Czyste Powietrze

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec I kwartału 2023 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Chojnice:

 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 490 szt.
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 267 szt.
 3. Kwota wypłaconych dotacji w zł – 4290647,81 zł.

Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec IV kwartału 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Chojnice:

 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 437 szt.
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 243 szt.
 3. Kwota wypłaconych dotacji w zł – 3415155,53 zł.

Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

Od 3 stycznia 2023 roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

 

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzone zmiany w  programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach:

 1. Poziom podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł, maksymalna kwota dotacji wynosi 66 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny
 2. Poziom podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
 3. - 1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 4. - 2651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 99 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny

 1. Poziom najwyższy, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  1. - 1090 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
  2. - 1526 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

 maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 135 000zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Realizacja programu trwa do 2029 roku, z tym, że podpisywanie umowy o dofinansowanie możliwe jest do 31 grudnia 2027 roku, natomiast prace objęte umową zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Dofinansowanie można uzyskać na przedstawione poniżej koszty:

 

 1. AUDYT ENERGETYCZNY
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

 

 

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Audyt energetyczny

100%

1200 zł

100%

1200 zł

100%

1200                    

 

 

 

 1. OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

POWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Ocieplenie przegród budowlanych

50%

Nie dotyczy

75%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

2.

Stolarka okienna

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

3.

Stolarka drzwiowa

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

4.

Bramy garażowe

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 1. ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

55%

12 200 zł

80%

17 800 zł

100%

22 200 zł

2.

Pompa ciepła powietrze/woda

40%

12 600 zł

70%

22 000 zł

100%

31 500 zł

3.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55%

19 400 zł

80%

28 100 zł

100%

35 200 zł

4.

Pompa ciepła  powietrze/powietrze

40%

4 400 zł

70%

7 800 zł

100%

11 100 zł

5.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55%

28 000 zł

80%

40 700 zł

100%

50 900 zł

6.

Kocioł gazowy kondensacyjny

40%

6 100 zł

70%

10 700 zł

100%

15 300 zł

7.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa);
Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.

45%

8 300 zł

70%

13 900 zł

100%

18 500 zł

8.

Kocioł olejowy kondensacyjny

40%

7 400 zł

70%

13 000 zł

100%

18 500 zł

9.

Kocioł zgazowujący drewno

40%

6 600 zł

70%

11 700 zł

100%

16 700 zł

10.

Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

11.

Kocioł na pellet drzewny

40%

5 600 zł

70%

9 700 zł

100%

13 900 zł

12.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

13.

Ogrzewanie elektryczne

40%

5 600 zł

70%

9 700 zł

100%

13 900 zł

14.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

40%

8 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

15.

Wentylacja mechaniczne z odzyskaniem ciepła

40%

6 700 zł

70%

11 700 zł

100%

16 700 zł

16.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

40%

6 000 zł

70%

9 000 zł

100%

15 000 zł

Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat programu „ Czyste Powietrze” lub weryfikacją wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt:

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Adres: ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Czynny: Wtorek i Czwartek w godz. 8.00 – 14.00

Osoba do kontaktu: Justyna Lica

tel. 52 880 13 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W programie Czyste Powietrze zachodzą częste zmiany dlatego aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl lub www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze.

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec III kwartału 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Chojnice:

 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 398 szt.
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 213 szt.
 3. Kwota wypłaconych dotacji w zł – 2808927,71 zł.

Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

Od 15 lipca 2022 roku wprowadzona zostaje możliwość prefinansowania inwestycji w programie Czyste Powietrze. Zmiany umożliwią beneficjentom uzyskanie do 50% kwoty inwestycji przed rozpoczęciem zadania. 

Poniżej przesyłam link do programu Czyste Powietrze +.

Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie. Beneficjenci dostaną dotacje przed końcem inwestycji - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Q&A Program Czyste Powietrze 2022

 Organizatorzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Klimatu i Środowiska

Zapraszamy na transmisję Q&A: Wszystko co chciałeś wiedzieć o programie Czyste Powietrze, ale do tej pory bałeś się zapytać!
- Wyjaśnimy szczegóły.
- Przypomnimy zmiany w programie.
- Powiemy o nowościach.
- Odpowiemy na wszelkie pytania. Te trudne też.

Nasi eksperci:

𝗝𝘂𝘀𝘁𝘆𝗻𝗮 𝗦𝗶𝗸𝗼𝗿𝗮 – szefowa programu Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Gdańsku. O programie wie wszystko, zna każdy szczegół. I co ważne, zawiłe sprawy przekłada na prosty, zrozumiały język.

