piątek, 08 styczeń 2021 07:21

Budżet Gminy Chojnice na 2021 rok

Radni Gminy Chojnice jednogłośnie 14 głosami za przyjęli budżet Gminy Chojnice na 2021 rok.

Podczas sesji Wójt Zbigniew Szczepański przedstawił inwestycje Gminy Chojnice na 2021 rok, na które przeznaczone zostanie ok. 50 mln zł. Na kwotę tę składają się wydatki majątkowe ok. 47 mln zł oraz ok. 2 mln 500 tys. zł budżetów sołeckich. Na liście zadań do zrealizowania w nowym roku znajdują się: remonty i budowa dróg, budowa kanalizacji deszczowych, tworzenie nowych projektów. Jak również są ujęte inwestycje będące w trakcie realizacji z roku poprzedniego.

Dochody Gminy Chojnice w 2021 roku zaplanowano na poziomie 99 mln zł w tym dochody bieżące 93 636 841 zł, a majątkowe 5 290 000 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 147 882 841 zł w tym bieżące: 100 997 877 zł, majątkowe: 46 884 964 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią w budżecie gminy 29 615 450 zł, a przychody opiewają na kwotę 55 mln zł z tytułu wolnych środków wypracowanych w 2020 roku.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Chojnice wynosi 27 173 240 zł, co stanowi 27,47 %t planowanych na ten rok dochodów budżetu Gminy. Natomiast łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów i pożyczek z należnymi odsetkami oraz poręczeń wynosi 6 989 217 zł

Plan inwestycji Gminy Chojnice na 2021 przedstawia się następująco:

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 • Kontynuacja i porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej:
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Komarowej w Charzykowach – wartość 450 tys. zł
  • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klosnowo. Szacunkowa wartość inwestycji – 300 tys. zł
  • Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbeninach. Przebudowa sieci wodociągowej na trasie Lichnowy – Ostrowite oraz budowa sieci w ul. Angowickiej w Lichnowach. Wartość kosztorysowa – ok. 500 tys. zł
  • Budowa zaplecza techniczno – magazynowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK) na bazie zlikwidowanej wcześniej oczyszczalni ścieków w Charzykowach. Wartość – ok. 1 mln zł
  • Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały w Chojnicach (dzisiejsza siedziba GZGK) pod potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość szacunkowa – ok. 1 mln zł

 • Remont 3 oczyszczalni ścieków w Lichnowach, Cołdankach, Ciechocinie oraz przepompowni ścieków w Silnie, ul. Przyrzeczna. Wartość: 479.669 tys. zł brutto. Wykonawca: PRMiOŚ Ekomel Sp. z o.o. w Chojnicach. Inwestycja w trakcie realizacji.
 • Uzbrajanie w sieci wodociągowe i kanalizacyjne nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe utworzonych na podstawie wcześniej uchwalonych przez Radę Gminy planów miejscowych – wartość 100 tys. zł.

Gmina Chojnice dofinansowuje uzbrajanie prywatnych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe powstałych wyłącznie na mocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Samorząd gminy Chojnice nie dofinansowuje uzbrojenia działek w infrastrukturę techniczną, na których realizuje się inwestycje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy! Wszystkie koszty ponosi właściciel nieruchomości!

 • Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy (dofinansowanie 1,5-2,5 tys. zł) – kontynuacja programu.

Środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, - dotyczy właścicieli posesji na terenie gminy, gdzie nie planuje się budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyczyn ekonomicznych. Nie dotyczy właścicieli posesji powstałych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

 • Utylizacja azbestu (w tym eternitu) na terenie gminy Chojnice – kontynuacja programu. Dofinansowanie kosztów związanych z pozbywaniem się eternitu (demontaż, transport i opłata za składowanie w mogilnikach).

ŁĄCZNY KOSZT POZBYWANIA SIĘ ETERNITU WAHA SIĘ W GRANICACH ok. 25 zł brutto/m2 powierzchni.

Wartość: dofinansowanie 150 tys. zł w skali Gminy. Źródła finansowania: środki gminne
i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Właściciele zameldowani na terenie gminy mogą uzyskać w danym roku maksymalnie
5 tys. zł dotacji w przypadku demontażu, transportu i utylizacji, a 2,5 tys. zł dotacji
za transport i utylizację.

