czwartek, 30 grudzień 2021 07:21

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2022 ROKU.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2022 ROKU.             

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OK. 40 MLN

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Kontynuacja i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej:
 • Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice – etap I.

Szacowana wartość inwestycji: 9,98 mln zł.

Źródła finansowania: dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9,481 mln zł (95% wartości inwestycji).

Wkład Gminy – 0,499 mln zł (5% wartości inwestycji).

Zakres I etapu inwestycji obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w Ogorzelinach. Nowa stacja uzdatniania wody w Ogorzelinach będzie pracowała z zakładaną wydajnością procesu uzdatniania na poziomie Q=80 m3/h z projektowaną rezerwą technologiczną około 20%, która pozwoli na zwiększanie przepustowości obiektu do 96 – 100 m3/h w przypadku konieczności. Z uwagi na konieczność likwidacji kilku stacji wodociągowych będących w złym stanie technicznym przewidziana jest kompleksowa modernizacja ujęcia wody w Ogorzelinach i objęcie zasilaniem rejonu kilku ujęć przeznaczonych do likwidacji. Docelowo przewidziane jest spięcie wszystkich działających na terenie gminy Chojnice ujęć, gdzie jednym z nich będzie SUW Ogorzeliny. Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości wody dostarczanej do sieci oraz zwiększenie wydajności zapewniając dostawę wody w odpowiedniej ilości i wymaganym ciśnieniu. Obecnie istniejące stacje wodociągowe w Ogorzelinach, Sławęcinie i Nieżychowicach są w złym stanie technicznym i coraz częściej nie spełniają wymagań co do jakości wody. Aktualnie stacja w Ogorzelinach obsługuje ok. 1800 mieszkańców stałych, natomiast po zrealizowaniu inwestycji SUW będzie zaopatrywała w wodę ok. 4000 mieszkańców stałych, co pozwoli na wyłączenie z eksploatacji hydroforni w Sławęcinie i Nieżychowicach. Potrzeba realizacji projektu wynika ze stwierdzonych niedoborów jakościowych i ilościowych istniejącego systemu wodociągowego. Sieć jest niewydolna i nie jest w stanie zapewnić sprawnej dostawy wody przy zwiększonym zapotrzebowaniu. Potrzeba realizacji projektu wynika również z konieczności wymiany istniejących rur azbestowych. Budowa SUW w Ogorzelinach stanowi I etap kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Chojnice. Niniejszy etap stanowi składową zadania, które docelowo obejmuje również: rozbudowę SUW Lichnowy i SUW Pawłowo oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Ogorzeliny, Sławęcin, Pawłowo, Krojanty, Lipienice, Klawkowo, Jarcewo, Czartołomie, Chojniczki i Nieżychowice. Całkowita wartość uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Chojnice szacowana jest na kwotę
30 mln zł.

 • Budowa zaplecza techniczno-magazynowo-biurowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na bazie zlikwidowanej wcześniej oczyszczalni ścieków w Charzykowach – etap II.

Wartość inwestycji – 6 mln zł

Termin realizacji – do końca br.

 • Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały w Chojnicach (dzisiejsza siedziba GZGK) pod potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość: ok. 1 mln zł – etap I.

Inwestycja przeniesiona z roku ubiegłego ze względu na konieczność opracowania kompleksowej dokumentacji dla przebudowy wymienionego obiektu.

 • Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego
  w Swornegaciach.

Wartość po przetargu: 689 896 zł.

Zakres: projekt dotyczy zwiększania przepustowości oczyszczalni ścieków poprzez jej modernizację i rozbudowę oraz przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Poza tym obejmuje rozbudowę istniejącej stacji wodociągowej (tzw. hydroforni) poprzez jej modernizację i rozbudowę.

 • Przebudowa tranzytowej sieci wodociągowej na odcinku SUW (Stacja Uzdatniania Wody) Lichnowy do wsi Ostrowite – wartość 720 tys. zł.
 1. Uzbrajanie w sieci wodociągowe i kanalizacyjne nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe utworzonych na podstawie wcześniej uchwalonych przez Radę Gminy planów miejscowych – wartość 400 tys. zł.

