piątek, 15 październik 2021 14:42

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Flaga1

 

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice, zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka w terminie do 21.10.2021 r.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Wsparcie mogą otrzymać członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

1/ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2/ osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie dzieci i osób z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), wymagających wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) czy stale przebywających w domu, tj. takich, które nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Pod uwagę brane będą również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W związku z powyższym osoby, które chciałyby skorzystać z usług opieki wytchnieniowej są proszone o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – p. Moniką Szymecką (pok. 08 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 2973496 wew. 361) lub pracownikiem socjalnym – zgodnie z obowiązującą rejonizacją https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Więcej informacji na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022.

Wyświetlony 1077 razy Ostatnio zmieniany piątek, 15 październik 2021 14:47