 • Program budowy studni przyzagrodowych – kontynuacja programu.

Program ten polega na pomocy finansowej naszym Mieszkańcom, którym z tytułu stałego obniżania się poziomu wód gruntowych wyschły studnie z wodą a Gmina Chojnice
z przyczyn ekonomicznych nie widzi możliwości doprowadzenia tam sieci wodociągowej. Pomoc Gminy może wynosić do 50% wartości przedsięwzięcia (pogłębienie lub budowa nowej studni), ale nie więcej niż 10 tys. zł brutto na 1 gospodarstwo domowe.

 • Program poprawy stanu urządzeń melioracyjnych poprzez dofinansowanie działających na terenie gminy Chojnice Spółek w Programie 1:1.

Samorząd Gminy Chojnice dofinansowuje poszczególne Spółki Melioracyjne poprzez ich dofinansowanie w każdym roku dotacją w wysokości łącznych składek członkowskich wszystkich rolników należących do danej Spółki. O ile Spółka Melioracyjna co roku zbierze np. 30 tys. zł składek od swych członków, to taką samą kwotę w formie dotacji przekaże aktywnej organizacji rolników Gminy Chojnice. Środki na ten Program w 2021 roku
– 40 tys. zł.

 • Projekt kanalizacji deszczowej w Klawkowie.

Zakres obejmuje uporządkowanie dróg opadowych w centrum wsi (przy projektowaniu drogi powiatowej) oraz terenów nowej zabudowy mieszkaniowej. 

Wartość: 48 970,10 zł

Projektant: ka projekt Karolina Łakis, Łeba

 

II. INFRASTRUKTURA DROGOWA

 • Przebudowa drogi gminnej (dawnej ,,Berlinki”).

W ramach tej inwestycji kontynuuje się przebudowę drogi od granic z Miastem Chojnice w kierunku Czerska do obwodnicy – łączna długość 2,64 km.

Wartość inwestycji       – ok. 8 mln zł,

Termin zakończenia     – do 31 maja br.,

Wykonawca: Drogomex Sp. z o. o. Pruszków

Źródło finansowania: środki własne oraz z Budżetu Państwa poprzez Fundusz Dróg Samorządowych (50 % dofinansowania).

 • Budowa ul. Piaskowej w Swornegaciach.

Długość planowanego odcinka dochodzącego do drogi wojewódzkiej 236 w centrum tej miejscowości wynosi 710 mb, szerokość jezdni 5,5 m, na całej długości powstanie chodnik. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej. W zakres zadania wchodzi również budowa oświetlenia, odwodnienia i kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu przy kompleksie handlowo-gastronomicznym.

Wartość zadania po przetargu:  1. 833 265 tys. zł,

Wykonawca:  Dariusz Sala, Firma ze Sławęcina,

Źródło finansowania: środki własne i unijne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poziom dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Termin wykonania: 30 kwietnia br.

 • Budowa ul. Podgórnej w Swornegaciach.

Wartość inwestycji po przetargu: 2 444 072,43 zł.

Długość planowanego odcinka to 720 mb, szerokość jezdni 5,5 m, szerokość opaski 0,75 – 1,5 m. Nawierzchnia z kostki brukowej z wyniesionymi skrzyżowaniami pełniącymi funkcje progów spowalniających. W zakres wchodzi także budowa oświetlenia, odwodnienia i kanalizacji deszczowej.

Termin wykonania: 30 kwietnia br.

Wykonawca: AD-BET Adrian Paszko, firma z Chojniczek.

 • Budowa ul. Podmiejskiej w Lipienicach.

Wartość kosztorysowa – 3, 300 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku 992 mb od ronda powstałego na dawnej ,,Berlince” do skrzyżowania z ul. Handlową.

Jest to odcinek, który tworzy tzw. ,,obwodnicę wschodnią” Chojnic łącząc drogę wojewódzką 235 (Chojnice – Brusy – Korne) z kolejną drogą wojewódzką
240 (Chojnice – Tuchola – Świecie). Pierwszy etap został na drodze powiatowej
do Klawkowa wspólnie przez Powiat Chojnicki i Gminę przy współudziale środków
z Budżetu Państwa wykonany w 2019 roku, etap II na drodze gminnej w Lipienicach zostanie wykonany w bieżącym roku. Zostanie do zrealizowania trudny III etap tej tzw. obwodnicy, tj. od centrum Klawkowa do ronda na wspomnianej ,,,Berlince”. 
W ramach przedsięwzięcia zostanie wylana nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej, asfaltowej, zostanie także zbudowany chodnik oraz infrastruktura oświetleniowa. Dodatkowo w ramach tej inwestycji wybudowane zostanie wyniesione skrzyżowanie oraz radar z aktywną tablicą informującą o prędkości pojazdu. Szerokość jezdni: 5,5 m, szerokość chodnika: 2 m.