Gmina Chojnice dofinansowuje uzbrajanie prywatnych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe powstałych wyłącznie na mocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Priorytetowo traktujemy uzbrajanie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną te tereny, na których to właściciele działek zadeklarują solidarnie po połowie sfinansowanie kosztów danej inwestycji. Przypominam, że średni koszt uzbrojenia działek budowlanych powstałych na mocy MPZP (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) wynosi dla sieci wodociągowej – ok. 20 tys. zł, a sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 30 tys. zł. Oczywiście średni, bo łączna wartość uzbrojenia 1 działki
w sieć wodno-kanalizacyjną może wynosić i mniej, i więcej aniżeli 50 tys. zł. Jest to uzależnione od wielkości uzbrajanego terenu, odległości od już istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej czy też od konieczności budowy przepompowni (tłoczeni) ścieków w sytuacji niemożności ich odprowadzenia systemem tylko grawitacyjnym. Dla przykładu: koszt uzbrojenia działek w sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Uroczej w Chojniczkach wynosi wg wartości kosztorysowej – 750 tys. zł i potencjalnie obejmuje 28 działek budowlanych. Z tego wynika, że wartość uzbrojenia jednej działki wynosi 26,78 tys. zł. Tylko jednoznaczna deklaracja właścicieli działek o sfinansowaniu tego lub podobnych przedsięwzięć na powstających nowych osiedlach na terenie naszej gminy solidarnie, czyli po połowie decyduje o terminie realizacji danej inwestycji. Nie może być tak, że Gmina uzbrajając tereny za ogromne pieniądze jednocześnie podnosi ich wartość właścicielom sprzedającym działki z tego terenu bez ich adekwatnego udziału finansowego. A przypominam, że koszt uzbrojenia 1 działki w sieć wodociągową i kanalizacyjną wynosi ok. 50 tys. zł. Uzbrojenie przez Gminę a potem na mocy Ustawy naliczanie opłat adiacenckich z tytułu uzbrojenia prywatnych działek i tym samym podniesienie ich wartości nie rekompensuje nawet w 25% poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Samorząd Gminy Chojnice nie dofinansowuje uzbrojenia działek w infrastrukturę techniczną, na których realizuje się inwestycje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy! Wszystkie koszty ponosi właściciel nieruchomości!

 1. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy (dofinansowanie 1,5-2,5 tys. zł) – kontynuacja programu.

Środki finansowe z Budżetu Gminy - dotyczy właścicieli posesji na terenie gminy, gdzie nie planuje się budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
z przyczyn ekonomicznych. Nie dotyczy właścicieli posesji powstałych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

 1. Utylizacja azbestu (w tym eternitu) na terenie gminy Chojnice – kontynuacja programu. Dofinansowanie kosztów związanych z pozbywaniem się eternitu (demontaż, transport i opłata za składowanie w mogielnikach).

Łączny koszt pozbywania się eternitu waha się w granicach ok. 25 zł brutto/m2 powierzchni.

Wartość: dofinansowanie 200 tys. zł w skali Gminy. Źródła finansowania: środki gminne i 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Właściciele zameldowani na terenie gminy mogą uzyskać w danym roku maksymalnie
25 tys. zł dotacji w przypadku demontażu, transportu i utylizacji, a 2,5 tys. zł dotacji za transport i utylizację.

 1. Program budowy studni przyzagrodowych – kontynuacja programu.

Program ten polega na pomocy finansowej naszym Mieszkańcom, którym z tytułu stałego obniżania się poziomu wód gruntowych wyschły studnie z wodą a Gmina Chojnice
z przyczyn ekonomicznych nie widzi możliwości doprowadzenia tam sieci wodociągowej. Pomoc Gminy może wynosić do 50% wartości przedsięwzięcia (pogłębienie lub budowa nowej studni), ale nie więcej niż 10 tys. zł brutto na 1 gospodarstwo domowe.

 1. Program poprawy stanu urządzeń melioracyjnych poprzez dofinansowanie działających na terenie gminy Chojnice Spółek w Programie 1:1.

Samorząd Gminy Chojnice dofinansowuje poszczególne Spółki Melioracyjne poprzez ich dofinansowanie w każdym roku dotacją w wysokości łącznych składek członkowskich wszystkich rolników należących do danej Spółki. O ile Spółka Melioracyjna co roku zbierze np. 10 tys. zł składek od swych członków, to taką samą kwotę w formie dotacji przekaże aktywnej organizacji rolników Gmina Chojnice. Środki na ten Program w 2022 roku
– 30 tys. zł.

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

I Drogi gminne

 1. Budowa dróg w obrębie ul. Ogrody w Charzykowach.

Wartość: 914 259 zł.

Zakres: budowa jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego. Planuje się także umocnienie skarp z płyt betonowych, ażurowych.

Łączna długość – 998,77 mb.

