wtorek, 27 luty 2018 15:10

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny

1EFRR

 

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu są działania związane z kompleksowym zagospodarowaniem szlaku wodnego dla rozwoju turystyki kajakowej na rzece Brdzie i Chocinie w granicach administracyjnych gminy Chojnice i gminy Konarzyny.

Zakres projektu obejmuje budowę, rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej/kajakowej na ww. odcinkach rzek, w następujących lokalizacjach:

 1. Chociński Młyn,
 2. Swornegacie (przy moście),
 3. Kokoszka,
 4. Ciecholewy,
 5. Zielonej Chocinie,
 6. Swornegacie nad J. Witoczno.

W ww. lokalizacjach przewiduje się budowę m.in. pomostów do wyciągania i wodowania kajaków, wiat, suszarek dla kajaków, ławostołów.

Celem głównym projektu jest zagospodarowanie szlaków wodnych w Gminie Chojnice i Gminie Konarzyny dla rozwoju turystyki kajakowej.

Cel główny jest bezpośrednio związany z celem RPO 2014-2020, PI 6c Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest „Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego”.

Cel główny wynika z celów szczegółowych, do których należą:

 • Zagospodarowanie szlaków kajakowych G.Ch. i G.K. poprzez rozbudowę i poprawę standardu i bezpieczeństwa infrastruktury turystycznej;
 • Zwiększenie zainteresowania turystów turystyką kajakową;
 • Budowa silnej, regionalnej marki turystycznej bazującej na szlakach kajakowych, zintegrowanej z innymi elementami oferty turystycznej i kulturalnej gmin;
 • Zapewnienie dostępu do dziedzictwa kulturowego i naturalnego znajdującego się wzdłuż szlaków;
 • Integracja i aktywizacja społeczna na poziomie lokalnym i regionalnym z wykorzystaniem formuły partnerstwa;
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego na szlakach wodnych;
 • Ograniczenie negatywnych efektów zjawiska „dzikiej turystyki”;
 • Zwiększenie roli sektora usług turystycznych, a tym samym aktywizacja gospodarcza miejscowości wzdłuż szlaków kajakowych.


Efektem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie szlaków kajakowych na rzece Brdzie, Chocinie i Zbrzycy w granicach administracyjnych Gminy Chojnice i Konarzyny (poprzez budowę przystani kajakowych, zagospodarowanie przenosek, tworzenie pól biwakowych, oznakowanie szlaków i działania promocyjne) oraz integracja i aktywizacja społeczna na poziomie lokalnym i regionalnym.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 15.12.2023 r.

Obszar realizacji projektu: gmina Chojnice, gmina Konarzyny.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Konarzyny oraz Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński.

Wartość projektu: 1 929 640,12 zł

Dofinansowanie: 1 662 965,98 zł

 

WIZUALIACJA INFRASTRUKTURY

wiata 250x150 1  kosz 240x150 2 ławostół 250x150 3

                                          WIATA                                                                                   KOSZ NA ŚMIECI                                                                        ŁAWOSTÓŁ

                                                 suszarka 250x150 4                            miesjsce na ognisko 250x150 5

                                                                                   SUSZARKA NA KAJAKI                                                                                      MIEJSCE NA OGNISKO                             

Wyświetlony 6747 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 25 styczeń 2024 12:45