Benedykt Kulesza

 godło

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024.

Całkowity koszt zadania to 711 952,25 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie Umowy w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Chojnice w lutym 2024 r.

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Celem asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Asystent powinien dążyć do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku.

Adresatami programu są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w 2024 r. mają być realizowane dla 42 osób z niepełnosprawnością, w tym 22 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 2 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 8 dzieci w wieku do 16 r.ż. spełniających zapisy działu III Programu, w łącznej liczbie godzin 12 798. Zmiana wniosku wymaga akceptacji wojewody.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach Programu do 7 marca 2024 r. Druki wniosków dostępne w siedzibie GOPS w Chojnicach, przy ul. Drzymały 14, pok. 08.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego po tym terminie będzie uzależnione od dostępności środków oraz akceptacji zmiany wniosku przez Wojewodę Pomorskiego.

1. Dla podatników opodatkowanych w 2023 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 (tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych) Ministerstwo Finansów przygotowało usługę Twój e-PIT.
Rozliczenia roczne zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez KAS. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów pod adresem podatki.gov.pl w e-Urzędzie Skarbowym.

Udostępnione zeznanie PIT-37 i PIT-38 można:

 • zweryfikować i zaakceptować bez zmian, 
 • zmodyfikować i zaakceptować,
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie,
 • nic nie robić – w dniu 30 kwietnia 2024 zostanie ono automatycznie zaakceptowane.                     

Usługa Twój e-PIT przygotuje również zeznania na formularzach PIT-28, PIT-36
i PIT36L. Należy uzupełnić i sprawdzić swoje rozliczenie, a następnie zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).    W usłudze Twój e-PIT nie są udostępniane zeznania dla osób niepełnoletnich.

2. Zeznania PIT-28, PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT36L i PIT-39 za rok 2023 należy składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2024 r.

3. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2023 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT40A/11A) w terminie do dnia 29 lutego 2024r.

4. Terminy zwrotu nadpłaty z zeznań podatkowych za rok 2023:
– 45 dni z zeznania złożonego elektronicznie,                        

 – 3 miesiące z zeznania złożonego w formie papierowej.

5. Dla e-PIT, z których wynika kwota do zapłaty, w przypadku płatności online z usługi Twój e-PIT, będzie prezentowany mikrorachunek podatnika.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach

Aleksander Ciepliński

piątek, 16 luty 2024 10:10

Zakładka GUS

 

 

 

Bank Danych Lokalnych

Baza Demograficzna

Badania ankietowe GUS 2024 przycisk

 

 

piątek, 16 luty 2024 07:52

LI SESJA RADY GMINY W CHOJNICACH

Szanowni Państwo!

Informuję o LI Sesji Rady Gminy w Chojnicach 

VIII Kadencji, która odbędzie się 23 lutego 2024 r. (piątek) 

o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach 

- sala konferencyjna nr 41

ZOBACZ

/-/ mgr Ryszard Kontek

Przewodniczący Rady

Od 2 do 16 lutego 2024 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę. Edycja 2024 zaczyna się w lutym i potrwa do listopada.

Jak zostać uczestnikiem

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 16 lutego wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 26 lutego przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Wsparcie

Grupy zainteresowane działaniem lokalnym, które zgłoszą się do akcji Masz Głos i zostaną przyjęte, mogą liczyć na bezpłatne wsparcie przez cały okres trwania edycji, niezależnie od tego, w którym województwie mają siedzibę. Wsparcie obejmuje:

 • stałą współpracę i doradztwo ze strony doświadczonego koordynatora, pracującego na danym terenie,
 • pomoc prawną,
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami z całej Polski,
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych oraz jednym ogólnopolskim zlocie, który odbędzie się w maju pod Warszawą,
 • możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),
 • konsultacje przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,
 • szansę na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy edycję.

Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 16 lutego 2024 przez stronę: https://www.maszglos.pl/

 

NaborMG24

Informujemy, że nie wpłynęła żadna kandydatura w naborze na członka komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert dla zadań realizowanych w 2024 roku.

Urząd Gminy w Chojnicach informuje o możliwości osobistego odbioru informacji podatkowych za rok 2023 r.:

1) PIT-11 za:

–  umowy zlecenia,

–  umowy najmu ścieżek rowerowych,

–  nagrody za osiągnięcia,

–  adopcję psa,

2) PIT-R dla:

–  członków komisji wyborczych (dot. wyborów w dniu 15.10.2023 r.),

–  mężów zaufania (dot. wyborów w dniu 15.10.2023 r.),

–  radnych,

–  sołtysów.