Źródło finansowania: środki własne i z Budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych – 50 %).

Termin realizacji w zależności od terminu uruchomienia środków z Budżetu Państwa oraz podpisania stosownej umowy z Wojewodą Pomorskim.

 • Budowa drogi transportu rolnego w Doręgowicach.

Planowany odcinek o długości 600 mb od centrum wsi (Kozi Rynek) w kierunku czynnej żwirowni. Szerokość jezdni: 4 m, pobocze: 0,75 m.

Wartość: ok. 400 tys. zł

Źródło finansowania: środki gminne (2/3) oraz (1/3) z Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku z tzw. programu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 • Budowa drogi – pętli w miejscowości Topole.

Inwestycja przeniesiona z ubiegłego roku. Istniejącą nawierzchnię z płyt drogowych planuje się rozebrać i ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej, dwuteowej gr. 8 cm.

Wartość: ok. 400 tys. zł

 • Budowa drogi o nawierzchni bitumicznej w Strefie Gospodarczej w Topoli.

Zakres obejmuje odcinek ok. 500 mb komunikujący funkcjonujące firmy w tej strefie z dawną ,,Berlinką” na wysokości dawnej polskiej Strażnicy Granicznej,
tj. w sąsiedztwie z granicą Gminy Człuchów.

Szerokość jezdni – 6 mb o nawierzchni bitumicznej.

Szacunkowa wartość: 500 tys. zł

 • Budowa dróg o nawierzchni bitumicznej, asfaltowej na odcinkach dróg ponawałnicowych, szutrowych.
 • Nowa Cerkiew – Krojanty Dworzec – 2,7 km
 • Kłodawa (kierunek na Kruszkę) – 1,4 km
 • Kruszka – 0,6 km

Razem: 4,7 km

            Szacunkowa wartość: 2 500 000 zł.

Zakres: na istniejącej podbudowie wykonanej w ramach naprawy infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku nawałnicy (11 sierpnia 2017 r.) wykonana zostanie nawierzchnia o powierzchni asfaltobetonu o łącznej grubości 8 cm wraz z poboczami, szerokość drogi w zależności od możliwości terenowych od 3,5 – 4 m, plus obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 mb.

 • Budowa dróg lokalnych w systemie ,,Program budowy dróg osiedlowych na terenie gminy Chojnice w systemie 2:1”.

Realizacja inwestycji w ramach tego Programu odbywa się z bardzo pozytywnym skutkiem już od kilku lat i polega na współfinansowaniu budowy dróg przez Sołectwa często wspomagane finansowo przez osoby prywatne zainteresowane poprawą jakości infrastruktury drogowej w obrębie swoich posesji a Gminą Chojnice. Do każdej złotówki przeznaczonej na budowę infrastruktury drogowej (jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, chodniki, oświetlenie uliczne) ze strony Samorządu Wiejskiego czy też osób prywatnych, Gmina dokłada 2 kolejne złotówki.

W bieżącym roku planuje się przystąpić do opracowania szeregu dokumentów
i dokumentacji: geodezyjnych, planistycznych i projektów budowlanych
wraz z niezbędnymi pozwoleniami budowlanymi na wiele inwestycji drogowych przewidzianych do rozpoczęcia, bądź wykonania w tym roku jak i w latach następnych. O kolejności budowy dróg w poszczególnych Sołectwach decydują sami mieszkańcy podejmując stosowne Uchwały Zebrań Wiejskich.

 • Drogi utwardzone płytami typu JOMB.

