wtorek, 21 sierpień 2018 11:05

Utylizacja eternitu po nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.

„Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na utylizację wyrobów zawierających azbest zerwanych lub uszkodzonych po przejściu nawałnicy w dn. 11/12 sierpnia 2017r. Wnioski należy składać w terminie do 27.08.2018 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, w godzinach pracy Urzędu, osobiście lub drogą pocztową. Mogą być tylko dotowane wnioski, gdzie prace i poniesione koszty zostaną udokumentowane w postaci faktur i kart przekazania odpadów w terminie po 21.09.2018 r. Wniosek można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach: http://www.gminachojnice.com.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice: http://bip.gminachojnice.com.pl lub w biurze nr 111 Urzędu Gminy w Chojnicach. Do wniosku o demontaż, transport i utylizację należy dołączyć:
 • aktualny dokument (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości z której będą usuwane elementy lub materiały zawierające azbest; w przypadku gdy do obiektu budowlanego tytuł prawny posiada kilka osób lub podmiotów należy dołączyć zgodę wszystkich na wykonanie prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.
 • kopię zgłoszenia złożonego do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach o zamiarze usunięcia wyrobów zawierających azbest w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac (jeżeli przepisy Prawa Budowlanego tego wymagają).
 • kopię umowy zawartej z podmiotem, który będzie demontował i utylizował elementy zawierające azbest.
 • kosztorys usunięcia wyrobów zawierających azbest wykonany przez wykonawcę robót w celu zatwierdzenia wartości kosztorysowej przez Urząd Gminy Chojnice.
 • pisemną zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem w przypadku, gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność.
 • wypełnioną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest określającą stopień pilności utylizacji wyrobów zawierających azbest.
 • oświadczenie wnioskodawcy o kolorystyce nowego pokrycia dachowego z pozytywną opinią Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Chojnice (w przypadku wymiany pokrycia dachowego na nowe).
 • kolorową dokumentację fotograficzną wyrobów zawierających azbest obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) - fotografia całego budynku/ków z wyrobami zawierającymi azbest.
Do wniosku o dofinansowanie transportu i utylizacji należy dołączyć:
 • aktualny dokument (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego, w obrębie którego znajdują się elementy lub materiały zawierające azbest.
 • kopię umowy zawartej z podmiotem, który będzie odbierał i utylizował elementy zawierające azbest.
 • wypełnioną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest określającą stopień pilności utylizacji wyrobów zawierających azbest.
 • kolorową dokumentację fotograficzną wyrobów zawierających azbest obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) – fotografia składowanego azbestu na terenie nieruchomości.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem elementów budowlanych zastępujących zdemontowane elementy z azbestem oraz kosztorysów rozbiórkowych.
Wyświetlony 4240 razy Ostatnio zmieniany środa, 12 sierpień 2020 12:23