wtorek, 16 luty 2021 09:06

Dopłata do czynszu


Z dniem 5 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom
oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami
epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
♦ Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych,
którzy utracą dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Urzędzie Gminy w
Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o
dopłatę do czynszu.
Osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn.zm. ), może zostać przyznany dodatek
mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej
„dopłatą do czynszu”. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu
stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy
lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z
ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:
♦ średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o
dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej
„wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
♦ ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed
dniem 14 marca 2020 r., oraz
♦ ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek złożony nie
później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Wyświetlony 4093 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 16 luty 2021 09:09