Czyste Powietrze

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” czynny we wtorki i czwartki w godz. od 8.00 do 14.00  informuje, że na koniec III kwartału 2023 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Chojnice:

 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 575 szt.
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 324 szt.
 3. Kwota wypłaconych dotacji w zł – 6339496,67 zł.

Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego z dnia 9 sierpnia 2023 r. nr WKO.081.3.2023 w sprawie wdrażania pełnej wersji sytemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) zwracam się z prośbą o przekazanie tej informacji możliwie do jak najszerszego grona osób. Jeżeli mają Państwo możliwość, proszę zamieścić ją również na swoich stronach internetowych w dedykowanych do tego sekcjach.

Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu CEEB – czyli zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. – od 18 września br. protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną. Protokół w wersji papierowej – bez wpisania do systemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

24 lipca 2023 r.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

 Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec II kwartału 2023 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Chojnice:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 543 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 294 szt.
Kwota wypłaconych dotacji w zł – 5328202,7 zł.
Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec I kwartału 2023 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Chojnice:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 490 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 267 szt.
Kwota wypłaconych dotacji w zł – 4290647,81 zł.
Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec IV kwartału 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Chojnice:

 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 437 szt.
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 243 szt.
 3. Kwota wypłaconych dotacji w zł – 3415155,53 zł.

Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

Od 3 stycznia 2023 roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

 

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzone zmiany w  programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach:

 1. Poziom podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł, maksymalna kwota dotacji wynosi 66 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny
 2. Poziom podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
 3. - 1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 4. - 2651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 99 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny

 1. Poziom najwyższy, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  1. - 1090 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
  2. - 1526 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

 maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 135 000zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Realizacja programu trwa do 2029 roku, z tym, że podpisywanie umowy o dofinansowanie możliwe jest do 31 grudnia 2027 roku, natomiast prace objęte umową zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Dofinansowanie można uzyskać na przedstawione poniżej koszty:

 

 1. AUDYT ENERGETYCZNY
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

 

 

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Audyt energetyczny

100%

1200 zł

100%

1200 zł

100%

1200                    

 

 

 

 1. OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

POWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinasowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Ocieplenie przegród budowlanych

50%

Nie dotyczy

75%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

2.

Stolarka okienna

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

3.

Stolarka drzwiowa

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

4.

Bramy garażowe

40%

Nie dotyczy

70%

Nie dotyczy

100%

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 1. ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA
 

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny procent dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

55%

12 200 zł

80%

17 800 zł

100%

22 200 zł

2.

Pompa ciepła powietrze/woda

40%

12 600 zł

70%

22 000 zł

100%

31 500 zł

3.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55%

19 400 zł

80%

28 100 zł

100%

35 200 zł

4.

Pompa ciepła  powietrze/powietrze

40%

4 400 zł

70%

7 800 zł

100%

11 100 zł

5.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55%

28 000 zł

80%

40 700 zł

100%

50 900 zł

6.

Kocioł gazowy kondensacyjny

40%

6 100 zł

70%

10 700 zł

100%

15 300 zł

7.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa);
Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.

45%

8 300 zł

70%

13 900 zł

100%

18 500 zł

8.

Kocioł olejowy kondensacyjny

40%

7 400 zł

70%

13 000 zł

100%

18 500 zł

9.

Kocioł zgazowujący drewno

40%

6 600 zł

70%

11 700 zł

100%

16 700 zł

10.

Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

11.

Kocioł na pellet drzewny

40%

5 600 zł

70%

9 700 zł

100%

13 900 zł

12.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

13.

Ogrzewanie elektryczne

40%

5 600 zł

70%

9 700 zł

100%

13 900 zł

14.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

40%

8 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

15.

Wentylacja mechaniczne z odzyskaniem ciepła

40%

6 700 zł

70%

11 700 zł

100%

16 700 zł

16.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

40%

6 000 zł

70%

9 000 zł

100%

15 000 zł

Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat programu „ Czyste Powietrze” lub weryfikacją wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt:

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Adres: ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Czynny: Wtorek i Czwartek w godz. 8.00 – 14.00

Osoba do kontaktu: Justyna Lica

tel. 52 880 13 17

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W programie Czyste Powietrze zachodzą częste zmiany dlatego aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl lub www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze.

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec III kwartału 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Chojnice:

 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 398 szt.
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 213 szt.
 3. Kwota wypłaconych dotacji w zł – 2808927,71 zł.

Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

Od 15 lipca 2022 roku wprowadzona zostaje możliwość prefinansowania inwestycji w programie Czyste Powietrze. Zmiany umożliwią beneficjentom uzyskanie do 50% kwoty inwestycji przed rozpoczęciem zadania. 

Poniżej przesyłam link do programu Czyste Powietrze +.

Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie. Beneficjenci dostaną dotacje przed końcem inwestycji - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Strona 1 z 2