Benedykt Kulesza

informujemy, iż od 1 kwietnia 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na koszty działalności statutowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r.

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i jest przeznaczona na realizację celów statutowych kół.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Limit oraz wysokość pomocy.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r. wynosi 70 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

    5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,

    6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,

    7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Poniżej link dot. wsparcia finansowego.

https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2022-pomoc-finansowa-przeznaczona-na-realizacje-celow-statutowych-kol

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021”

 

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 40.737,00 zł na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/7142/2021/AZBEST-2021 zawartej w dniu 07.10.2021. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 40.737,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 126,240 Mg.

W ramach zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 25 nieruchomościach oraz zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 23 nieruchomości z terenu gminy.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

Logo WFOŚiGW

OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
na obszarze województwa pomorskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372, z 2018 r. poz. 398 oraz z 2021 r. poz. 1728) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 17) ogłasza się, co następuje:

 1. W okresie od dnia 4 kwietnia 2022, r. do dnia 8 lipca 2022 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa pomorskiego kwalifikacja wojskowa.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 r.
 3. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1998 - 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 2001 - 2002, które:
 5. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 6. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 7. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1998 - 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).
 8. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 9. Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia oraz osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B.
 10. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na: obszarze GMINY....................................... CHOJNICE przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska

w CHOJNICACH, W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHOJNICACH, UL 31 STYCZNIA 56, 89-600 CHOJNICE

w okrasie ud dnia............. 15.06.2022 r............................ do   dnia.......... 21.06,2022 r......................... 2022................................................ r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy,

w godzinach r-,ij .................... 8:00.................................................................... do................ 13:00..... ......... ..............................................................

Kobiety przyjmowane ...............................................   22.06.2022   r. ........................................................        ...

 1. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
 1. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).
 2. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 3. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność wymienioną w art. 26 ust. łc ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
 4. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:
 • w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;
 • po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
 2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
 3. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

 1. Osoby, które wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie, nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art. 32 ust. 10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.

 1. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 21 marca 2022 r.

Wojewoda Pomorski
(-) Dariusz Drelich

flaga

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Opieka wytchnieniowa

 godlo

 

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Całkowity koszt zadania to 274 176 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania. Dzięki wsparciu opiekun czasowo odciążony od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, będzie miał czas na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw.  

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną, wymagających wysokiego poziomu wsparcia czy stale przebywających w domu, tj. takich, które nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek całodobowych. Pod uwagę brane będą również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi opieki wytchnieniowej w 2022 r. mają być realizowane łącznie dla 28 osób, tj. 24 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 4 dzieci niepełnosprawnych, w ilości do 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W celu zgłoszenia się do Programu należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym GOPS w Chojnicach: https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

 

 

 

 

flaga2

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

godlo

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Całkowity koszt zadania to 116 892 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Asystent powinien dążyć do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Adresatami programu są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. mają być realizowane dla 4 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w łącznej liczbie godzin 2 520.

 

 

 

 

 

 

Pracownik podnoszący pokrywę zbiornika bezodpływowego-szamba

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojnice

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. W związku z powyższym Wójt Gminy Chojnic zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Chojnice, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych/przydomowej oczyszczalni ścieków o niezwłoczne wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, pokój nr 112, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą tradycyjną. W przypadku nowopowstałych obiektów zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od daty zakończenia budowy w/w instalacji. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice  pokój nr 112, na stronie internetowej: www.bip.gminachojnice.com.pl w zakładce „druki do pobrania”. Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie rzetelnych informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowo informujemy, że właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe/ przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do posiadania pisemnie zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Chojnice oraz dokumentów uiszczenia opłat za wywóz tych nieczystości. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się systematycznie, nie dopuszczając do przepełnienia urządzenia, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. W przypadku zbiorników bezodpływowych wywóz nieczystości ciekłych powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, natomiast w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków minimum raz w roku. Przepisy prawa miejscowego dopuszczają pozbywanie się nieczystości ciekłych w obiektach sezonowych (domki letniskowe) minimum jeden raz w sezonie w okresie ich zamieszkiwania, ale tylko wówczas, gdy są wykorzystywane w okresie do trzech miesięcy.

Chojnice, 08.02.2022r.

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach w związku

z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów

człuchowskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

 

W związku z potwierdzeniem wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich łabędzi jak i hodowlanych gęsi w niewielkich odległościach od granic powiatu chojnickiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach apeluje do hodowców drobiu i wszystkich posiadaczy drobiu hodowlanego, ozdobnego czy gołębi o podjęcie wszelkich możliwych działań mogących zabezpieczyć posiadany inwentarz przed zakażenie zakażeniem wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zaleca się przede wszystkim:

 • nieutrzymywanie drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem (np. chów wolierowy);

 • zaopatrzenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywany jest drób, w maty dezynfekcyjne nasączone środkiem o działaniu wirusobójczym i utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania;

 • zachowanie zasad higieny osób obsługujących drób w sposób ograniczający ryzyko zakażenia (zmiana obuwia i odzieży, dezynfekcja rąk i narzędzi);

Bieżące informacje na temat wprowadzanych zakazów i nakazów są umieszczane na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach, w związku z czym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach prosi hodowców o ich bieżące śledzenie i przestrzeganie. Inspektorzy PIW Chojnice wizytują gospodarstwa utrzymujące drób i weryfikują realizację tych zaleceń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach przypomina również, że ww. wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI) nie jest groźny dla ludzi, ale powoduje bardzo duże straty w stadach drobiu co przekłada się także na duże szkody ekonomiczne.

Jednocześnie informuje się, nakazie zgłaszania miejsc utrzymywanie drobiu. O zgłaszanie proszeni są wszyscy hodowcy drobiu, także zgłaszający się w poprzednich latach. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny, osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą mailową – szczegóły na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach

lek. wet. Katarzyna Falgowska

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2022

  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHOJNICACH

z dnia 8 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie Nr 1/2022

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach z dnia 7 stycznia 2022 r.

w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu chojnickiego

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pk1, pkt 3, pkt 8e, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz na podstawie art. 60 lit. b), art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu chojnickiego zmienia się treść w sposób następujący:

 1. w preambule wykreśla się słowa: „w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tucholskiego”;

 2. otrzymuje brzmienie: „§2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący: w powiecie chojnickim, gminie Chojnice miejscowości wraz z wybudowaniami: Ciechocin Pierwszy, Doręgowice, Kamionka (k. Zamartego), Nowy Dwór, Melanowo, Melanówek, Ogorzeliny, Sławęcin.”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób

zwyczajowo przyjęty i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Chojnicach

Katarzyna Falgowska

Strona 1 z 153