#szczepiMyGminęChojnice

czwartek, 05 sierpień 2021
W dniu 7 sierpnia br. w godz. od 15:00 do 19:30 zapraszamy do mobilnego punktu szczepień przeciw COVID-19. Zaszczepić będzie się można podczas koncertu Szant w autobusie MZK Chojnice naprzeciwko posterunku policji w Charzykowach. #szczepiMYGminęChojnice
Jeszcze w sierpniu rozpocznie się montaż paneli fotowoltaicznych o mocy około 50 kWp na dachu sali gimnastycznej w Charzykowach. 05.08.2021 r. Wójt Gminy Chojnice podpisał umowę z firmą P.H.U. Szopińscy Sp. z o.o.  Firma zaproponowała udział w kosztach zakupu oraz montażu fotowoltaiki w kolejnej szkole (poprzednio Szkoła Podstawowa w Ostrowitem). Wartość całego zadania wyniesie około 240 tysięcy zł. Dzięki partycypacji firmy P.H.U. Szopińscy Sp. z o.o. gmina poniesie jedynie 60% kosztów.
Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert     Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach na realizację zadania publicznego pn.: Dziedzictwo Kulturowe gminy Chojnice na stronach Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a,…
Dnia 28.07.2021 r. w Urzędzie Gminy w Karsinie Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański w obecności Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Leszka Bonna oraz przedstawicieli okolicznych samorządów podpisał umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Doręgowice od km 0+000,00 do km 0+600,00. W zakresie robót planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na nowej podbudowie, wykonanej z kruszywa drogowego C50/30 o łącznej gr. 20 cm, wykonanie opornika betonowego na ławie betonowej z oporem, wykonanie poboczy obustronnych o szer. 0,50 m z kruszywa drogowego C90/3 o średniej gr. 10 cm, wykonanie stabilizacji grunto-cementem C1,50/2,00 MPa o…
W dniu 29.07.2021 r w Urzędzie Gminy w Chojnicach miało miejsce podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowej w Doręgowicach. Oto kilka szczegółów: W dniu 22.07.2021 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Doręgowice. W jego ramach wpłynęło 5 ofert od następujących Wykonawców: Wykonawca Cena oferty z pkt Okres gwarancji z pkt Łącznie pkt Ad-Bet Sp. z o.o. Chojniczki ul. Widokowa 21 89-606 Charzykowy 465.413,18 (57,19)  84 miesiące (40,00) 97,19 Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1 89-606 Charzykowy 548.902,33 (48,49) 84 miesiące (40,00) 88,49 MP BUDOWNICTWO DROGOWE PIOTR PASZKO…
    Informujemy, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Chojnice zamierza złożyć trzy wnioski: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Swornegacie. Zakres projektu obejmuje: przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Swornegacie, przebudowę i budowę przepompowni ścieków, przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody Swornegacie, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej. Szacowana wartość zadania: 35 550 000,00 zł Termin realizacji: 2022 – 2024 Dofinansowanie: 33 772 500,00 zł (95%) Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice - ETAP I. Zakres projektu obejmuje: budowę stacji uzdatniania wody Ogorzeliny, przebudowę…
Strona 1 z 155