Benedykt Kulesza

środa, 27 wrzesień 2023 14:39

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Od 18 września został uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. W załączniku Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków informujący o zmianie przepisów i nowym obowiązku.

Link do Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Szanowni Państwo!

Informuję o XLVII Sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy w Chojnicach 

VIII Kadencji, która odbędzie się 22 września 2023r. (piątek) 

o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach 

- sala konferencyjna nr 41

ZOBACZ

/-/ mgr Ryszard Kontek

Przewodniczący Rady

Informujemy, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Gminy w Chojnicach znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://gminachojnice.sesja.pl

W związku z udziałem pracowników

w szkoleniu

w dniu 21 września 2023 r.

w godzinach od 9.00 – 14.00

biuro dowodów osobistych

oraz biuro ewidencji ludności

będzie nieczynne.

grafika zaproszenie

 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE

WARSZTATY DOTYCZĄCE

FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI

 ENERGETYCZNYCH

 

 

20.09.2023    kujawsko-pomorskie


 

09.00-09.30

Rejestracja uczestników warsztatu

09.30-09.45

Otwarcie warsztatu

09.45-10.45

Spółdzielnie energetyczne jako nowy podmiot na polskim rynku energii

10.45-11.45

Model spółdzielni energetycznej

11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.00

Doświadczenia w zakładaniu spółdzielni energetycznych

13.00-13.30

Wsparcie finansowe dla spółdzielni energetycznej

13.30-14.15

Czas na dyskusję / Panel ekspercki

14.15-14.30

Podsumowanie i zakończenie warsztatu

14.30-15.00

Obiad

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH!

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.spoldzielnia-energetyczna.pl

Wszystkie informacje na stronie: LINK

Osoba do kontaktu: Anastazja, tel. 798 223 978

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 
 

PRZYPOMINAMY, ŻE:

 

świadczenia przyznawane są na wniosek złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Prosimy o składanie wniosków u p. Dariusza Cybulskiego, pok. 01, tel. 52/3973496, wew. 382 – w  terminach: w sprawie stypendium szkolnego: do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego 2024 r.; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2023 r.;

w sprawie zasiłku szkolnego: nie później niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku;

każdy druk wniosku składa się z czterech części, w tym:

 • CZĘŚĆ A: „Wnioskodawca”, należy wypełnić w jednym egzemplarzu,
 • CZĘŚĆ B: „Informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia”, należy wypełnić w jednym egzemplarzu – informacji o dochodzie nie wypełniają wnioskodawcy (rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń), których rodzina (tj. osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe) korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, pod warunkiem że wywiad środowiskowy został sporządzony w miesiącu złożenia wniosku o stypendium i/lub zasiłek szkolny,
 • CZĘŚĆ C: „Oświadczenia wnioskodawcy”, należy wypełnić w jednym egzemplarzu,
 • ZAŁĄCZNIK NR 1: „Informacje o uczniu ubiegającym się o stypendium/zasiłek”, należy wypełnić oddzielnie dla każdego ucznia, np.: jeżeli rodzic ubiega się o świadczenie dla trojga dzieci – niniejszy załącznik wypełnia 3 razy;  

wzory wniosków dostępne są:

uprawnionymi do otrzymania stypendium i/lub zasiłku szkolnego są:

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 r.ż.;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

prawo do uzyskania:

 • stypendium szkolnego posiadają uczniowie, wychowankowie i słuchacze, o których mowa w pkt „d”, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tj. spokrewnionych lub niespokrewnionych osób, pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 600 zł (wysokość dochodu  oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 3 - ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).
 • zasiłku szkolnego posiadają uczniowie, wychowankowie i słuchacze, o których mowa w pkt „d”, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (tj.: zdarzenie, które jest zależne od wystąpienia zewnętrznych, nagłych, nieprzewidywalnych, niemożliwych do uniknięcia – przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy – okoliczności, np.: kradzież mienia, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członka rodziny ucznia, pożar, powódź, itp.). Nie obowiązuje kryterium dochodowe, o którym mowa wyżej.

formami stypendium szkolnego są:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, muzycznych, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę, kółek zainteresowań i innych poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia;
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym obejmująca, w szczególności: zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, pomocy edukacyjnych, w tym multimedialnych programów edukacyjnych, instrumentów muzycznych, mikroskopu, sprzętu sportowego, wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, przyborów szkolnych, stroju sportowego/gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, przy czym w skład stroju zakupionego w ramach stypendium szkolnego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza sportowa i spodnie sportowe lub dres, kimono, strój kąpielowy, czepek i okulary pływackie, obuwie typu sportowego/gimnastycznego /np. adidas, halówki, baletki/, przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego przez ucznia, w tym pokrycie kosztów abonamentu internetowego, zakup komputera, oprogramowania, części do komputera, tuszy do drukarek i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu czy kosztów zakupu posiłków – dotyczy wyłącznie uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych,
 • świadczenia pieniężne – w sytuacji stwierdzenia przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, braku możliwości przyznania stypendium w ww. formach;

formami zasiłku szkolnego są:

