Wyposażenie nieruchomości w pojemniki

  1. Od 1 stycznia 2021 r. na terenie gminy Chojnice obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Osoby, które nie segregują odpadów zobowiązane są do złożenia deklaracji dotyczącej przejścia na system selektywny. Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 21 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W ramach opłaty każda nieruchomość zostanie wyposażona w 6 pojemników:

    • srebrny (metalowy) – na popiół (na prośbę mieszkańca),

    • żółty – na odpady z tworzyw sztucznych, metalu,

    • zielony – na odpady ze szkła,

    • niebieski – na odpady z papieru,

    • brązowy – na bioodpady,

    • czarny – na odpady zmieszane,

 

  1. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie której bioodpady stanowiące odpady komunalne są gromadzone i kompostowane w kompostowniku przydomowym. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie i chcą skorzystać z w/w zniżki winni są zaznaczyć to w deklaracji – wówczas nie otrzymają oni brązowego pojemnika na bioodpady.

Częstotliwości odbioru odpadów

   1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym:

    a) jednorodzinnym:

    1. nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od kwietnia do października,
    2. nie rzadziej niż co 28 dni w okresie od listopada do marca.

    b) wielorodzinnym (wyszczególnionym w harmonogramie odbioru odpadów):

    1. nie rzadziej niż co 7 dni przez cały rok.
   1. Odpady ze szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym odbierane są nie rzadziej niż co 84 dni.

   1. Odpady z metalu, tworzywa sztucznego oraz opakowania wielomateriałowe, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym odbierane są nie rzadziej niż co 28 dni.

   1. Odpady z papieru i tektury, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym odbierane są nie rzadziej niż co 28 dni.

   1. Popiół, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierany jest od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym:

    1. nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od listopada do marca,
    2. nie rzadziej niż jeden wywóz w każdym z miesięcy: maj, lipiec, wrzesień oraz październik.

Dodatkowo 2 razy w roku (zgodnie z harmonogramem) są odbierane od mieszkańców odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Linki do pobrania

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości
Osiągnięte poziomy recyklingu
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chojnice
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Punkty odbioru przeterminowanych leków i baterii
Uchwały związane z gospodarką odpadami
Zestawienie firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wyświetlony 578 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 marzec 2021 13:31