Marcin Siudziński

Wójt Gminy Chojnice ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Ogłoszenie o konkursie

WITKAC.PL - Instrukcja tworzenia konta osoby składającej wnioski 

poniedziałek, 13 czerwiec 2022 13:56

II otwarty konkurs ofert

 
Wójt Gminy Chojnice ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w środę, 8 czerwca 2022 r. marszałek Mieczysław Struk wręczył nominacje członkom Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Powołania na 5-letnią kadencję otrzymało 15 osób. Członkami rady są m.in. przedstawiciele jednostek samorządu województwa, organizacji gospodarczych i pozarządowych, a także naukowcy.

 

Rada została powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego 10 maja 2022 r. Wręczenie nominacji odbyło się w Sali Herbowej UMWP.

Jakie zadania ma rada?

Rada Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody. Działa przy dyrektorze parku krajobrazowego. Ma wyrażać opinie i pomagać w podejmowaniu decyzji związanych z realizacją zadań wynikających ze statutu Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Rolą rady jest ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody. Opiniuje też projekty i ocenia realizację ustaleń planu ochrony i innych zadań dotyczących ochrony przyrody. Ponadto, czuwa nad działalnością zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

– Bardzo dziękuję wszystkim osobom wybranym do Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych za to, że zgodzili się w niej uczestniczyć, tym bardziej, że jest to działalność pro publico bono – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – W radzie mamy ekspertów z różnych dziedzin. Chcemy korzystać z wiedzy i doświadczenia jej członków. Wierzę, że dzięki współpracy z radą najbliższe pięć lat będzie okazją do rozkwitu parków, a podejmowane decyzje będą wspierały środowisko przyrodnicze województwa pomorskiego. Jest ono jednym z najważniejszych elementów wyróżniających nasz region na tle kraju – dodał Mieczysław Struk.

Skład rady

Członków rady od 10 do 20 na 5-letnią kadencję powołuje zarząd województwa. Obecna rada liczy 15 osób i została powołana na lata 2022-2027. W jej skład wchodzą przedstawiciele świata nauki, organizacji ekologicznych, jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego, organizacji gospodarczych i związanych z ochroną przyrody z naszego regionu.

Skład:

 • Marta Chełkowska – dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • Adam Mikołajczyk –  dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • Krzysztof Pałkowski –  dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • dr hab., prof. UG Jarosław Czochański – Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku, Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej  i Gospodarki Przestrzennej,
 • Maciej Lorek – dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 • dr inż. Zbigniew Szczepański – wójt gminy Chojnice,
 • Tomasz Brzoskowski – wójt gminy Stężyca,
 • Roman Kużel – burmistrz Władysławowa,
 • Marek Ziółkowski – zastępca regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, regionalny konserwator przyrody w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku,
 • Paweł Szymański – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu,
 • dr hab. prof. UG  Mariusz Kistowski – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
 • dr Mateusz Ciechanowski – Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców,
 • dr hab. Piotr Rutkowski – Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody,
 • Ewa Romanow-Pękal – prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa,
 • Joanna Brauła –  ekspert wskazany przez Partię Zieloni, NGO.

 

Źródło: www.pomorskie.eu

poniedziałek, 06 czerwiec 2022 13:20

Raport o stanie Gminy Chojnice za rok 2021

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach
o możliwości udziału Mieszkańców w debacie nad raportem

o stanie Gminy Chojnice za rok 2021
 

Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09) na XXXIII sesji Rady Gminy w Chojnicach, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – sala nr 41, odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Chojnice za rok 2021.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 5, 6, 7 i 8 ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy Chojnice. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Chojnice składa do Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
W związku z powyższym pisemne zgłoszenia Mieszkańców do udziału w majowej debacie nad raportem o stanie gminy Chojnice za rok 2020 są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a do dnia 9 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
Serdecznie zapraszam Mieszkańców do wspólnej dyskusji nad raportem o stanie Gminy Chojnice za 2021 rok.

Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach

/-/Ryszard Kontek

 

czwartek, 21 kwiecień 2022 12:14

Nowy Sołtys Sołectwa Pawłówko - Lipienice

Dzisiejsze (20.04) wyborcze Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Pawłówko - Lipienice,  jest następstwem przedwczesnej śmierci Marioli Pażontka Lipińskiej, która przez  11 lat pełniła funkcję sołtysa sołectwa Pawłówko – Lipienice, a w latach 2002-2006 była radną Rady Gminy w Chojnicach.

Mieszkańcy zdecydowali, że nowym Sołtysem będzie p. Piotr Pażontka Lipiński, który już w pierwszej turze pokonał 3 innych kandydatów. Serdecznie gratulujemy Panu Sołtysowi i życzymy owocnej pracy na rzecz Małej Ojczyzny.

20220420 191654

W dniu 21.04.2022r. Wójt Gminy Chojnice w imieniu Społeczności Gminy Chojnice i swoim własnym przekazał serdeczne podziękowania Dyrektorowi Rejonu Dystrybucji Chojnice ENEA Operator Sp. z o.o. (Pan Mariusz Pliszka) oraz firmie GawinSteel (Pan Bartosz Gawin) za otwartą postawę proekologiczną i bezinteresowną pomoc w budowie platform pod gniazda bociana białego w sołectwie Lichnowy.

