Mariusz Karasiewicz

SOŁTYS SOŁECTWA
LICHNOWY
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA LICHNOWY
W DNIU 26 WRZEŚNIA 2023 ROKU
O GODZINIE 17.00
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W LICHNOWACH 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 26 września 2023 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Przedstawienie i uchwalenie budżetu sołectwa na 2024r.
 4. Sprawy bieżące sołectwa.
 5. Zakończenie zebrania.
 Sołtys
/-/ Zbigniew Nojman
środa, 23 sierpień 2023 09:53

XLVI Sesja Rady Gminy w Chojnicach

Szanowni Państwo!
 
 
Informuję o XLVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach 
VIII Kadencji, która odbędzie się 30 sierpnia 2023r. (środa) 
o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach 
- sala konferencyjna nr 41
 
 
 
 
/-/ mgr Ryszard Kontek
Przewodniczący Rady

 
 
Informujemy, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Gminy w Chojnicach znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
 
 
poniedziałek, 21 sierpień 2023 08:28

Referendum

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu

 Uchwała nr 153/2023 PKW z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Załącznik do Uchwały 153/2023 PKW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o warunkach udziału

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

piątek, 18 sierpień 2023 10:48

PŁATNOŚĆ DLA MAŁYCH GOSPODARSTW

Do końca sierpnia o ryczałt w wysokości 225 euro/ha mogą się ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi następujące płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Natomiast jeżeli żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw rolnik we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatność ONW, ekologiczną i rolno-środowiskowo-klimatyczną, wówczas poza ryczałtem może otrzymać pieniądze z tytułu tych płatności.

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji. Termin mija 31 sierpnia 2023 r. Do tego dnia można będzie również wycofać złożone oświadczenie.

Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), powinni przed zakończeniem naboru złożyć oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw--dokumenty-tylko-przez-ewniosekplus-do-31-sierpnia

płatność dla MG

piątek, 18 sierpień 2023 10:24

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ
uroczystości patriotyczno – religijnych
pn. „84 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej i Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich z 1.09.1939 r.”
w dniu 03 września 2023 r.

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania uroczystości będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się do po-stanowień niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie za-sad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

3. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowni-ków agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wy-stawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystaw-cy;
„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest impreza lub inne miejsce, na które impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed imprezą;
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

5. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

6. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicz-nych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, pojemników szklanych, napojów alko-holowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpo-wiednie identyfikatory mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

9. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określo-ne w punkcie 7 regulaminu, odmawiające się poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 8 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara za-kazu wstępu na imprezy masowe.

10. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:
a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

11. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane przez służby porządkowe ( uprawnione do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu) w celu oddania Policji.

12. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosun-ku do której zostały podjęte.

13. Zakazuje się wprowadzania psów na teren imprezy, za wyjątkiem psów przewodni-ków osób niewidomych i niedowidzących oraz prowadzenia bez autoryzacji organiza-tora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.

14. Zakazuje się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie imprezy . Spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko poza terenem imprezy w miejscach do tego przeznaczonych. Osobie spożywającej lub posiadającej alkohol na terenie imprezy, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 616), grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2000 zł.

15. Podczas imprezy masowej organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób w niej uczestniczących. Wchodząc na teren imprezy masowej, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozu-mieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.

16. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 - w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a,
 - w siedzibie Fundacji „Szarża pod Krojantami”, Krojanty, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7
 - na stronie internetowej www.gminachojnice.pl
 - w punkcie informacyjnym na polu szarży.

piątek, 18 sierpień 2023 10:16

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ


uroczystości patriotyczno – religijnych
pn. „84 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej i Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich z 1.09.1939 r.”
w dniu 03 września 2023 r.

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 3 regulaminu.

5. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 4 a-b) regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

6. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

7. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 - w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a,
 - w siedzibie Fundacji „Szarża pod Krojantami”, Krojanty, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7
 - na stronie internetowej www.gminachojnice.pl
 - w punkcie informacyjnym na polu szarży.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

84. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej i Szarży 18. Pułku Ułanów Pomorskich z 1.09.1939r.