Szerokość: w zależności od możliwości w terenie od 4 do 5 metrów.

Wykonawca: Ad – Bet Sp. z o. o. Chojniczki.

Termin wykonania: do 30 kwietnia br.

 1. Budowa dróg gminnych: ul. Polna, Jasna, Słoneczna w Charzykowach – wartość 1,5 mln zł.

Źródło finansowania: 50 % Gmina Chojnice w tym Sołectwo Charzykowy. Na pozostałą kwotę (50%) Urząd Gminy złożył wniosek o dofinansowanie z Budżetu Państwa tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

Zakres: budowa jezdni z kostki betonowej o szer. 5 m i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Oprócz tego planuje się budowę dwóch wyniesionych skrzyżowań.

Długość ulic: ul. Polna – 372 mb, ul. Słoneczna – 133 mb, ul. Jasna – 164 mb.

Termin realizacji: do końca października br.

 1. Budowa dróg gminnych: ul. Brzozowa i ul. Żwirowa w Chojniczkach – wartość kosztorysowa 1,636 mln zł.

Źródło finansowania: 50 % Budżet Gminy i Sołectwa. Pozostała część: środki z Budżetu Państwa tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres: przebudowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Planuje się wyniesione skrzyżowanie oraz trzy progi spowalniające.

Szerokość jezdni: 5 m.

Długość: ul. Brzozowa – 520 mb, a ul. Żwirowa – 252 mb.

Termin realizacji inwestycji – do końca października br.

 1. Budowa dróg gminnych – ul. Św. Huberta, ul. Długa, ul. Gajowa w Chojniczkach.

Finansowanie: 50% Gmina Chojnice wraz z Sołectwem> Pozostała część: Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres: szerokość jezdni 5,5 m na ul. Św. Huberta, 5m – ul. Długa oraz 4 – 5 m ul. Gajowa. Jezdnie o nawierzchni bitumicznej (asfalt) na ul. Św. Huberta, pozostałe ulice o nawierzchni z kostki betonowej. Oprócz tego w tym zadaniu inwestycyjnym planuje się wykonać pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego, trzy wyniesione skrzyżowania, próg zwalniający oraz radar z aktywną tablicą informującą o prędkości pojazdu.

Termin wykonania: do końca października br.

 1. Budowa drogi – pętli w miejscowości Topole – wartość ok. 400 tys. zł.

Inwestycja przeniesiona z ubiegłego roku. Brak zgody na realizację tej inwestycji w sąsiedztwie zespołu parkowo-pałacowego ze strony Pomorskiego Konserwatora Zabytków uniemożliwił nam jej realizację. Zgodę otrzymaliśmy dopiero pod koniec listopada 2021 roku.

Zakres obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, dwuteowej o gr. 8 cm.

Termin realizacji: do 30 czerwca br.

 1. Budowa drogi transportu rolnego w Nieżychowicach – wartość ok. 500 tys. zł.

Zakres: planuje się budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości 4,5 m. Poza tym powstaną pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.

Termin realizacji: do końca br.

 1. Przebudowa ul. Chojnickiej w Lichnowach.

Wartość inwestycji: ok. 250 tys. zł.

Finansowanie: Gmina wraz z Sołectwem.

Realizacja: do końca br.

 1. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem na Osiedlu ,,Jedność” w Silnie – 540 tys. zł.

Finansowanie: Gmina Chojnice wraz z Sołectwem – 240 tys. zł.

Budżet Państwa – 300 tys. zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego na wspieranie gmin popegeerowskich.

Przypominam, że na terenie naszej gminy przez wiele lat z bardzo dobrymi wynikami ekonomicznymi funkcjonowały: PGR Chojnice i PGRyb Charzykowy.

Zakres: projekt obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5 m i długości 210 mb. Oprócz tego powstanie chodnik o szer. 2 m. W ramach tej inwestycji zostanie zbudowana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 240 w bezpośrednim sąsiedztwie tego Osiedla.

Termin realizacji do końca br.

 1. Budowa dróg lokalnych w systemie ,,Program budowy dróg osiedlowych na terenie gminy Chojnice w systemie 2:1”.

Realizacja inwestycji w ramach tego Programu odbywa się z bardzo pozytywnym skutkiem już od kilku lat i polega na współfinansowaniu budowy dróg przez Sołectwa często wspomagane finansowo przez osoby prywatne zainteresowane poprawą jakości infrastruktury drogowej w obrębie swoich posesji a Gminą Chojnice. Do każdej złotówki przeznaczonej na budowę infrastruktury drogowej (jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, chodniki, oświetlenie uliczne) ze strony Samorządu Wiejskiego czy też osób prywatnych, Gmina dokłada 2 kolejne złotówki.