Firmę GawinSteel w dniu dzisiejszym reprezentował technolog - Pan Wojciech Bedke.

20220421 092043

SOŁTYS SOŁECTWA PAWŁÓWKO - LIPIENICE

ZWOŁUJE  ZEBRANIE  WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA  PAWŁÓWKO-LIPIENICE

W  DNIU  28 KWIETNIA  2022  ROKU O  GODZINIE  18.00   

W   SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁOWIE

Dla  prawomocności  uchwał  Zebrania  Wiejskiego  niezbędna  jest  obecność co  najmniej  1/5  uprawnionych  mieszkańców  sołectwa.  

W  przypadku  braku  wymaganego  quorum  dla prawomocności  uchwał wyznacza  się  drugi  termin  zebrania,  tj.  28 kwietnia  2022 roku, godz. 18.30.

 

Proponowany  porządek  zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie planu działania sołectwa na 2022 rok.
 4. Sprawy bieżące sołectwa.
 5. Zakończenie zebrania.

 

                                             Sołtys

                                                  /-/  Piotr Pażontka Lipiński
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych oraz są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny" to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

Poradnik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga – wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy m.in.: jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich; jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice; jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały; jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji; jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy sytuacji zakładniczej; jak udzielić pierwszej pomocy.

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Bądź gotowy - grafika

Materiały

Bądź​_gotowy!​_
Bądź​_gotowy!​_.pdf 2.49MB

Bądź​_gotowy​_prezentacja
Bądź​_gotowy​_prezentacja.ppsx 57.19MB

Ilustracją dla Poradnika jest trzeci odcinek „Akademii Bezpieczeństwa RCB”, który został przygotowany we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego PSP oraz ekspertem ds. bezpieczeństwa, byłym żołnierzem jednostki GROM. Film jest dostępny na stronie RCB oraz profilach Centrum w mediach społecznościowych.

Wideo

Materiał ze strony rcb.gov.pl

czwartek, 31 marzec 2022 12:40

Urząd w Twoim domu

Jeśli masz pilną sprawę do załatwienia w urzędzie, nie musisz już zwalniać się z pracy, by stanąć w kolejce do okienka. Naprzeciw wychodzi e-administracja oraz e-usługi, które ona zapewnia. Dziś do załatwienia wielu spraw wystarczy posiadać profil zaufany. Dzięki niemu możemy przez internet np. uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, zameldować się na pobyt stały lub czasowy czy też zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu.

„Do tego, że wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu dzięki aplikacjom i łączom internetowym, już zdążyliśmy się przyzwyczaić. To nam wręcz spowszedniało. Część tych spraw nadal można próbować załatwić w sposób tradycyjny, bez udziału cyfrowych narzędzi e-państwa. Jeżeli uważasz, że większość spraw urzędowych możesz załatwić tylko tradycyjnie jest to już tylko złudzenie. Jeśli coś funkcjonuje na papierze to zawsze jest to równoległe do procedury cyfrowej. I wszystko wskazuje na to, że od cyfryzacji zwyczajnie nie ma odwrotu.” – wskazuje Janusz Cieszyński pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Wideo

Profil zaufany posiada już ponad 14 milionów Polaków. W 2021 r. zakładało go średnio 12tys Polaków każdego dnia Polaków go zakładało,  W tym samym czasie  do urzędów trafiało dziennie średnio 6 tys. pism online (pism ogólnych).

Dzięki profilowi zaufanemu podpiszesz elektroniczne pismo lub wniosek do urzędu. Wystarczy go założyć np. przez swój bank i większość spraw załatwiać bez wychodzenia z domu.

Wideo

Jakie sprawy urzędowe załatwisz online:

Profil zaufany umożliwia dostęp do głównych serwisów administracji publicznej m.in.: GOV.PL (Mój GOV), ePUAP, Internetowe Konto Pacjenta, PUE ZUS, CEIDG, biznes.gov.pl, Krajowy Rejestr Karny, Informacji Podatkowej czy Emp@tia.

A już niebawem: - e-Doręczenia !

e-Doręczenia to możliwość odbierania i wysyłania korespondencji urzędowej drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów. To prosta i przejrzysta forma komunikacji pomiędzy wszystkimi typami podmiotów, równoważna z wysłaniem listu poleconego lub osobistą wizytą. Z usługi może skorzystać każdy – zarówno podmiot publiczny, jak i obywatel czy przedsiębiorca, który założy adres do doręczeń elektronicznych.

Dzięki e-Doręczeniom załatwisz sprawę urzędową, odbierzesz lub wyślesz dane i uzyskasz potwierdzenia (dowody), tj. potwierdzenie wysłania i otrzymania danych. e-Doręczenia docelowo będą wykorzystywane w każdym procesie administracyjnym, sądowym i cywilnym.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja

Strona 1 z 11