PROGRAM UROCZYSTOŚCI W DNIACH 2 - 3 WRZEŚNIA 2023 ROKU POD KROJANTAMI
2.09.2023 r. godz. 16.00 — konferencja popularnonaukowa w Szkole Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi


3.09.2023 r. Część patriotyczno - religijna przy pomniku ułanów

10:45 Wprowadzenie warty honorowej, pocztów sztandarowych, podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego i ułańskiego
11:00 Powitanie gości. Wystąpienie opiekuna Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi. Apel poległych i salwa honorowa, składanie wieńców i kwiatów. Występ dzieci i młodzieży ze szkoły w Nowej Cerkwi
12:00 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej artylerzystom 2 baterii 11 dywizjonu artylerii konnej z Bydgoszczy
12:15 Polowa msza święta
13:00 Odprowadzenie pocztów sztandarowych i przejście na pole szarży


3.09.2023 r. Część plenerowa - pole szarży

13:40 Prezentacja bryczek i powozów. W trakcie części plenerowej odbywać się będzie pokaz statyczny Wojska Polskiego
14:00 Inscenizacja „Porucznik Kazimierz Mastalerz i porucznik Stanisław Maczek w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.”
14:40 Prezentacja wyszkolenia bojowego 9 pułku rozpoznawczego – współczesnych Ułanów Zaniemeńskich
15:20 Prezentacja klubów jeździeckich - banderia konna
15:45 Wręczenie nagród w pokazach bryczek i banderii konnych
16:00 Musztra szwadronu kawalerii
16:20 Inscenizacja „Szarża 18. Pułku Ulanów Pomorskich pod Krojantami 1 IX 1939 r. i udział kawalerzystów w walkach z Niemcami w Polskich Silach Zbrojnych na Zachodzie 1940-1945”
17:00 Prezentacja uczestników widowiska
17:10 Okolicznościowy koncert zespołu „Elice” (przeboje rockowe lata 70 i 80) zamykający widowisko

 

Niniejszy Program jest dostępny:

- w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a,

- w siedzibie Fundacji „Szarża pod Krojantami”, Krojanty, ul. 18 Pułku Ułanów     Pomorskich 7

- na stronie internetowej www.gminachojnice.pl

- w punkcie informacyjnym na polu szarży.

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin Imprezy Masowej (Wersja TEKSTOWA)
 2. Regulamin terenu imprezy (Wersja TEKSTOWA)

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) z dniem 30 czerwca 2023 r.  upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

Zgodnie z w/w ustawą, kandydatów na  ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących
na terenie Gminy Chojnice.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1.  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu
     postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     przestępstwo skarbowe,
3.  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy
     rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona,
     ani zawieszona,
4.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza
     podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej  (Dz.U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5.  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
      o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza
się również aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji (dokument ten winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed zgłoszeniem).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych     
    i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
    kandydowania, co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  
    w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
    skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane  
     ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.


Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku ustaliło, że z Gminy Chojnice wybranych winno być dwóch ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.


Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy
w Chojnicach - w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023r. Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:
52 880 13 23.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Pliki do pobrania:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (84kB) pdf
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA (238kB) pdf
2. Zapytanie do KRK o udzielenie informacji o osobie (206kB)
Zapytanie do KRK o udzielenie informacji o osobie (128kB)
3. Lista osob zgłaszających kandydata na ławnika (231kB)
Lista osob zgłaszających kandydata na ławnika (328kB)
4. Klauzula informacyjna (437kB)

 SPRAWOZDANIE

 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU „O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE“ W ROKU 2022

Herb Gminy Chojnice removebg preview

MAJ 2023

WSTĘP

Program współpracy to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art.5a ust. 1).  Ponadto, z ust. 3 ww. ustawy wynika obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku.

W roku 2022  współpraca Gminy Chojnice opierała się o uchwałę Rady Gminy w Chojnicach nr XXVIII/466/2021   z dnia 29 października  2021 roku w spawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok.

 

CEL PROGRAMU

Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie“ na rok 2022 regulował współdziałanie Gminy Chojnice z „trzecim sektorem“.  Celem głównym programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Celami szczegółowymi programu były:

 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności mieszkańców gminy za lokalną wspólnotę oraz swoje otoczenie.
 2. Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, w tym inicjowanie nowatorskich działań.
 3. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
 4. Pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Chojnice.
 5. Większa efektywność realizowanych zadań publicznych przy wykorzystaniu synergiczności działań.
 6. Prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć.
 7. Uzupełnienie działań Gminy Chojnice w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.
 8. Racjonalne wykorzystanie środków publicznych.

