czwartek, 02 marzec 2023 08:17

Wójt Gminy Chojnice informuje, że realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) w zakresie refundacji pod VAT dla gospodarstw domowych zajmuję się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Zgodnie z przepisami ustawy z odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa.
Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Weryfikacja dochodu w przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
• od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
• od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do dnia wejścia ustawy w życie, tj. do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wniosek o refundację

Aby uzyskać refundację należy  złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioskodawcą zatem musi być osoba, zamieszkująca w lokalu ogrzewanym gazem, która jest jednocześnie stroną umowy o dostarczenie paliwa gazowego oraz faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

W formie papierowej wnioski można składać w pokojach 015 i 016 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, przy. ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice oraz elektronicznie przez portal ePUAP.

 

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Klauzula informacyjna - Pdf (Word)
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- Pdf (Word)
  3. Wniosek o wypłate refundacji podatku VAT - Pdf

 

Wyświetlony 528 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 marzec 2023 08:57