W ramach tego zadania planuje się w bieżącym roku zbudować 11,5 km dróg w tej technologii na terenie następujących sołectw:

 • Zbeniny – Klosnowo – 2 km,
 • Doręgowice – 1 km,
 • Nowy Dwór – Cołdanki – 1,5 km,
 • Kruszka – 2 km,
 • Sławęcin – 1 km,
 • Ogorzeliny – 0,5 km,
 • Ciechocin – 0,5 km,
 • Topole – Władysławek – 0,15 km,
 • Lichnowy – 0,5 km,
 • Funka – 0,85 km,
 • Racławki – 0,5 km,
 • Kłodawa – 1 km.

Razem:           11,5 km.

Szacunkowa wartość 1 km – 360 tys. zł. Według Programu 2:1: Gmina – 240 tys. zł, Sołectwo – 120 tys. zł.

Planowane drogi będą budowane w technologii wzmocnionej kruszywem podbudowy, warstwy odsączającej oraz warstwy cementowo-stabilizującej. Drogi o szerokości stykającej się z ułożonych obok siebie 3 płyt (łączna szerokość 3 m) wraz z utwardzonymi poboczami łamanym kruszywem o szerokości 0,75 m.

 • Drogi o nawierzchni typu polbruk oraz o nawierzchni bitumicznej (asfalt).
 • Charzykowy (ul. Polna, Jasna, Słoneczna, Kaczeńców, Trawiasta, Łąkowa, Bratków, Stokrotek, Tulipanów) – 1,5 km.
 • Chojniczki (ul. Huberta, Długa, Gajowa) – ok. 1,2 km.
 • Nowa Cerkiew (ul. Ks. Mańkowskiego) – 400 mb.
 • Powałki (Parkowa, Świerkowa) – 1,225 km.
 • Silno (ul. Główna: Osiedle ,,Jedność” oraz droga do dawnego SKR-u)
  – 500 mb.
 • Gockowice – 750 mb.
 • Ogorzeliny (ul. Stary Dwór) – 550 mb.
 • Lichnowy (ul. Chojnicka) – 250 mb.
 • Lotyń – 250 mb.
 • Pawłowo (ul. Górna) – 300 mb.
 • Ostrowite (Centrum)- 100 mb.
 • Nieżychowice – 500 mb.
 • Klawkowo (ul. Pogodna) – 200 mb.
 • Swornegacie (ul. Polna) – 700 mb.

Przybliżona wartość nawierzchni 1 m2 jezdni typu polbruk to 150 zł, a o nawierzchni asfaltowej to 200 zł.

 • Budowa parkingu w Charzykowach.

Zakres obejmuje budowę parkingu na 80 miejsc pomiędzy ul. Szkolną oraz ul. Długą. Nawierzchnia parkingu zostanie wykonana z kostki brukowej. Wjazd na parking
od strony ul. Szkolnej z zejściem dla pieszych do ul. Długiej.

Szacunkowa wartość inwestycji – ok. 400 tys. zł.

 • Budowa parkingu przy świetlicy w Sławęcinie.

Wartość – ok. 100 tys. zł.

 • Zlecone dokumentacje projektowe na następujące zadania inwestycyjne:
 • droga gminna na trasie Granowo - Lichnowy (2 km),
 • parking w Swornegaciach (w sąsiedztwie kościoła, cmentarza i szkoły) na 200 aut,
 • przejście ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowy w sołectwie Krojanty,
 • przejście ścieżki rowerowej w postaci kładki przez Chocinę
  w Chocińskim Młynie,
 • ścieżka edukacyjna (tzw. promenada) w Swornegaciach, od plaży w kierunku mostu na Brdzie do drogi wojewódzkiej nr 236,
 • ścieżka rowerowa od Igieł do Czartołomia,
 • budowa ulic: Łąkowa, Żwirowa (Sołectwo Pawłówko-Lipienice i Pawłowo),
 • oświetlenie uliczne w Charzykowach (ul. Jarzębinowa, Dębowa, Jaworowa, Bukowa).
 • Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Chojniczkach.

Zakres obejmuje budowę oświetlenia ledowego od Lasku Miejskiego do wyjazdu
z Chojniczek do Charzyków (na wysokości nowego Osiedla) o łącznej długości
ok. 3,25 km.

Szacunkowa wartość – ok. 800 tys. zł.

 • Inwestycje drogowe realizowane i planowane przez Powiat Chojnicki
  we współpracy z Gminą Chojnice.

Informacje dotyczące dróg powiatowych przygotowałem wspólnie z Maciejem Kempińskim – Dyrektorem Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G na odcinku Chojnice-Ogorzeliny – kontynuacja.

