środa, 20 marzec 2024 10:38

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023r. oraz za okres OD 1 STYCZNIA 2024 r. DO 30 CZERWCA 2024 r.

W grudniu 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024 poz. 303) na mocy których refundacja podatku Vat za gaz obowiązująca w 2023 r. została przedłużona do 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarstwa domowe, wykorzystujące jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Weryfikacja dochodu w przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
• od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
• od 1 sierpnia 2023 do 31 lipca 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku;

  • po 31 lipca 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 roku;

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do dnia wejścia ustawy w życie, tj. do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. 

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu refundacji podatku VAT można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Aby uzyskać refundację należy  złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Drzymały 20A.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych wnioskodawcy, który jest odbiorcą paliw gazowych w gospodarstwie domowym,

  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioskodawcą zatem musi być osoba, zamieszkująca w lokalu ogrzewanym gazem ziemnym, która jest jednocześnie stroną umowy o dostarczenie paliwa gazowego oraz faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Do 30 września 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 października 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

W formie papierowej wnioski można składać w biurze podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, przy. ul. Drzymały 20A, 89-600 Chojnice oraz elektronicznie przez portal ePUAP.

 Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Załaczniki:

- wniosek za 2023 "PDF", "WORD"

- wniosek za 2024 "PDF", "WORD"

- klauzula informacyjna

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyświetlony 222 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 21 marzec 2024 12:20