piątek, 15 styczeń 2021 10:27

Nabór w sprawie kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Nabór w sprawie kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.  

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR W SPRAWIE KANDYDATA NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., nr 34, poz. 198 ze zm.), w związku z art. 149 § 3 i 162 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie opiekuna prawnego, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie opiekuna prawnego następuje w drodze postanowienia Sądu. Pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Wymagania wobec kandydatów na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej: Opiekunem prawnym  może zostać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest pozbawiona/y praw publicznych,
 • jest stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 • nie jest karana/y za przestępstwo umyślne,
 • nie jest pozbawiona/y władzy rodzicielskiej,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej: Zadania:

 • sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem pozostającą pod opieką,
 • reprezentacja  w dokonywaniu  czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Wynagrodzenie: Opiekun prawny nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Na żądanie opiekuna prawnego, Sąd opiekuńczy może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została  ustanowiona. W przypadku, gdy osoba całkowicie ubezwłasnowolniona  nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego proszone są o złożenie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia, w siedzibie tut. Ośrodka lub drogą mailową na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Kandydat na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej". Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a lub pod nr telefonu: 52/396 38 40 lub 52/397 34 96 od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00. Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego oraz

klauzula informacyjna

                                                                                  

                                                                                   ................................................................................

                                                                                                              miejscowość, data

Dane adresowe i kontaktowe

Imię ..........................................................

Nazwisko...................................................

Adres zamieszkania ....................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy ...............................

                                                                                                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                         

                                                                                                          w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 a

                                                                                                          89-600 Chojnice

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego  

        Niniejszym oświadczam, że zgłaszam się jako kandydat na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. W związku z powyższym oświadczam, że:

1. Posiadam obywatelstwo polskie         .
2.Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.      
3. Nie jestem pozbawiona/y praw publicznych     .
4.Mój stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.      
5. Nie jestem karana/y za przestępstwo umyślne.          
6. Nie jestem pozbawiona/y władzy rodzicielskiej .
7. Cieszę się nieposzlakowaną opinią.

………………………………………..

                                                                                                           Czytelny podpis

………………………………………………..

/imię i nazwisko/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/PESEL/

_ _

-

_ _ _

……………………………………………….

……………………………………………….

/adres zamieszkania/

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuję iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, zwany dalej ośrodkiem, z siedzibą w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, reprezentowany przez dyrektora;
 • w ośrodku został wyznaczony inspektor ochrony danych, biuro 01, nr telefonu 52 3973496 wew. 367, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio:

    ■  w celu niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów  

  prawa – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. - adekwatnie do Pani/Pana sprawy -

○ ustaw:

 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • o pomocy społecznej,
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • o Karcie Dużej Rodziny,
 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • o systemie oświaty,
 • o świadczeniach rodzinnych,
 • o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

  ○ rozporządzenia:

 • w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”;

   ■  w celu:

 • zatrudnienia w ośrodku (w tym prowadzenia rekrutacji),
 • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia procedur zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości nieprzekraczających progu, od którego istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • realizacji praktyk studenckich, staży zawodowych;

Przetwarzanie danych osobowych, wykraczające poza zakres określony przepisami prawa, np. przetwarzanie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej w przypadku składania wniosku w sposób tradycyjny (obowiązkowy w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną), pozyskiwanych w celu ułatwienia kontaktu w sprawie wniosku, jest dokonywane – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a  RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych;

 • podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, niepodanie wymaganych prawem informacji spowoduje, że złożony wniosek (oferta) nie będzie mógł zostać rozpatrzony, co uniemożliwi np. wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych;
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla GOPS w Chojnicach, następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. np.:
 • organom administracji publicznej,
 • Policji, prokuraturze, sądom,

oraz podmiotom, które wykonują usługi na rzecz ośrodka i jednocześnie zawarły z ośrodkiem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. Urzędowi Gminy, świadczącemu usługi z zakresu pomocy prawnej, przechowywania akt, wypłaty świadczeń gotówkowych;

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej);
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy ośrodek jest zobowiązany do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w GOPS w Chojnicach.

Zapoznałem/-am/ się z treścią klauzuli informacyjnej oraz potwierdzam jej odbiór.

……………………………………….

           /miejscowość, data/                                                                    ………………………………………..

                                                                                                                              /czytelny podpis/

Wyświetlony 1128 razy Ostatnio zmieniany piątek, 15 styczeń 2021 13:43