Nabór w sprawie kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.   GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR W SPRAWIE KANDYDATA NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., nr 34, poz. 198 ze zm.), w związku z art. 149 § 3 i 162 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór…
    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO…
Nowy termin naboru uczestników do programów: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021           Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, że osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie: usług asystenta osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w terminie do 5 stycznia 2021 r.
        Dyrektor Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się telefonicznie do pracowników socjalnych w terminie do 29 grudnia 2020r.             Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, na którego realizację Gmina Chojnice planuje pozyskać środki finansowe.                       Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz  funkcjonowaniu w życiu społecznym dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby…

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021

poniedziałek, 21 grudzień 2020
OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021 W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu pn. „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu gminy Chojnice, zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami socjalnymi do dnia 29 grudnia 2020 r. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który…
Zorganizowanie konkursu plastycznego stanowiło jedno z zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020. Zwycięskie prace konkursowe zostały przekazane do profesjonalnego druku w formie kalendarza na 2021 r, który będzie rozpowszechniany w gminnych jednostkach, w tym szkołach, świetlicach i wiejskich domach kultury. Pierwsza edycja konkursu pod tym samym tytułem odbyła się w 2019 r., wtedy prace zostały wykorzystane do przygotowania plakatu edukacyjnego i ulotki. W ramach konkursu do Zespołu wpłynęło 38 prac z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Chojnice - ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

piątek, 04 grudzień 2020
Aktualności Pracownicy Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny Chojnice
Strona 1 z 15