Wartość inwestycji: 13.492.251,05 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański

Finansowanie: Budżet Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 50%

Powiat Chojnicki – 25%

Gmina Chojnice – 25%

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty
  do DK22. Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa drogi powiatowej o długości 1664 m. W ramach zadania nastąpi poszerzenie nawierzchni do 6 m oraz wzdłuż całego przebudowywanego odcinka zostanie poprowadzona ścieżka rowerowa o szerokości
  2 m.

Wniosek Powiatu o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych znalazł się na pierwszym miejscu tzw. Listy rezerwowej, a to oznacza duże prawdopodobieństwo pozyskania 50% dofinansowania. Szacunkowa wartość ok. 4 mln zł. Resztę solidarnie po połowie: Powiat i Gmina. Bardzo ubolewam, że drugi projekt złożony przez Powiat Chojnicki o przyznanie dofinansowania w ramach FDS
na odcinku Jerzmionki-Ogorzeliny-Sławęcin nie otrzymał pomocy z Budżetu Państwa na ten rok.

 • Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno-Gockowice-Objezierze, długość odcinka - 4,8 km.

Zakres: poszerzenie jezdni do 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, w terenie zabudowanym kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Wartość projektu: 136 062,60 zł.

Finansowanie: Gmina Chojnice poprzez Powiat Chojnicki w ramach pomocy publicznej.

Projektant: ZPHU "DRO-BUD" Jerzy Wiśniewski, Złotów.

 • Projekt rozbudowy drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 – Nowa Cerkiew-Racławki do skrzyżowania z DW 240 – długość 6,5 km.

Zakres: poszerzenie jezdni do 6,0 m wraz z konstrukcją nawierzchni dla kategorii ruchu KR3, ciąg pieszo-rowerowy lub rowerowy na całej długości, kanalizacja deszczowa
i oświetlenie w obrębie Nowej Cerkwi i Racławek.

Wartość projektu: 144 525,00 zł.

Projektant: Jerzy Wiśniewski, Z.P.H.U. "DRO-BUD"

Finansowanie: Gmina Chojnice.

 • Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G od Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną – II etap, długość odcinka 1,368 km.

Zakres: poszerzenie jezdni do 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy na całym odcinku, oświetlenie, kanalizacja deszczowa w Klawkowie, tunel w nasypie kolejowym
pod torami linii 203 Tczew-Chojnice-Kostrzyń.

Wartość projektu: 159 000,00 zł.

Projektant: Daniel Folehr, Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Chojnice.

Finansowanie: Gmina Chojnice.

 • Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Stare Parcele (Pawłowo)-Pawłowo. Długość odcinka 3,246 km.

Zakres: poszerzenie jezdni do 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy lub ścieżka rowerowa
na całym odcinku.

Wartość: 129 273,00 zł.

Projektant: Daniel Folehr.

Finansowanie: Gmina Chojnice.

 • Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Jeziorki-Kruszka-Kłodawa, długość odcinka 5,24 km.

Zakres :poszerzenie jezdni do 6,0 m od DK22 do skrzyżowania w m. Kruszka
wraz ze ścieżką rowerową, w sąsiedztwie „Bożej Męki” planowana jest pętla autobusowa. W Kłodawie planuje się poszerzenie jezdni do 6,0 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku 500 m na terenie zabudowanym w sąsiedztwie szkoły. Na tym też odcinku oraz w Jeziorkach na odcinku od drogi krajowej 22 do zjazdu
do gorzelni planuje się oświetlenie uliczne. Droga pomiędzy Kruszką a Kłodawą ma być poszerzona do 4,5 m.

Wartość wykonania projektu: 178 965,00 zł.

Projektant: Daniel Folehr.

Finansowanie: Gmina Chojnice.

 • Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin-Obrowo do granicy naszej Gminy (Powiatu i zarazem Województwa) – długość 2,723 km.

Zakres: poszerzenie jezdni do 6,0 m.

Ścieżka rowerowa na całym odcinku (z możliwością docelowego skomunikowania naszej Gminy z Kęsowem)

Wartość szacunkowa projektu: ok. 100 tys. zł

Finansowanie: Gmina Chojnice

 • Inwestycje na drogach wojewódzkich na terenie naszej gminy
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej 236 przez Swornegacie na odcinku 2km - projekt.