Informacje są do odbioru do dnia 15 lutego 2024 r. w pokoju nr 200 na II piętrze.

wtorek, 23 styczeń 2024 09:30

Terminarz Zebrań Wiejskich 2024

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
WÓJTA GMINY CHOJNICE
z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich na terenie Gminy Chojnice

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 1. Zwołuję Zebrania Wiejskie na terenie Gminy Chojnice w terminach i miejscach, jak w Terminarzu Zebrań Wiejskich, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Terminarz zebrań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej, stronie BIP Urzędu Gminy w Chojnicach.
 3. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

 

 

 

Link do Zarządzenia i terminarza

 

Załącznik do Zarządzenia

nr 4 /2024 Wójta Gminy Chojnice

z dnia 3 stycznia 2024 r.

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH

 

Lp

Sołectwo

Data zebrania

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce zebrania

1.

Chojnaty

12.02.2024

poniedziałek

16:00

UG Chojnice

2.

Sławęcin

13.02.2024

wtorek

17:00

Świetlica

3.

Ogorzeliny

13.02.2024

wtorek

17:00

WDK

4.

Nowy Dwór - Cołdanki

15.02.2024

czwartek

17:00

Świetlica

5.

Ostrowite

15.02.2024

czwartek

17:00

Szkoła

6.

Ciechocin

16.02.2024

piątek

17:00

Świetlica

7.

Gockowice-Obj ezierze

16.02.2024

piątek

17:00

Świetlica

8.

Klawkowo

19.02.2024

poniedziałek

17:00

Świetlica

9.

Krojanty

19.02.2024

poniedziałek

19:00

Świetlica

10.

Angowice

20.02.2024

wtorek

17:00

Świetlica

11.

Nowa Cerkiew

20.02.2024

wtorek

17:00

Szkoła

12.

Nieżychowice

20.02.2024

wtorek

17:00

Szkoła

13.

Racławki

21.02.2024

środa

17:00

Świetlica

14.

Granowo

21.02.2024

środa

17:00

Szkoła Lichnowy

15.

Czartołomie - Jarcewo

22.02.2024

czwartek

17:00

Świetlica

16.

Lichnowy

22.02.2024

czwartek

17:00

Szkoła

17.

Chojniczki

23.02.2024

piątek

17:00

Sala bankietowa, Chojniczki ul. Chojnicka 52

18.

Nowe Ostrowite

23.02.2024

piątek

17:00

Świetlica

19.

Swornegacie

25.02.2024

niedziela

11:00

WDK

20.

Lotyń

26.02.2024

poniedziałek

17:00

Świetlica

21.

Kruszka

26.02.2024

poniedziałek

17:00

Świetlica

22.

Powałki

27.02.2024

wtorek

17:00

Świetlica Kłodawa

23.

Kłodawa

27.02.2024

wtorek

19:00

Świetlica Kłodawa

24.

Doręgowice

28.02.2024

środa

17:00

Świetlica

25.

Moszczenica

28.02.2024

środa

19:00

Świetlica

26.

Zbeniny

29.02.2024

czwartek

17:00

Świetlica Kłodawa

27.

Klosnowo

29.02.2024

czwartek

19:00

Świetlica Kłodawa

28.

Pawłowo

01.03.2024

piątek

17:00

Szkoła sala gimnastyczna

29.

Pawłówko-Lipienice

01.03.2024

piątek

19:00

Szkoła sala gimnastyczna

30.

Charzykowy

04.03.2024

poniedziałek

17:00

Dom Strażaka

31.

Silno

05.03.2024

wtorek

17:00

WDK

32.

Kopernica

05.03.2024

wtorek

16:00

Świetlica

33.

Funka

05.03.2024

wtorek

18:00

HOW Funka

34.

Topole

05.03.2024

wtorek

16:00

UG Chojnice

W związku z udziałem pracowników w szkoleniu
w dniu 16 stycznia 2024 r.
 w godzinach
od 9.00 – 14.00
biuro dowodów osobistych
 oraz biuro ewidencji ludności

będzie nieczynne.

Strona 1 z 163