W bieżącym roku planuje się przystąpić do opracowania szeregu dokumentów
i dokumentacji: geodezyjnych, planistycznych i projektów budowlanych wraz z niezbędnymi pozwoleniami budowlanymi na wiele inwestycji drogowych przewidzianych do rozpoczęcia, bądź wykonania w tym roku jak i w latach następnych. O kolejności budowy dróg w poszczególnych Sołectwach decydują sami mieszkańcy podejmując stosowne Uchwały Zebrań Wiejskich. W przypadku utrzymujących się ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 decyzje podejmują Rady Sołeckie w konsultacji z mieszkańcami.

W ramach tego Programu budowę dróg o nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa, asfalt, płyty typu JOMB) zgłosiły już oczywiście w miarę swych (lub mieszkańców) możliwości następujące Sołectwa:

 • Pawłowo – ul. Górna (odcinek od drogi wojewódzkiej do torów).
 • Ogorzeliny – ul. Stary Dwór.
 • Ostrowite – ul. Plac Świętego Floriana (170 mb).
 • Ciechocin – oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego (4 punkty świetlne).
 1. Budowa parkingu w Swornegaciach.

Wartość kosztorysowa – 1 mln zł.

Zakres: dokumentacja projektowa wykonywana przez firmę Pro-Designers inż. Dawida Kurszewskiego przewiduje wybudowanie parkingu w rejonie cmentarza
i szkoły na gruntach parafialnych i gminnych. Powstanie 180 miejsc parkingowych dla 180 aut osobowych oraz 4 miejsca dla autobusów. Planuje się także miejsca parkingowe dla rowerzystów. Parking będzie skomunikowany dwoma ciągami chodnikowymi z cmentarzem i kościołem.

Termin realizacji – do 15 czerwca br.

 1. Przebudowa mostu w Kamionce na rzece Brdzie – wartość ok. 1 mln zł.

Zakres: Projekt zakłada konstrukcję nośną z elementów żelbetowych oraz metalowych, natomiast pokrycie pokładu mostu ma być wykonane z drewna. Wyniesienie mostu w stosunku do obecnego stanu ma wynieść 75 cm co łącznie spowoduje, że konstrukcja mostu w stosunku do średnich stanów wody Brdy będzie 205 cm nad wodą. Umożliwi to swobodny przepływ pod mostem mniejszych jachtów i innych jednostek pływających.

Termin realizacji – do końca br.

 1. Zlecone dokumentacje projektowe na następujące zadania inwestycyjne – w trakcie opracowywania:
 • droga gminna na trasie Granowo – Lichnowy (2 km),
 • droga gminna w Silnie, ul. Burdychowo – (2 km) do połączenia z drogą Racławki – Objezierze,
 • droga gminna do miejscowości Wolność od zjazdu do drogi wojewódzkiej DW 212 (1 km),
 • ścieżka rowerowa od Igieł do Czartołomia (1,2km),
 • projekt budowy ulic: Łąkowa, Żwirowa (Sołectwo Pawłówko – Lipienice i Pawłowo).
 1. Kolejne dokumentacje projektowe na następujące zadania inwestycyjne:
 • projekt przebudowy ul. Ks. Mańkowskiego w Nowej Cerkwi,
 • budowa drogi na odcinku Krojanty Dworzec – Kłodawa,
 • projekt utwardzenia ulicy Parkowej i Świerkowej w Powałkach,
 • projekt przebudowy drogi w Gockowicach – etap II,
 • projekt utwardzenia ul. Polnej w Swornegaciach (etap I – 600 mb),
 • projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku Chojnice – Klawkowo.

II Drogi powiatowe

Inwestycje drogowe realizowane i planowane przez Powiat Chojnicki we współpracy z Gminą Chojnice.

Informacje dotyczące dróg powiatowych przygotowałem wspólnie z Panem Starostą Chojnickim Markiem Szczepańskim oraz Maciejem Kempińskim – Dyrektorem Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do drogi krajowej DK22 (przy pomniku 18 Pułku Ułanów Pomorskich).

Wartość – 2,9 mln zł.