            Wartość projektu: 400 tys. zł.

            Finansowanie solidarne, po połowie z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

            Projektant: Firma LISPUS Chełm

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej 212 na odcinku Chojnice (pierwszy zjazd
  do Charzyków) do miejscowości Wolność - 3,3 km. - Projekt.

            Wartość projektu: 542 430 zł

            Finansowanie solidarnie: po 1/3 Powiat Chojnicki, Miasto Chojnice i nasza Gmina.

            Projektant: DI Drogowa Inżynieria Sp. z o. o.

W minionym 2020 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zrealizował rekordowy zakres inwestycji na drogach wojewódzkich przebiegających przez naszą gminę. Łączna długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg wynosi ok. 14 km o wartości ok. 8 mln. Nasz udział wyniósł 1 mln zł, a kwota ta za zgodą Rady Gminy w Chojnicach została przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu na ten cel. Zmodernizowane drogi to: Konarzynki  - Chociński Młyn - Swornegacie, ok. 8 km. (DW 236); Zbeniny - Kłodawka - Turowiec
- ok.  5 km (DW 235) oraz Nieżychowice - Doręgowice - 1 km (DW 212).

W tym roku będziemy zabiegali o dalszą modernizację dróg wojewódzkich na trasie Swornegacie - Drzewicz oraz na odcinku od Nieżychowic do Doręgowic i Kamionki (tj. do skrzyżowania z drogą krajową 25) przed Zamartem.

Za konstruktywną wręcz wzorcową,współpracę w imieniu Samorządu Gminy Chojnice i własnym serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi oraz Panu Wicemarszałkowi Leszkowi Bonnie. Bo to Wy Panowie w głównej mierze decydujecie o inwestycjach drogowych w naszym województwie. Swoje podziękowania kieruję także dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na czele z Panem Dyrektorem Grzegorzem Stachowiakiem. Bardzo dziękuję.

III. TURYSTYKA

 • Odbudowa progu piętrzącego oraz budowa rynny spławnej na Chocinie
  w Chocińskim Młynie.

            Wartość: 483 tys. zł.

            Źródło finansowania: środki gminne (25%), pozostałe to środki unijne z programu  "Pomorskie Szklaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przygotowano raport oddziaływania na środowisko w celu uzyskania zgód z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a następnie w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Wydłużono planowany termin zakończenia inwestycji
do 31.03.2022.

 • Budowa budynku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) w Swornegaciach

Inwestycja w trakcie realizacji

Wartość inwestycji (bez pomostu) - 1,419 tys. zł.

Zakres: budynek WOPR z hangarem na łódź, pomieszczenia sanitarne dla plażowiczów i uczestników imprez w miejscowym amfiteatrze, pomieszczenia socjalne i gospodarcze o łącznej powierzchni ok 200m2

Oprócz tego planuje się budowę pomostu w kształcie dwóch symetrycznych liter L o długości po 45 m każda.

Wykonawca: Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowa Huta

Termin zakończenia: 31 maj br.

Finansowanie: środki gminne

 • Budowa drogi gminnej pełniącej zarazem funkcję ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż przebudowywanej "Berlinki", - wartość ok. 212 130,- zł.

Zakres: zadanie obejmuje położenie warstwy z nawierzchni betonowoasfaltowej wzdłuż byłej drogi krajowej na odcinku od Firmy Kamal w kierunku pomnika 19 Pułku Ułanów Pomorskich, po lewej stronie "Berlinki", jadąc w kierunku Czerska.

Długość: 520 m; Wykonawca: REDON NAKŁO Sp. z o.o. Nakło

Termin wykonania: 31 maj br.

 • Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy
 • Silno - Piastoszyn (do granicy z woj. kujawsko-pomorskim), łączność długość - 1 km, szacunkowa wartość - 400 tys. zł
 • Ostrowite - Ciechocin, dł. 1,7 km, sz. wartość: 800 tys. zł
 • Ostrowite - Lichnowy, dł. 3,5 km, sz. wartość: 1,5 mln zł
 • Nowa Cerkiew - Lotyń, dł. 3,5 km, sz. wartość: 1,5 mln zł

Ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej, asfaltowej i szerokości 2m planujemy zbudować do końca br.

 • Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Brda w Kamionce - projekt

Zakres: obejmuje projekt budowy, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestycyjny na projekt ograniczenia ruchu na czas budowy i po jej zakończeniu.

Projekt zakłada konstrukcję nośną z elementów żelbetowych oraz metalowych, natomiast pokrycie mostu ma być wykonane z drewna. Celowo tę inwestycję zakwalifikowałem w dziale "Turystyka", gdyż nowy most ma być wyniesiony nad wodę w stosunku do dzisiejszego poziomu o 130 cm. Łączne wyniesienie konstrukcji mostu od poziomu wody w Brdzie w tym miejscu będzie wynosić 260 cm, co umożliwi przepływanie pod mostem mniejszych jachtów i innych jednostek pływających. Był to od wielu lat powszechny postulat żeglarzy.

Wartość projektu: 36 777,00 zł brutto

Termin wykonania: 31 grudnia br.

Projektant: Firma AXIAL PROJECT, Bartosz Tomczak, Międzyrzecz.

IV. OŚWIATA, SPORT

 • Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi
  w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – inwestycja w trakcie realizacji.

Wartość inwestycji – ok. 4,5 mln zł

Wykonawca: POLBUD S.C. G. Piątek, P. Szachta z siedzibą w Zblewie

Zakres: dobudowa dwóch sal lekcyjnych oraz stołówki z zapleczem o łącznej dodatkowej powierzchni ok. 500 m², budowa kotłowni gazowej, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu szkoły oraz zagospodarowanie terenu

Termin zakończenia inwestycji – do końca lipca br.

 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej tzw. „Jaskółeczki” w Nowej Cerkwi – cz. II

Część I została zrealizowana w minionym roku pod egidą Rady Sołeckiej i Mieszkańców tej miejscowości przy udziale finansowym Gminy w kwocie 120 tys. zł. W ramach tego etapu wykonano boisko piłkarskie z nową murawą, częściowym systemem nawadniania oraz ławki dla widowni. Dlatego też sprawdzamy, ile gier kasyno proponuje i czy regularnie pojawiają się w nim nowości. Szeroki wybór gier świadczy także o zaufaniu jakie mają do kasyna ich producenci, ponieważ wielu z nich zwyczajnie nie współpracuje z https://www.polish-casinos.com/ o wątpliwej reputacji. Nasza lista kasyn online ma tylko polskie kasyna, które muszą także regularnie aktualizować listę gier. Producenci oprogramowania regularnie wypuszczają nowe tytuły, które są udoskonalane o kolejne rozwiązania technologiczne.

Część II – wartość 1.348.196,37 zł

Zakres: boisko o nawierzchni poliuretanowej 22 x 44 m, budowa bieżni lekkoatletycznej, budowa rozbiegu i skoczni w dal, budowa placu zabaw i siłowni terenowej, budowa wiaty zadaszonej, utwardzenie terenu i zagospodarowanie zieleni.

O budowę ostatniej, ale za to najlepiej wyposażonej „Jaskółeczki” w naszej gminie ubiegało się aż 12 firm z terenu całej Polski.

Najkorzystniejszą ofertę za wspomnianą kwotę złożyła firma Wo-Kop Wojciech Drewczyński z Chojnic.

Finansowanie: środki własne i z Budżetu Państwa. Czynimy starania o pozyskanie połowy tej kwoty z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Swoją pomoc w temacie pozyskania środków zadeklarował nam także Poseł na Sejm RP Aleksander Mrówczyński.

Termin ukończenia inwestycji: 15 sierpień br.

 • Utworzenie na bazie zlikwidowanego internatu Szkoły Podstawowej
  w Swornegaciach Centrum Edukacyjno-Wypoczynkowego dla mieszkańców Gminy Chojnice – projekt.

Projekt ma uwzględnić także termomodernizację budynku szkoły oraz instalację paneli fotowoltaicznych na dachu – wartość projektu ok. 90 tys. zł.

Centrum to będzie w przyszłości służyć potencjalnie wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, począwszy od najmłodszych (Zielona Szkoła) kończąc na sportowcach, strażakach czy też aktywnych naszych seniorach, organizacjach pozarządowych, itp.

 • Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz malowanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach – 100 tys. zł
 • Odwodnienie, przebudowa wejść i malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach – 200 tys. zł

V. KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Granowie - szacunkowa wartość: 150 tys. zł.
 • Budowa wiaty integracyjnej wraz z piecem chlebowym i wędzarnią przy świetlicy wiejskiej w Lotyniu.

