poniedziałek, 07 grudzień 2020 09:55

RODO

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

RODO

Opublikowano: 20 października 2020

Ochrona Danych Osobowych - INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Chojnicach jest Wójt Gminy Chojnice, który reprezentuje Gminę Chojnice i jest kierownikiem Urzędu Gminy z siedzibą przy ul.31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice. Przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz szczególnej kategorii danych w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 1. Wyznaczono inspektora ochrony danych u Administratora z którym można kontaktować się e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod numerem telefonu 52 3972129 wew. 325 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

art. 6 ust.1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

art. 9 ust. 2 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w oparciu o ustawy sektorowe.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą funduszy unijnych, firmy ubezpieczeniowe).
 1. Dane osobowe pozyskujemy od osoby, której dane dotyczą, od osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 1. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać osobom trzecim, jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkuje zawarcie umowy, lub jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy w Chojnicach  przechowywane będą przez okres niezbędny  do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez poszczególne ustawy lub rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 roku.
 1. Posiada Pani/Pan:

prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,

prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe,

prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Wyświetlony 227 razy

Najnowsze od Admin WINDWEB