REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023r. oraz za okres OD 1 STYCZNIA 2024 r. DO 30 CZERWCA 2024 r. W grudniu 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024 poz. 303) na mocy których refundacja podatku Vat za gaz obowiązująca w 2023 r. została przedłużona do 30 czerwca 2024 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarstwa domowe, wykorzystujące jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, mogą ubiegać się o refundację…

Dodatek osłonowy 2024

wtorek, 19 marzec 2024
Dodatek osłonowy w 2024 r. W  związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie to przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego za ww. okres należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu będą pozostawiane bez rozpoznania. Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.  Dz.U.…
Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna Artykuł 64 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) nakłada na organ właściwy obowiązek informowania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Niniejsza informacja stanowi realizację ww. artykułu. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:…
                       Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                              w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PODPROGRAM 2021 PLUS – EFEKTY 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przy współpracy z Bankiem Żywności     w Chojnicach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus     współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,     którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej     oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od maja 2023 r.     do września 2023 r. 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:     - warzywne i owocowe (powidła śliwkowe),…
          Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   W dniach 27,28 i 29 września 2023 r., w godzinach od 10-ej do 14-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 Plus dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
                Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     Zapraszamy do udziału w warsztatach ekonomicznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020     Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu. omówienie sytuacji kryzysowych i wskazanie sposobów na wyjście z nich. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności,…
PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024     PRZYPOMINAMY, ŻE:   świadczenia przyznawane są na wniosek złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Prosimy o składanie wniosków u p. Dariusza Cybulskiego, pok. 01, tel. 52/3973496, wew. 382 – w  terminach: w sprawie stypendium szkolnego: do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego 2024 r.; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października…
Strona 1 z 24