wtorek, 23 maj 2023 13:14

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w roku 2022. Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 SPRAWOZDANIE

 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU „O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE“ W ROKU 2022

Herb Gminy Chojnice removebg preview

MAJ 2023

WSTĘP

Program współpracy to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art.5a ust. 1).  Ponadto, z ust. 3 ww. ustawy wynika obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku.

W roku 2022  współpraca Gminy Chojnice opierała się o uchwałę Rady Gminy w Chojnicach nr XXVIII/466/2021   z dnia 29 października  2021 roku w spawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok.

 

CEL PROGRAMU

Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie“ na rok 2022 regulował współdziałanie Gminy Chojnice z „trzecim sektorem“.  Celem głównym programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Celami szczegółowymi programu były:

 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności mieszkańców gminy za lokalną wspólnotę oraz swoje otoczenie.
 2. Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, w tym inicjowanie nowatorskich działań.
 3. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
 4. Pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Chojnice.
 5. Większa efektywność realizowanych zadań publicznych przy wykorzystaniu synergiczności działań.
 6. Prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć.
 7. Uzupełnienie działań Gminy Chojnice w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.
 8. Racjonalne wykorzystanie środków publicznych.

 

ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

 Współpraca realizowana była przy poszanowaniu niżej wymienionych zasad:

 1. partnerstwa – strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w rozpoznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz pomoc w ich rozwiązywaniu;
 2. pomocniczości- wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań sfery pożytku publicznego o charakterze zadań publicznych;
 3. suwerenności stron – Gmina i organizacje pozarządowe podejmując współpracę zachowują autonomię i niezależność względem siebie;
 4. uczciwej konkurencji – wymóg udzielania tych samych informacji zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie finansowania,
 5. jawności i równego dostępu do informacji – organ samorządu udostępnia w sposób jawny i publiczny informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych
 6. efektywności – dokonywanie wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni oszczędność i celowość realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY ORAZ KLUCZOWE ZADANIA PUBLICZNE

W 2022 roku współpraca Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie“ koncentrowała się na realizacji  działań w kilku niżej opisanych obszarach priorytetowych w formie wspierania zadania publicznego:

Priorytet I – Ratownictwo i ochrona ludności; nauka poprzez podnoszenie świadomości społecznej z zakresu możliwości udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia.

Priorytet II – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Chojnice poprzez edukację ekologiczną;

Priorytet III – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, festynów, spotkań, imprez kulturalnych, koncertów.

Priorytet IV – Wspieranie i nieupowszechnianie kultury fizycznej; organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Chojnice; szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim; organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice; organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Priorytet V – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalnych, historycznych o charakterze ponadgminntm, mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice: organizacja „obchody 83 rocznicy Szarży pod Krojantami, pn. Krojanty 2022-Szarża od historii do współczesności“; organizacja innych imprez kulturalnych, koncertów, liczne warsztaty i szkolenia dla mieszkańców Gminy Chojnice.

PODSUMOWANIE UDZIELONEGO WSPARCIA W 2022 ROKU – MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU W OPARCIU O ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY

Gmina Chojnice od wielu lat współpracuje z organizacjami pożytku publicznego w  realizacji różnego  rodzaju zadań publicznych  kształtując  tym poczucie odpowiedzialności mieszkańców za lokalną wspólnotę. W roku 2022 przeprowadzono 6 otwartych  konkursów ofert w  ramach pięciu obszarów priorytetowych. Wysokość środków publicznych podzielona w ramach tych sfer była następująca:

Nazwa  zakresu zadania

Środki przeznaczone w 2022 roku w zł zgodnie z programem

Ratownictwo i ochrona ludności

10 000,00 zł

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

15 000,00 zł

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

20 000,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

230 000,00 zł

Kultura fizyczna i sport

310 000,00 zł

Razem

585 000,00 zł

W 2022 roku Urząd Gminy w Chojnicach przeprowadził 6  otwartych konkursów ofert. W ramach procedury konkursowej złożono 45 ofert. Pozytywną ocenę formalną otrzymały  43 z nich. 6 organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej po raz pierwszy otrzymały dotację od Gminy Chojnice. W ramach konkursów zaangażowano 6 osób wspomagających ocenę ofert. Zgodnie z regulaminem konkursu wartość oceny merytorycznej, wymagana do otrzymania dotacji wynosiła 16 punktów. To kryterium spełniły 42 oferty. Na podstawie dokonanych ocen rozdzielono 42 dotacje o łącznej wartości  759 879,00 zł. Całkowita wartość zadań, które realizowane były na podstawie konkursów to: 1.684.893,82 zł.  Podmioty otrzymujące dotacje zadeklarowały wkład własny na  poziomie 925 014,82 zł.  W 2022 roku nie przeprowadzono zadań zleconych w trybie małych zleceń – z pominięciem procedury konkursowej (art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Podział środków w trakcie przeprowadzonych konkursów:

Lp.

Nazwa konkursu

Ilość umów

Całkowita

wartość zadań

Kwota

dotacji

Wkład

własny

1.

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

2

13 968,00 zł

9 880,00 zł

4 088,00 zł

2.

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2

16 927,00 zł

9 999,00 zł

6 928,00 zł

3.

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

7

31 703,02 zł

20 000,00 zł

11 703,02 zł

4.

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego *

12

320 651,09 zł

230 000,00 zł  (-180 000,00 zł)*

90 651,09 zł

5.