 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym;
 • świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;

do złożenia wniosku o przyznanie stypendium i/lub zasiłku szkolnego uprawnieni są:

 • rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia lub upoważniony przez pełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń/ słuchacz,
 • odpowiednio, dyrektorzy placówek, o których mowa w pkt. „d”;

do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów, uzyskanych – przez poszczególnych członków rodziny – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku - lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (szczegółowe informacje zostały zawarte w pouczeniu zamieszczonym we wniosku);
 • jeżeli w rodzinie ucznia występuje trudna sytuacja życiowa spowodowana np. bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem, narkomanią, - dokument potwierdzający występowanie tej sytuacji, np. zaświadczenie lekarskie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Chojnice występowanie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 90d ustawy o systemie oświaty wpływa na wysokość stypendium.

 • załącznik nr 1 – wypełniony oddzielnie dla każdego ucznia;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia/ słuchacza do szkoły/ kolegium/ ośrodka (z podaniem klasy, szkoły, do której uczeń/ słuchacz uczęszcza).

wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, o zmianie lub ustaniu przyczyn/y, które/a stanowiły/a podstawę do przyznania stypendium (np.: wzrost dochodu, zaprzestanie nauki przez ucznia, itp.);

stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę jego przyznania, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

OGÓLNA klauzula informacyjna

Wniosek STYPENDIUM SZKOLNE 23 r.

Wniosek. ZASIŁEK SZKOLNY 23 r.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 23 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Dnia 31 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności, Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice Ryszarda Kontek  przewodniczącego Komisji Oświaty Józefa Kołaka i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach Anity Sznajder odebrał ślubowanie i wręczył akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego  nauczycielom pracującym   w szkołach
na terenie Gminy Chojnice.

Akty nadania awansu zawodowego odebrali:

1. Monika Mielewczyk – Szkoła Podstawowa w Charzykowach

2. Celina Piórkowska- Skiba – Szkoła Podstawowa w Charzykowach

3. Joanna Michalak – Szkoła Podstawowa w Charzykowach

4. Andrzej Skórczewski – Szkoła Podstawowa w Charzykowach

5. Patrycja Francikowska- Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach

6. Martyna Theil – Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich   w Nowej Cerkwi

7. Daria Cieniuch  – Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach

8. Kamila Oziemkiewicz  – Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach

9. Katarzyna Piekarska – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie.

GRATULUJEMY !

) Zbiorowe zdjęcie Wójta, przedstawicieli organu Gminy Chojnice z nauczycielami, którym wręczono akt nadania awansu awodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom pracującym w szkołach na terenie Gminy Chojnice.

Składanie ślubowania nauczyciela mianowanego.

Wręczenie aktu nadania awansu awodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielowi pracującemu w szkole na terenie Gminy Chojnice.

Wręczenie aktu nadania awansu awodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielowi pracującemu w szkole na terenie Gminy Chojnice.

Wręczenie aktu nadania awansu awodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielowi pracującemu w szkole na terenie Gminy Chojnice.

Wręczenie aktu nadania awansu awodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielowi pracującemu w szkole na terenie Gminy Chojnice.

Wręczenie aktu nadania awansu awodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielowi pracującemu w szkole na terenie Gminy Chojnice.

Wręczenie aktu nadania awansu awodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielowi pracującemu w szkole na terenie Gminy Chojnice.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

logotyp z flagą

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka.

Wcześniejsze zgłoszenia adresatów Programu pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice zaplanować na ten cel środki finansowe na rok 2024.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym na: 

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej; 
 2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie; 
 1. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 2. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

 Zgodnie z zaleceniami określonymi w Programie, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby osób:

 1. posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach:
 • asystent osoby niepełnosprawnej;
 • opiekun osoby starszej;
 • opiekun medyczny;
 • pedagog;
 • psycholog;
 • terapeuta zajęciowy;
 • pielęgniarka;
 • siostra PCK;
 • fizjoterapeuta;

 lub  

 1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie* w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; 

*posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością;

 lub 

 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Usług asystencji osobistej nie mogą świadczyć osoby będące:

 • członkami rodziny* uczestnika;
 • opiekunami prawnymi uczestnika;
 • osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. 

*za członków rodziny uczestnika uznaje się: wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu; osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w Programie udzielają pracownicy socjalni – zgodnie z obowiązującą w ośrodku rejonizacją https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

Osoby chętne do skorzystania z Programu prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych ośrodka (osobiście lub telefonicznie) do dnia 13 września 2023 r.

Więcej informacji na temat Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

W związku ze szkoleniem dotyczącym
Centralnego Rejestru Wyborców
w dniu 31 sierpnia 2023 r.

 w godzinach
 od 10.00 – 14.00
 biuro dowodów osobistych
 oraz biuro ewidencji ludności będzie nieczynne.

                        WÓJT GMINY CHOJNICE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
     Podinspektora w Wydziale Programów Rozwojowych
                      Urzędu Gminy w Chojnicach
              ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
               
                 w wymiarze etatu: pełny etat
Strona 1 z 160