Dostępny samorząd - granty

poniedziałek, 11 wrzesień 2023
Gmina Chojnice w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 30 września 2023 r. realizuje projekt pt. „Urząd Gminy w Chojnicach bez barier”. Projekt sfinansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Chojnicach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu realizowane są następujące działania: Zadanie 1: Dostępność architektoniczna: w ramach zadania zakupione zostały kontrastowe oznaczenia stopni na schodach i krzesełko ewakuacyjne. Zadanie 2: Dostępność cyfrowa: w ramach zadania opracowany został nowy…

Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach

wtorek, 02 sierpień 2022
ZAKRES INWESTYCJI: 1. Modernizacja okablowania strukturalnego. 2. Modernizacja wyposażenia szafek rozdzielczych i serwerowni o urządzenia switch o wyższej przepustowości. 3. Wykonanie segmentacji sieci komputerowej na VLAN przy wykorzystaniu urządzeń switch. 4. Weryfikacja poprawności kontroli dostępu do sieci LAN klasy NAC-System umożliwiający uwierzytelnianie urządzeń/użytkowników korzystających z sieci komputerowej gminy. 5. Rozbudowa serwerowni - stworzenie klastra wysokiej dostępności. W przypadku awarii jednego z serwerów zostanie zapewniona ciągłość działania; System umożliwiający wykonywanie kopii zapasowych serwerów oraz replikację danych. 6. Rozbudowa sieci Wi-Fi aby zapewnić pełne pokrycie budynku Urzędu. KOSZT INWESTYCJI: 1 800 000,00 zł KWOTA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA: 1 664 000,00 zł ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:…
ZAKRES INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ogorzeliny, Sławęcin, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica, Szlachetna i Zbeniny - ok. 22 km; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Racławki - ok. 1 km. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowo-zachodniej części gminy Chojnice związana jest ze zmianą układu zasilania w wodę na przedmiotowym obszarze. KOSZT INWESTYCJI: 10 000 000,00 zł KWOTA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA: 9 500 000,00 zł ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych TERMIN REALIZACJI: lata 2023 - 2024   Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Ogorzeliny, Sławęcin,…
W dniu 25.02.2022 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach została podpisana umowa z firmą „Ad-Bet” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojniczkach na budowę kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych w gminie Chojnice. Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej (1467 m) oraz chodnika (235 m) o szerokości 2 m, a także przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowę przepustu pod tą ścieżką. W ramach inwestycji planuje się także wykonanie poboczy, zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych. Nawierzchnie chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów wykonane zostaną jako utwardzone ulepszone (ścieżka rowerowa - beton asfaltowy; chodnik - kostka betonowa). Wody opadowe i roztopowe usuwane będą powierzchniowo z…
ZAKRES INWESTYCJI: Zakres I etapu inwestycji obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w Ogorzelinach. KOSZT INWESTYCJI: 9 980 000,00 zł KWOTA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA: 9 481 000,00 zł ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych TERMIN REALIZACJI: lata 2023 - 2024
  Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu są działania związane z kompleksowym zagospodarowaniem szlaku wodnego dla rozwoju turystyki kajakowej na rzece Brdzie i Chocinie w granicach administracyjnych gminy Chojnice i gminy Konarzyny. Zakres projektu obejmuje budowę, rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej/kajakowej na ww. odcinkach rzek, w następujących lokalizacjach: Chociński Młyn, Swornegacie (przy moście), Kokoszka, Ciecholewy, Zielonej Chocinie, Swornegacie nad J. Witoczno. W ww. lokalizacjach…