Bez kategorii (50)

ekoPracownia – zielone serce Szkoły Podstawowej w Silnie

Gmina Chojnice pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania, pn. „EkoPracownia  - zielone serce Szkoły Podstawowej w Silnie”

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczniowie naszej szkoły zyskali profesjonalną pracownię, wyposażoną w nowe meble, sprzęt, a także pomoce dydaktyczne. Wszystko po to by młodzi uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę z  zakresu ekologii.

Głównym cele projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Utworzenie EkoPracowni pomoże w upowszechnianiu wiedzy o środowisku, promowaniu i kształtowaniu postaw proekologicznych dzieci i młodzieży poprzez aktywne metody nauczania, a także przybliży ich to takich zagadnień jak: odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie emisjom, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

  • Zadanie realizowane w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
  • Nazwa zadania: „Utworzenie ekoPracowni – zielone serce Szkoły Podstawowej w Silnie”
  • Wartość udzielonego wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, płatne ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 50.000,00 zł
  • Wysokość wkładu własnego: 2.630,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska klikając w poniższy link:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogolnopolski-program-ekopracownia--zielone-serce-szkoly

https://wfos.gdansk.pl/

logotyp silno

czwartek, 18 czerwiec 2020 10:49

Zasady segregowania odpadów

[pdf-embedder url="http://gminachojnice.com.pl/nowa/wp-content/uploads/2020/06/SKMBT_C20320061808490.pdf"]
[pdf-embedder url="http://gminachojnice.com.pl/nowa/wp-content/uploads/2020/06/NABÓR-RACHMISTRZÓW-TERENOWYCH-1.pdf" title="NABÓR RACHMISTRZÓW TERENOWYCH"] Zgłoszenie-nabór-rachmistrz-pobierz plik Oświadczenie-o-niekaralności-nabór-rachmistrz-pobierz plik Informacja-RODO-nabór-rachmistrz
poniedziałek, 15 czerwiec 2020 12:13

