Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W dniach 3, 4 i 5 marca 2021 r., w godzinach od 11-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.  
Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 rusza kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet…
    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     W dniach 3, 4 i 5 lutego 2021 r., w godzinach od 11-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
Mieszkańcy gminy Chojnice zarejestrowani na szczepienie przeciwko COVID-19, mogą, w wyjątkowych sytuacjach, skorzystać z darmowego dowozu do punktu szczepień położonego najbliżej miejsca zamieszkania. Pomoc adresowana jest do osób: posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub orzeczenie równoważne – I grupę z ww. schorzeniami; znajdujących się w obiektywnie trudnej sytuacji – mających niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą zgłaszać się telefonicznie (tel. 52 397 34 96) do koordynatora gminnego, Pani Tatiany Majewskiej, w dni powszednie, w godzinach pracy Urzędu…
Nabór w sprawie kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.   GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR W SPRAWIE KANDYDATA NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., nr 34, poz. 198 ze zm.), w związku z art. 149 § 3 i 162 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór…
    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO…
Nowy termin naboru uczestników do programów: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021           Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, że osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie: usług asystenta osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w terminie do 5 stycznia 2021 r.