𝗠𝗮𝗿𝗰𝗶𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗴𝗼𝗿𝗼𝘄𝗶𝗰𝘇 – szef naszych doradców energetycznych. Przekonuje i namawia od lat, aby wymieniać stare kotły na nowoczesne źródła ciepła. Doradza i wspiera wnioskodawców Czystego Powietrza, bo bardzo mu zależy, aby jakość powietrza w naszym regionie radykalnie się poprawiła.

Kiedy? 28 lutego 2022 godz. 14:00

Gdzie? Na profilu facebookowym WFOŚiGW oraz na naszym kanale YT – https://www.youtube.com/watch?v=bfQQEBJidhQ

Czekamy na pytania do naszych ekspertów!
Można je przesyłać na emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub zamieszczać w trakcie transmisji jako komentarze.

 

Pomorze walczy ze smogiem mini

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WYMIANY KOPCIUCHÓW – UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO TERMINY WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ
Od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.
Od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.
Od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.
Do 31 sierpnia 2024 konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

Więcej informacji - Pomorskie walczy ze smogiem.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

Najważniejsza zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest uruchomienie trzeciego poziomu dofinansowania. Dzięki tej zmianie osoby o najniższych dochodach będą mogły starać się o dofinansowanie do 90% kosztów inwestycji a maksymalne dotacja może sięgać do 69 tyś. zł.

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzone zmiany w  programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach:

 1. Poziom podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100.000 zł,
 2. Poziom podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  1. - 1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. - 2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,
 3. Poziom najwyższy, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  1. - 900 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
  2. - 1260 zł – gospodarstwo jednoosobowe.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosek o dofinansowanie.

Realizacja programu trwa do 2029 roku, z tym, że podpisywanie umowy o dofinansowanie możliwe jest do 31 grudnia 2027 roku, natomiast prace objęte umową zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Dofinansowanie można uzyskać na przedstawione poniżej koszty:

 1. DOKUMENTACJA
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

 

 

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Audyt energetyczny

100%

1000 zł

100%

1000 zł

100%

1000 zł

2.

Dokumentacja projektowa

30%

600 zł

60%

1200 zł

90%

1800 zł

3.

Ekspertyzy

30%

150  zł

60%

300 zł

90%

450 zł

 

 1. OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA
   

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

POWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Ocieplenie przegród budowlanych

30%

45 zł za m2

60%

90 zł za m2

90%

135 zł za m2

2.

Stolarka okienna

30%

210 zł za m2

60%

420 zł za m2

90%

630 zł za m2

3.

Stolarka drzwiowa

30%

600 zł za m2

60%

1200 zł za m2

90%

1800 zł za m2

 

 1. ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000 zł

75%

15 000 zł

90%

18000 zł

2.

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000 zł

60%

18 000 zł

90%

27000 zł

3.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

13 500 zł

60%

18 000 zł

90%

27000 zł

4.

Pompa ciepła  powietrze/powietrze

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

90%

9000 zł

5.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250 zł

60%

27 000 zł

90%

40500 zł

6.

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

90%

13500 zł

7.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa);
Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.

45%

6 750 zł

75%

11 250 zł

90%

13500 zł

8.

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

90%

13500 zł

9.

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

90%

18000 zł

10.

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

90%

18000 zł

11.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

60%

12 000 zł

90%

18000 zł

12.

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

90%

9000 zł

13.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

90%

13500 zł

14.

Wentylacja mechaniczne z odzyskaniem ciepła

30%

5 000 zł

60%

10 000 zł

90%

15000 zł

15.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000 zł

50%

5 000 zł

90%

9000 zł

Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat programu „ Czyste Powietrze” lub weryfikacją wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt:

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Adres: ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Czynny: Wtorek i Czwartek w godz. 8.00 – 14.00

Osoba do kontaktu: Justyna Lica

tel. 52 880 13 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W programie Czyste Powietrze zachodzą częste zmiany dlatego aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl lub www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze.

WAŻNE!!!

Od 01.07.2021roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Głównym założeniem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program przewiduje dofinansowanie:

 • Na poziomie podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100.000 zł,
 • Na poziomie podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

- 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,(od 01.07.2021r. – 1564zł)

- 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,(od 01.07.2021r. – 2189zł)

Zostaje udostępniona możliwość składania wniosków o dofinansowanie na kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

Z dofinansowania zostanie  wycofane dotowanie kotłów opalanych węglem od 01 stycznia 2022roku. Do tego czasu koszt będzie kwalifikowany, pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakup ( wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montaż kotła będzie wykonany do 31 grudnia 2021roku.

Dofinansowaniu nie będą podlegały kotły wielopaliwowe.

Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat programu „ Czyste Powietrze” lub weryfikacją wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt:

Justyna Lica

tel. 52 397 21 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.