piątek, 13 styczeń 2023 14:20

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert dla zadań realizowanych w 2023 roku Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2 lit. „a" ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022. poz. 1327 z późn. zm.) i rozdziału 7 „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" przyjętego uchwałą Rady Gminy w Chojnicach nr XXXVIII/645/2022 z dnia 25.11.2022r.

Wójt Gminy Chojnice

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
dla zadań realizowanych w 2023 r.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej Urzędu Gminy w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2023 roku. Wójt Gminy Chojnice, uwzględniając rodzaj zadania, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowej. Do prac komisji nie mogą być powołane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy - biorące udział w danym konkursie ofert. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Wymagania ogólne dla kandydatów na członków komisji konkursowych: członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na zadania do realizacji w 2023 r., mogą być przedstawiciele organizacji lub podmiotów wymienionych w art.

3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Posiadają pisemną rekomendację co najmniej 1 organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie gminy Chojnice.
 3. Posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji i realizacji projektów, oraz posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 4. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 5. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 6. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

Zadania komisji konkursowej:

 • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert;
 • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami;
 • rekomendowanie do wyboru Wójtowi Gminy Chojnice ocenionych ofert;

Komisja pracuje z wykorzystaniem generatora wniosków Witkac.pl

Miejsce i termin składania zgłoszeń:

Zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób: „Zgłoszenie do listy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Chojnice - 2023 r."

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach, adres ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice;
 • za pośrednictwem poczty;
 • przez e-puap. (Adres EPUAP GMINY: /2202032/skrytka) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2023 roku - decyduje data wpływu do Urzędu.

Uwagi końcowe.

 1. Gmina zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub nie będą złożone na odpowiednim formularzu nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.
 3. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu do dnia 3 lutego 2023 roku.

 

FORMULARZ

Klauzula RODO

Wyświetlony 150 razy Ostatnio zmieniany piątek, 13 styczeń 2023 15:31