Spis Rolny 2020

poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:24

Przedsiębiorca

poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:21

Mieszkaniec

„Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice” W dniu 2 października 2017 r. Gmina Chojnice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017). Dofinansowaniem objęte zostały zadania dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Na podstawie danych zawartych we wnioskach mieszkańców przyjęto, że roczne zużycie węgla kształtuje się na poziomie 424,5 Mg, a moc obecnie używanych źródeł ciepła określono na 1 376 kW. Mieszkańcy zdecydowali, że podstawowym paliwem po modernizacji będzie gaz sieciowy oraz drewno (pellet). Najważniejszym jednak parametrem jest planowany do uzyskania poziom redukcji zanieczyszczeń. Koszty kwalifikowane w ramach projektu – 857 143,00 zł Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 214 280,00 zł (30%) Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Chojnice – 42 857,15 zł (5%) www.wfosigw.gda.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie z realizacji projektu Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pn. „Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice”. Ostatecznie w ramach projektu dofinansowaniem objętych zostało 63 zadania z zakresu wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Na podstawie danych, zawartych przez mieszkańców, w rozliczeniach z wykonania zadania, uzyskano redukcję emisji równoważnej na poziomie 33,302 Mg/rok, w tym redukcję CO2 na poziomie 555,585 Mg/rok. Tak znaczna redukcja zanieczyszczeń do atmosfery oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszej Gminy napawa optymizmem, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to właśnie sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe stanowią główne źródło zanieczyszczeń powietrza. Odpowiadają one za prawie połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego. Produkty spalania węgla, a nierzadko śmieci w domowych piecach, kotłach i kominkach najróżniejszych typów przyczyniają się w głównej mierze do tak złego stanu naszego powietrza. Realizacja niniejszego projektu w zakresie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na jeden z ekologicznych przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia postawionych zamierzeń z zakresu czystego powietrza. Mniejsza emisja szkodliwych substancji do atmosfery to lepsza jakość życia mieszkańców. Realizacja projektu przyniosła istotne efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Stanowiło to jednocześnie zachętę dla pozostałych mieszkańców gminy Chojnice do wymiany obecnych kotłów opalanych węglem, którzy z uwagi na zakończenie realizacji projektu szukają innych źródeł finansowania zadań w zakresie modernizacji źródeł ciepła. Ostateczne koszty projektu wynoszą: Koszty kwalifikowane w ramach projektu – 841 739,27 zł Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 210 442,30 zł (30%) Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Chojnice – 42 089,25 zł (5%) Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją zawierającą informacje o projektach Gminy Chojnice z zakresu Czystego Powietrza dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W prezentacji ujęto m.in.  kwestię niskiej emisji i zagrożeń jakie niesie za sobą, zanieczyszczeń jakie są emitowane na skutek niskiej emisji, szkodliwych produktów spalania  oraz dobre praktyki, wskazówki użytkowania domowych pieców i kotłów. [pdf-embedder url="http://gminachojnice.com.pl/nowa/wp-content/uploads/2019/12/Prezentacja-czyste-powietrze-1.pdf" title="Prezentacja czyste powietrze"]
W dniu 2 listopada 2018 r. Gmina Chojnice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Czyste powietrze w Gminie Chojnice – budynki wielorodzinne”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach w ramach konkursu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Dofinansowaniem objęte zostały zadania dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Na podstawie danych zawartych we wnioskach mieszkańców przyjęto, że roczne zużycie węgla kształtuje się na poziomie 26,5 Mg, a moc obecnie używanych źródeł ciepła określono na 77 kW. Mieszkańcy zdecydowali, że podstawowym paliwem po modernizacji będzie gaz sieciowy oraz drewno (pellet). Najważniejszym jednak parametrem jest planowany do uzyskania poziom redukcji zanieczyszczeń, który w ramach niniejszego projektu szacowany jest na poziomie 2,243 Mg/rok. Koszty kwalifikowane w ramach projektu – 100 000,00 zł Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 30 000,00 zł (30%) Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Chojnice – 5 000,00 zł (5%) www.wfosigw.gda.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie z realizacji projektu Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pn. „Czyste powietrze w Gminie Chojnice – budynki wielorodzinne”. Ostatecznie w ramach projektu dofinansowaniem objętych zostało 7 zadań z zakresu wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Udało się osiągnąć lepszy efekt ekologiczny niż zakładano pierwotnie. Na podstawie danych zawartych przez mieszkańców w rozliczeniach z wykonania zadania uzyskano redukcję na poziomie 3,134 MG/rok. Należy, zatem przyjąć, że zmiana systemu ogrzewania z węglowego na jeden z ekologicznych przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia postawionych zamierzeń z zakresu czystego powietrza. Mniejsza emisja szkodliwych substancji do atmosfery to lepsza jakość życia mieszkańców. Działania te są jednym ze znaczących elementów realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chojnice, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie. Realizacja inwestycji przyczynia się do osiągnięcia docelowych standardów ochrony środowiska, poprzez zmniejszenie wprowadzania pyłów do powietrza oraz zmniejszenia poziomu niektórych substancji w powietrzu takich jak: benzen, SO2, NOx, CO, CO2, NO2, pył zawieszony PM10, (których dopuszczalne poziomy dopuszczalne, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2019 poz. 1931). Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją zawierającą informacje o projektach Gminy Chojnice z zakresu Czystego Powietrza dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W prezentacji ujęto m.in.  kwestię niskiej emisji i zagrożeń jakie niesie za sobą, zanieczyszczeń jakie są emitowane na skutek niskiej emisji, szkodliwych produktów spalania  oraz dobre praktyki, wskazówki użytkowania domowych pieców i kotłów. [pdf-embedder url="http://gminachojnice.com.pl/nowa/wp-content/uploads/2019/12/Prezentacja-czyste-powietrze-1.pdf" title="Prezentacja czyste powietrze"]
Strona 1 z 4