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

18

1 059 149,71 zł

310 000,00 zł

749 149,71 zł

6.

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego *

1

242 495,00 zł

180 000,00 zł

62 495,00 zł

Razem

1.684.893,82 zł

759 879,00 zł

 925 014,82 zł

*Po rozstrzygnięciu konkursu  i przyznaniu dotacji, jedna z organizacji pozarządowych wycofała się z realizacji zadania w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Dotacja została przyznana na wniosek złożony ponownie w zmienionej formule w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach realizacji Programu w 2022 roku wsparcie finansowe z budżetu Gminy Chojnice otrzymały również inicjatywy lokalne wykazane w poniższym zestawieniu tabelarycznym.  Na ten rodzaj realizacji zadań publicznych wpłynęło do urzędu  w 2022 roku 15 wniosków,  z czego 14 otrzymało dofinansowanie w łącznej  kwocie 150 000,00 zł.  Kwoty wsparcia przedstawiają się następująco:

Lp.

Nazwa podmiotu wnioskującego

Inicjatywa lokalna/nazwa zadania

Wartość

całkowita

zadania

Wnioskowane dofinansowanie

Przyznane dofinansowanie

1.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA CIECHOCIN

SKANSEN ROLNICZY WIATA WSPOMNIEŃ, ŁAWECZKI, ŻURAW STUDZIENNY

29 300,00

16 200,00

15 000,00

2.

MIESZKAŃC SOŁECTWA LICHNOWY

MIEJSCE POSTOJU ROWERÓW, WIATA,  STÓŁ, TABLICA PLANU LICHNÓW

19 800,00

12 300,00

10 000,00

3.

MIESZKAŃCY WSI GRANOWO

BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ

28 250,00

21 800,00

18 000,00

4.

OGORZELINY GRUPA INICJATYWNA

PLAC ZABAW W OGORZELINACH

25 884,00

17 000,00

15 000,00

5.

MIESZKAŃCY WSI NOWA CERKIEW

ZAKUP DEFIBRYLATORA WRAZ Z  MONTAŻEM PRZED SZKOŁĄ I PRZYCHODNIĄ W NOWEJ CERKWI

14 700,00

11 000,00

10 000,00

6.

GRUPA INICJ. PSZCZELARZY Z LOTYNIA, OSTROWITEGO, CHOJNICZEK I KROJANT

WARSZTATY EDUKACYJNE O TEMATYCE PSZCZELARSTWA

4 900,00

3 300,00

3 300,00

7.

MIESZKAŃCY KŁODAWY

DBAMY O ZABYTKOWĄ KAPLICZKĘ W KŁODAWIE  (WYMIANA OGRODZENIA)

18 340,00

14 000,00

9 000,00

8.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA MOSZCZENICA

REWITALIZACJA MIEJSCA INTEGRACYJNEGO W MOSZCZENICY (WIATA)

33 254,00

19 000,00

16 000,00

9.

DORĘGOWICE MIESZKAŃCY

PLAC ZABAW W DORĘGOWICACH

23 970,00

20 000,00

18 000,00

10.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA PAWŁOWO

UTWORZENIE TERENU ZIELENI (PLAC ZABAW)  W PAWŁOWIE

32 102,73

14 763,33

11 000,00

11.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA SŁAWĘCIN

ODNOWIENIE WJAZDU I CHODNIKA DO BUDYNKU OSP

14 517,20

8 474,20

6 000,00

12.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA KROJANTY

RENOWACJA TRYBUN NA BOISKU WIEJSKIM  W KROJANTACH

16 420,00

12 000,00

10 000,00

13.

OSTROWITE GMINA PRZYJAZNA SIATKÓWCE

REWITALIZACJA TERENU PRZY JEZIORZE OSTROWITE (NAPRAWA POMOSTU, ŁAWECZKI)

9 900,00

6 900,00

4 000,00

14.

CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI   

BUDOWA POMNIKA OTTONA WEILANDA WRAZ Z ŁAWECZKĄ NA FUNDAM. BETOWYM

51 000,00

20 000,00

0,0

15.

MIESZKAŃCY STERNOWA I LOTYNIA

ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI  PRZY PLACU ZABAW, NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH W LOTYNIU I STERNOWIE

6 350,00

5 000,00

4 700,00

 Razem

328 687,93

201 737,53

150.000,00

 

PODSUMOWANIE

Kilka ostatnich lat współpracy i realizacji zadań publicznych Urzędu Gminy w Chojnicach z organizacjami sektora pozarządowego obrazuje duże zaangażowanie naszego samorządu w ten rodzaj współpracy. Rok 2022 był pod kątem wysokości udzielania wsparcia finansowego z budżetu Gminy Chojnice na realizację działań proponowanych przez organizacje samorządowe chyba rokiem rekordowym. Społeczność lokalna chętnie  i aktywnie uczestniczyła w inicjowaniu działań mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki, ekologii i nauki, a także rozpowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w organizowanych przedsięwzięciach. Mieliśmy pokazy filmowe, zawody, szkolenia i wiele innych ciekawych inicjatyw. Niektóre przedsięwzięcia na stałe wpisały się w kalendarz gminnych uroczystości. Po obu stronach ciągle rodzą się nowe pomysły i chęć jak najszybszej ich realizacji. 

Wójt Gminy Chojnice

/-/      dr inż. Zbigniew Szczepański

Wyświetlony 237 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 23 maj 2023 13:43