Wniosek Powiatu o 50 % dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego od ponad pół roku ciągle czeka na ostateczne rozpatrzenie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wspólne ustalenia Powiatu i Gminy nie uzależniają realizacji tej inwestycji od pozyskania środków z Budżetu Państwa. Oba Samorządy, solidarnie po połowie sfinansują przebudowę tej drogi na odcinku 1664 mb
i szerokości 6 m wraz z budową ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej
i szerokości 2 m.

Wykonawca: MARBRUK Sp. z o. o. w Charzykowach.

Termin wykonania: do końca września br.

 1. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Sławęcin i Ogorzeliny oraz na odcinkach Ogorzeliny i Sławęcin i Ogorzeliny – Jerzmionki do granicy powiatu i gminy.

Wartość kosztorysowa inwestycji: ok 16,5 mln zł. Powiat otrzymał dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 994 901,10 zł. Poziom Rządowego dofinansowania – do 95 % wartości inwestycji. Reszta, solidarnie po połowie, Powiat i Gmina.

Zakres: przebudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 7 km i jej poszerzenie do 6 m. Na całej długości planowanej inwestycji powstanie ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m. Przebudowa tej drogi w obrębie miejscowości przewiduje budowę kanalizacji deszczowej, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych a w centrum Sławęcina powstanie skrzyżowanie typu rondo.

Realizacja inwestycji: 2022 / 23 rok.

 1. Powiat Chojnicki w uzgodnieniu z naszą Gminą zgłosił na ten rok dwa wnioski za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy – Małe Swornegacie – wartość kosztorysowa 5,3 mln zł.
 • rozbudowa drogi powiatowej nr 2647G na odcinku Sławęcin – Obrowo (do granicy powiatu i gminy) – wartość kosztorysowa 6,9 mln zł.

Realizację tej inwestycji Powiat i Gmina uzależniają od otrzymania 50 % dofinansowania ze środków Budżetu Państwa.

 1. Dokumentacje projektowe na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy.

Przypominam, że całkowite koszty wykonania dokumentacji projektowej jak
i koszty wykupu gruntów pod projektowane ścieżki rowerowe ponosi Gmina Chojnice. Łączny koszt projektów i wykupu gruntów (30 zł/ m2 gruntu) może nawet wynieść około 3 mln zł.

Przypominam te projekty drogowe będące już w opracowaniu od ubiegłego roku.

 1. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno-Gockowice-Objezierze, długość odcinka - 4,8 km.

Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m, ciąg pieszo-rowerowy, w terenie zabudowanym kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Wartość projektu: 149 977,60 zł.

Finansowanie: Gmina Chojnice poprzez Powiat Chojnicki w ramach pomocy publicznej.

Projektant: ZPHU "DRO-BUD" Jerzy Wiśniewski, Złotowo.

 1. Projekt rozbudowy drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 – Nowa Cerkiew-Racławki do skrzyżowania z DW 240 – długość 6,5 km.

Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m wraz z konstrukcją nawierzchni dla kategorii ruchu KR3, ciąg pieszo-rowerowy lub rowerowy na całej długości, kanalizacja deszczowa i oświetlenie w obrębie Nowej Cerkwi i Racławek.

Wartość projektu: 144 525,00 zł.

Projektant: Jerzy Wiśniewski, Z.P.H.U. "DRO-BUD" Złotowo.

Finansowanie: Gmina Chojnice.

 1. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G od Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną – II etap, długość odcinka 1,368 km.

Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m, ciąg pieszo-rowerowy na całym odcinku, oświetlenie, kanalizacja deszczowa w Klawkowie, tunel w nasypie kolejowym pod torami linii 203 Tczew-Chojnice-Kostrzyń.

Wartość projektu: 159 000,00 zł.

Projektant: Daniel Folehr, Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Chojnice.

Finansowanie: Gmina Chojnice.

 1. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Stare Parcele (Pawłowo)-Pawłowo. Długość odcinka 3,246 km.

Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m, ciąg pieszo-rowerowy lub ścieżka rowerowa na całym odcinku, oświetlenie w obrębie wsi Pawłowo.

Wartość: 129 273,00 zł.

Projektant: Daniel Folehr.

Finansowanie: Gmina Chojnice.

 1. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Jeziorki-Kruszka-Kłodawa, długość odcinka 5,24 km.

Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m od DK22 do skrzyżowania w m. Kruszka
wraz ze ścieżką rowerową, w sąsiedztwie „Bożej Męki” planowana jest pętla autobusowa. W Kłodawie planuje się poszerzenie jezdni do 6 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku 500 m na terenie zabudowanym w sąsiedztwie szkoły. Na tym też odcinku oraz w Jeziorkach na odcinku od drogi krajowej nr 22 do zjazdu do gorzelni planuje się oświetlenie uliczne. Droga pomiędzy Kruszką a Kłodawą ma być poszerzona do 4,5 m.

