanie komisji ds. oszacowania szkód wywołanych suszą.

W związku z powyższym:

  • każdy producent rolny, na którego obszarze prowadzenia upraw rolnych wystąpiła susza, może złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę. Zgłoszenie wykonuje się tak jak miało to miejsce od 2020 roku za pośrednictwem publicznie  dostępnej aplikacji internetowej „zgłoś szkodę rolniczą”.

Uwaga: Producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku w aplikacji.

  • równolegle producenci rolni mogą składać do Wójta Gminy Chojnice pisemne wnioski o dokonanie oględzin terenu, na którym wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. Komisja z oszacowania szkód sporządzać będzie raport,  w którym określone zostaną procentowe straty w poszczególnych uprawach. Raport zostanie przekazany do Wojewody Pomorskiego.

Kompletnie wypełnione wnioski można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy
w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89- 600 Chojnice w terminie do 15 września 2023r.

Do kompletnie wypełnionego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku
o przyznanie płatności na rok 2023 złożonego w ARiMR.

Komisja szacować będzie szkody w najszybszym możliwym terminie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów do dnia oszacowania szkód należy pozostawić na polu zbiory plonu głównego danej uprawy.

 

Uwaga: Komisja nie będzie szacowała skoszonych pól.

Wójt Gminy Chojnice

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Wyświetlony 620 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 25 lipiec 2023 08:20