Wartość ok. 100 tys. zł; termin wykonania: do 30 maja br.

 • Budowa Domku Pszczelarza w Lotyniu.

Domek został zaprojektowany (podobnie jak wiata integracyjna z piecem chlebowym) przez pracownię architektoniczno-projektową Jana i Karola Sabiniarz. Obiekt ten zostanie zbudowany z inicjatywy nieżyjącego ś.p. Tadeusza Stelmaszyka - Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice. Domek Pszczelarza będzie służył mieszkańcom oraz pszczelarzom do edukacji z życia pszczół.

Wartość inwestycji - ok. 200 tys. zł.

Termin realizacji - do końca br.

 • Remont zabytkowych organów w Kościele Parafialnym w Nowej Cerkwi.

Pomoc Gminy - 66 tys. zł.

 • Remont zabytkowych organów w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zamartem. Pomoc Gminy - 50 tys. zł.
 • Rewitalizacja i zagospodarowanie zniszczonego przez nawałnicę parku w Kruszce. Wartość - ok.200 tys. zł

Zakres: budowa ciągu pieszego wraz z wiatą integracyjną, rewitalizacja stawów oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów. Oprócz tego planuje się budowę mostku nad rowem oraz montaż ławek parkowych.

 • Renowacja dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Angowicach.

W ramach tego zadania przewidujemy renowację zabytkowej dzwonnicy: ścian, dachu, wykonanie nowej posadzki oraz okiennic wraz z obsadzeniem roślinnością przylegającego terenu. Wartość projektu - ok. 100 tys. zł

 • Świetlica Wiejska w Funce - projekt

Wartość projektu - 20 tys. zł. brutto

Projektant - Błażej Rolbiecki

Zakres: budynek planowany o powierzchni ok. 100 m2, w którym to będzie się znajdować sala spotkań oraz pomieszczenie kuchenno-sanitarne. Na dachu budynku zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

 • Świetlica Wiejska w Chojniczkach - projekt

Szacunkowa wartość projektu – ok. 30 tys. zł brutto

 

VI. INWESTYCJE SOŁECKIE

W bieżącym roku 34 nasze Samorządy Wiejskie, Sołectwa, zamieszkałe
przez 19 tysięcy mieszkańców dysponują łącznie kwotą 2.498.880,- zł. Oznacza to, że Gmina Chojnice na 2480 gmin w Polsce może pochwalić się poprzez tzw. „konta sołeckie” najwyższym funduszem obywatelskim w przeliczeniu na mieszkańca w kraju. To wyłącznie Mieszkańcy uczestniczący w Zebraniach Wiejskich (najwyższa forma władzy w sołectwie) decydują o sposobie zainwestowania tych publicznych pieniędzy w obrębie swoich miejscowości. To nie Wójt, nie Rada Gminy a uczestnicy Zebrań Wiejskich decydują
o najważniejszych problemach do rozwiązania, o najpilniejszych inwestycjach w ramach przydzielonych środków sołeckich.

Około 50% tych pieniędzy sołectwa przeznaczają na bieżące funkcjonowanie miejscowości, tj. utrzymanie dróg, zieleni, utrzymanie infrastruktury komunalnej,
tj. przystanki, ławki, wiaty, ogródki jordanowskie, siłownie, zatrudnianie pracowników
w ramach robót publicznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Drugą część tych środków sołectwa przeznaczają na konkretne zakupy inwestycyjne,
a przede wszystkim na realizację inwestycji drogowych w ramach „Programu budowy dróg osiedlowych 2:1”.  Część II tego artykułu jest tego pełnym potwierdzeniem, gdzie prawie wszystkie Sołectwa w tym i w przyszłym roku planują budowę dróg wspólnie z Gminą
w ramach wspomnianego Programu.

W bieżącym roku Gmina podobnie jak w roku ubiegłym będzie wspomagać Sołectwa w urządzaniu i doposażeniu „ogródków jordanowskich” (placów zabaw, siłowni zewnętrznych)w Programie 1:1, czyli z 50% dofinansowaniem z tzw. Rezerwy Wójta.

 

Wyświetlony 11218 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 styczeń 2023 10:48