Informacja nt podpisanych umów

czwartek, 17 grudzień 2020
W dniu 10.12.2020 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach została podpisana umowa z firmą Usługi  Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski, dotycząca zadań pn. „Remont dróg osiedlowych ul. Sportowej i Gimnazjalnej w m. Charzykowy”.   koszt: 126 598,98 zł termin wykonania: do 50 dni od przekazania placu budowy Wyżej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu: -warstwy ścieralnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/30 o gr. warstwy 8 cm; -warstwy podbudowy z kruszywa betonowego 0-63 mm, gr 15cm; -wykonaniu warstwy odsączającej o gr. 10 cm; -wykonaniu korytowania, profilowania koryta wraz z zagęszczeniem podłoża - regulacji elementów infrastruktury podziemnej Podstawowe parametry techniczne: długość: 430 mb…
Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu są działania związane z kompleksowym zagospodarowaniem szlaku wodnego dla rozwoju turystyki kajakowej na rzece Brdzie i Chocinie w granicach administracyjnych gminy Chojnice i gminy Konarzyny. Zakres projektu obejmuje budowę, rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej/kajakowej na ww. odcinkach rzek, w następujących lokalizacjach: Chociński Młyn, Swornegacie (przy moście), Kokoszka, Ciecholewy, Zielonej Chocinie, Swornegacie nad J. Witoczno. W ww. lokalizacjach przewiduje się budowę…