 

ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

 Współpraca realizowana była przy poszanowaniu niżej wymienionych zasad:

 1. partnerstwa – strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w rozpoznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz pomoc w ich rozwiązywaniu;
 2. pomocniczości- wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań sfery pożytku publicznego o charakterze zadań publicznych;
 3. suwerenności stron – Gmina i organizacje pozarządowe podejmując współpracę zachowują autonomię i niezależność względem siebie;
 4. uczciwej konkurencji – wymóg udzielania tych samych informacji zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie finansowania,
 5. jawności i równego dostępu do informacji – organ samorządu udostępnia w sposób jawny i publiczny informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych
 6. efektywności – dokonywanie wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni oszczędność i celowość realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY ORAZ KLUCZOWE ZADANIA PUBLICZNE

W 2022 roku współpraca Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie“ koncentrowała się na realizacji  działań w kilku niżej opisanych obszarach priorytetowych w formie wspierania zadania publicznego:

Priorytet I – Ratownictwo i ochrona ludności; nauka poprzez podnoszenie świadomości społecznej z zakresu możliwości udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia.

Priorytet II – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Chojnice poprzez edukację ekologiczną;

Priorytet III – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, festynów, spotkań, imprez kulturalnych, koncertów.

Priorytet IV – Wspieranie i nieupowszechnianie kultury fizycznej; organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Chojnice; szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim; organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice; organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Priorytet V – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalnych, historycznych o charakterze ponadgminntm, mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice: organizacja „obchody 83 rocznicy Szarży pod Krojantami, pn. Krojanty 2022-Szarża od historii do współczesności“; organizacja innych imprez kulturalnych, koncertów, liczne warsztaty i szkolenia dla mieszkańców Gminy Chojnice.

PODSUMOWANIE UDZIELONEGO WSPARCIA W 2022 ROKU – MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU W OPARCIU O ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY

Gmina Chojnice od wielu lat współpracuje z organizacjami pożytku publicznego w  realizacji różnego  rodzaju zadań publicznych  kształtując  tym poczucie odpowiedzialności mieszkańców za lokalną wspólnotę. W roku 2022 przeprowadzono 6 otwartych  konkursów ofert w  ramach pięciu obszarów priorytetowych. Wysokość środków publicznych podzielona w ramach tych sfer była następująca:

Nazwa  zakresu zadania

Środki przeznaczone w 2022 roku w zł zgodnie z programem

Ratownictwo i ochrona ludności

10 000,00 zł

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

15 000,00 zł

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

20 000,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

230 000,00 zł

Kultura fizyczna i sport

310 000,00 zł

Razem

585 000,00 zł

W 2022 roku Urząd Gminy w Chojnicach przeprowadził 6  otwartych konkursów ofert. W ramach procedury konkursowej złożono 45 ofert. Pozytywną ocenę formalną otrzymały  43 z nich. 6 organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej po raz pierwszy otrzymały dotację od Gminy Chojnice. W ramach konkursów zaangażowano 6 osób wspomagających ocenę ofert. Zgodnie z regulaminem konkursu wartość oceny merytorycznej, wymagana do otrzymania dotacji wynosiła 16 punktów. To kryterium spełniły 42 oferty. Na podstawie dokonanych ocen rozdzielono 42 dotacje o łącznej wartości  759 879,00 zł. Całkowita wartość zadań, które realizowane były na podstawie konkursów to: 1.684.893,82 zł.  Podmioty otrzymujące dotacje zadeklarowały wkład własny na  poziomie 925 014,82 zł.  W 2022 roku nie przeprowadzono zadań zleconych w trybie małych zleceń – z pominięciem procedury konkursowej (art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Podział środków w trakcie przeprowadzonych konkursów:

Lp.

Nazwa konkursu

Ilość umów

Całkowita

wartość zadań

Kwota

dotacji

Wkład

własny

1.

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

2

13 968,00 zł

9 880,00 zł

4 088,00 zł

2.

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2

16 927,00 zł

9 999,00 zł

6 928,00 zł

3.

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

7

31 703,02 zł

20 000,00 zł

11 703,02 zł

4.

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego *

12

320 651,09 zł

230 000,00 zł  (-180 000,00 zł)*

90 651,09 zł

5.

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

18

1 059 149,71 zł

310 000,00 zł

749 149,71 zł

6.

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego *

1

242 495,00 zł

180 000,00 zł

62 495,00 zł

Razem

1.684.893,82 zł

759 879,00 zł

 925 014,82 zł

*Po rozstrzygnięciu konkursu  i przyznaniu dotacji, jedna z organizacji pozarządowych wycofała się z realizacji zadania w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Dotacja została przyznana na wniosek złożony ponownie w zmienionej formule w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2022 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach realizacji Programu w 2022 roku wsparcie finansowe z budżetu Gminy Chojnice otrzymały również inicjatywy lokalne wykazane w poniższym zestawieniu tabelarycznym.  Na ten rodzaj realizacji zadań publicznych wpłynęło do urzędu  w 2022 roku 15 wniosków,  z czego 14 otrzymało dofinansowanie w łącznej  kwocie 150 000,00 zł.  Kwoty wsparcia przedstawiają się następująco:

Lp.

