Gmina Chojnice zrealizowała projekt dzięki któremu wdrożono aplikację drogową LP-Portal® - System zarządzania infrastrukturą drogową firmy LEHMANN + PARTNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Jest to narzędzie informatyczne, które znacznie ułatwia pracę pracownikom urzędu. Aplikacja zawiera wszystkie z agregowane w jednym miejscu dane dotyczące dróg, chodników, pasa drogowego, oznakowania, zieleni, umożliwia ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych (szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków) oraz wszelkiego mienia komunalnego, którym zarządza gmina. Pracownicy mają dostęp do informacji bez konieczności przeglądania archiwalnych dokumentacji w wersji papierowej. Moduł Zimowego Utrzymania pozwala na weryfikację w czasie rzeczywistym pracy firm zewnętrznych świadczących swoje usługi. Komunikacja gminy z mieszkańcami poprzez np. informacje o utrudnieniach w ruchu. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania usterek np. uszkodzonego oświetlenia,…
  Przedmiotem projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszce” była rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszce (park wpisany do gminnej ewidencji zabytków - karta nr gCh-164) wraz z elementami małej architektury, nasadzeniami drzew i krzewów, układem ścieżek oraz korekty układu wodnego. Inwestycja była realizowana na dz. ewid. nr 144/21 położonej w gminie Chojnice w m. Kruszka. Działka stanowi park dworski o powierzchni 1,91 ha, zniszczony w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Projekt zakładał wykorzystanie w optymalny sposób istniejących drzew, szczególnie najstarszych, stanowiących kluczowe elementy architektury krajobrazu. Wykorzystano istniejące krzewy oraz zdecydowano o karczowaniu w przypadku osłonięcia powierzchni istniejących…
Inwestycja dotyczy poprawy powiązań komunikacyjnych i bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność oraz budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 240 wraz z oświetleniem. Droga otrzymała nawierzchnię z kostki betonowej.Długość drogi – 210 m, szerokość – 5 m.Szerokość chodnika – 2 m. Realizacja projektu przyczyniła się do zdecydowanej poprawy standardów technicznych drogi oraz w znacznym stopniu poprawila bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Koszt budowy: 745 429,30…

Rewitalizacja terenu w Nowym Ostrowitem

czwartek, 22 grudzień 2022
Zadanie obejmowało zagospodarowanie części terenu w Nowym Ostrowitem. W ramach inwestycji wykonano: wiatę wielofunkcyjną, zatokę autobusową, chodnik i oświetlenie terenu. Dokonano również nowych nasadzeń krzewów. Wykonane nawierzchnie zatoki i chodnika to nawierzchnie z kostki betonowej. Wiata będzie pełniła funkcję przystanku autobusowego i wiaty dla organizacji imprez wiejskich.Inwestycja została zrealizowana przez firmę Roboty Ziemne Dariusz Sala na podstawie projektu Pana Mirosława Ciemińskiego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Koszt budowy: 332 076,84 zł Kwota przyznanego dofinansowania: 200 000,00 zł  
  W ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zakupiono 471 laptopów, które następnie przekazane zostały na własność mieszkańcom zakwalifikowanym do projektu. Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wartość projektu: 981 664,23 zł Wysokość przyznanego dofinansowania: 980 000,00 zł  

Pod Biało-czerwoną

piątek, 12 sierpień 2022
W dniu 12 sierpnia 2022 r. w centrum Chojniczek stanęły trzy maszty z flagami: Państwową Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Gminy Chojnice. Nowy maszt flagowy z flagą państwową został sfinansowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną”. Koszt zadania to 2 586,69 zł. Projekt „Pod Biało-czerwoną” ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Inicjatywa realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego.
  Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych – ul. Brzozowej i ul. Żwirowej w Chojniczkach. W ramach przedsięwzięcia jezdnia oraz zjazdy otrzymały nową nawierzchnię z kostki betonowej. Zrealizowane zostały również pobocza z kruszywa łamanego. Dodatkowo w ramach inwestycji wybudowane zostało wyniesione skrzyżowanie oraz środki uspokojenia ruchu w postaci trzech progów zwalniających. Niniejsze zadanie jest kontynuacją inwestycji drogowych realizowanych w Chojniczkach podjętych przez Gminę Chojnice oraz samorząd powiatowy na rzecz poprawy spójności i podnoszenia standardów technicznych dróg w tej części gminy. Realizacja projektu wpłynęła na zdecydowaną poprawę warunków poruszania się na drodze oraz w znacznym stopniu poprawione zostało bezpieczeństwo ruchu drogowego.…

Budowa ul. Pogodnej w Klawkowie

czwartek, 18 listopad 2021
W DNIU 17.11.2021  DOKONANO ODBIORU BUDOWY ULICY POGODNEJ W KLAWKOWIE    WYKONAWCA:   MP Budownictwo Drogowe Piotr Paszko ul. Wiejska 3 Chojniczki 89-606 Charzykowy     ZAKRES ROBÓT:     Budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ( dwuteowa) na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. 20 cm) oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 (gr. 15 cm) Budowa zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego C3/4.   PODSTAWOWE PARAMETRY WYKONANEJ DROGI:   - kategoria drogi – wewnętrzna…
Strona 1 z 5