Nazwa podmiotu wnioskującego

Inicjatywa lokalna/nazwa zadania

Wartość

całkowita

zadania

Wnioskowane dofinansowanie

Przyznane dofinansowanie

1.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA CIECHOCIN

SKANSEN ROLNICZY WIATA WSPOMNIEŃ, ŁAWECZKI, ŻURAW STUDZIENNY

29 300,00

16 200,00

15 000,00

2.

MIESZKAŃC SOŁECTWA LICHNOWY

MIEJSCE POSTOJU ROWERÓW, WIATA,  STÓŁ, TABLICA PLANU LICHNÓW

19 800,00

12 300,00

10 000,00

3.

MIESZKAŃCY WSI GRANOWO

BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ

28 250,00

21 800,00

18 000,00

4.

OGORZELINY GRUPA INICJATYWNA

PLAC ZABAW W OGORZELINACH

25 884,00

17 000,00

15 000,00

5.

MIESZKAŃCY WSI NOWA CERKIEW

ZAKUP DEFIBRYLATORA WRAZ Z  MONTAŻEM PRZED SZKOŁĄ I PRZYCHODNIĄ W NOWEJ CERKWI

14 700,00

11 000,00

10 000,00

6.

GRUPA INICJ. PSZCZELARZY Z LOTYNIA, OSTROWITEGO, CHOJNICZEK I KROJANT

WARSZTATY EDUKACYJNE O TEMATYCE PSZCZELARSTWA

4 900,00

3 300,00

3 300,00

7.

MIESZKAŃCY KŁODAWY

DBAMY O ZABYTKOWĄ KAPLICZKĘ W KŁODAWIE  (WYMIANA OGRODZENIA)

18 340,00

14 000,00

9 000,00

8.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA MOSZCZENICA

REWITALIZACJA MIEJSCA INTEGRACYJNEGO W MOSZCZENICY (WIATA)

33 254,00

19 000,00

16 000,00

9.

DORĘGOWICE MIESZKAŃCY

PLAC ZABAW W DORĘGOWICACH

23 970,00

20 000,00

18 000,00

10.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA PAWŁOWO

UTWORZENIE TERENU ZIELENI (PLAC ZABAW)  W PAWŁOWIE

32 102,73

14 763,33

11 000,00

11.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA SŁAWĘCIN

ODNOWIENIE WJAZDU I CHODNIKA DO BUDYNKU OSP

14 517,20

8 474,20

6 000,00

12.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA KROJANTY

RENOWACJA TRYBUN NA BOISKU WIEJSKIM  W KROJANTACH

16 420,00

12 000,00

10 000,00

13.

OSTROWITE GMINA PRZYJAZNA SIATKÓWCE

REWITALIZACJA TERENU PRZY JEZIORZE OSTROWITE (NAPRAWA POMOSTU, ŁAWECZKI)

9 900,00

6 900,00

4 000,00

14.

CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI   

BUDOWA POMNIKA OTTONA WEILANDA WRAZ Z ŁAWECZKĄ NA FUNDAM. BETOWYM

51 000,00

20 000,00

0,0

15.

MIESZKAŃCY STERNOWA I LOTYNIA

ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI  PRZY PLACU ZABAW, NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH W LOTYNIU I STERNOWIE

6 350,00

5 000,00

4 700,00

 Razem

328 687,93

201 737,53

150.000,00

 

PODSUMOWANIE

Kilka ostatnich lat współpracy i realizacji zadań publicznych Urzędu Gminy w Chojnicach z organizacjami sektora pozarządowego obrazuje duże zaangażowanie naszego samorządu w ten rodzaj współpracy. Rok 2022 był pod kątem wysokości udzielania wsparcia finansowego z budżetu Gminy Chojnice na realizację działań proponowanych przez organizacje samorządowe chyba rokiem rekordowym. Społeczność lokalna chętnie  i aktywnie uczestniczyła w inicjowaniu działań mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki, ekologii i nauki, a także rozpowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w organizowanych przedsięwzięciach. Mieliśmy pokazy filmowe, zawody, szkolenia i wiele innych ciekawych inicjatyw. Niektóre przedsięwzięcia na stałe wpisały się w kalendarz gminnych uroczystości. Po obu stronach ciągle rodzą się nowe pomysły i chęć jak najszybszej ich realizacji. 

Wójt Gminy Chojnice

/-/      dr inż. Zbigniew Szczepański

Strona 1 z 11