Wartość wykonania projektu: 178 965,00 zł.

Projektant: Daniel Folehr.

Finansowanie: Gmina Chojnice.

 1. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin-Obrowo do granicy naszej Gminy (Powiatu i zarazem Województwa) – długość 2,723 km. Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m. Ścieżka rowerowa na całym odcinku
  (z możliwością docelowego skomunikowania naszej Gminy z Kęsowem) Wartość szacunkowa projektu: ok. 82 410,00 zł.

Projektant: Jerzy Wiśniewski, Z.P.H.U. "DRO-BUD" Złotowo.

Finansowanie: Gmina Chojnice.

 1. Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G
  w miejscowości Jarcewo wraz z przebudową zabytkowego przepustu na Jarcewskiej Strudze – wartość projektu 98 400,00 zł.

Projektant: Łukasz Śpica, Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK.

Termin wykonania dokumentacji: do 20 czerwca br.

III Budowa ulicy Igielskiej – wspólna inwestycja Miasta Chojnice i Gminy Chojnice.

Wartość przebudowy ul. Igielskiej wraz z infrastrukturą oraz budową drogi do Doliny Śmierci –ok. 15,4 mln zł.

Źródła finansowania: Miasto Chojnice pozyskało na tą inwestycję w ubiegłym roku kwotę 10 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota tj. 5,4 mln zł oba nasze zaprzyjaźnione Samorządy solidarnie pokrywają po połowie tj. po 3 mln zł brutto. Ostateczne kwoty zostaną ustalone w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy dla tej inwestycji.

Zakres: projekt dotyczy kompleksowej przebudowy drogi miejskiej na odcinku
1,9 km do granicy z naszą gminą w kierunku Czartołomia. Szerokość jezdni na odcinku od ul. Rybackiej do oczyszczalni ścieków – 6 m a dalej do granicy z gminą 5,5 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości
3,5 m. Na odcinku ul. Igielskiej od skrzyżowania z ul. Rybacką do skrzyżowania z ul. Żeglarską – nawierzchnia z kostki betonowej, natomiast od ul. Żeglarskiej do granicy z gminą – nawierzchnia asfaltowa. Droga do Doliny Śmierci zostanie utwardzona kostką betonową szarą typu EKO przepuszczającą wodę opadową do gruntu. Projekt przewiduje także budowę oświetlenia drogi i ciągu pieszo-rowerowego na całej długości.

Termin realizacji inwestycji: do końca br.

IV Drogi Wojewódzkie

 • Kontynuacja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 przez Swornegacie na odcinku 2 km.

Wartość projektu: 400 tys. zł.

Finansowanie: solidarnie po połowie z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

Projektant: Firma LISPUS Chełm.

 • Projektowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Chojnice (pierwszy zjazd do Charzyków) do miejscowości Wolność – 3,3 km.

Wartość projektu: 542 430,00 zł.

Finansowanie: solidarnie 1/3 Powiat Chojnicki, Miasto Chojnice i nasza Gmina.

Projektant: DI Drogowa Inżynieria Sp. z o. o.

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swornegacie.

Wartość: ok. 1,5 mln zł.

Zakres: projekt obejmuje modernizację drogi wojewódzkiej w Swornegaciach na odcinku 1 km od mostu na Brdzie do wylotu ze wsi w kierunku Drzewicza. Na odcinku od kościoła w kierunku Brus przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie jezdni. Inwestycja ta ma być zrealizowana przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z naszą Gminą. Budowa kanalizacji deszczowej w gestii Gminy – wartość ok. 0,5 mln zł. Infrastruktura drogowa wraz z ciągiem pieszo-rowerowym – Urząd Marszałkowski (Zarząd Dróg Wojewódzkich).

Wartość: ok. 1 mln zł.

Termin realizacji: po sezonie turystycznym do końca br.

 • Modernizacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 212 od Wolności w kierunku na Bytów na długość ok. 3,5 km.

Wartość: ok. 2 mln zł.

Jest wstępna deklaracja Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Leszka Bonny w odniesieniu do realizacji tej inwestycji już wiosną tego roku.

 • Gmina Chojnice będzie, mam nadzieję, skutecznie zabiegać o modernizację także w bieżącym roku kolejnych odcinków tej drogi nr 212 na odcinku od Nieżychowic do Doręgowic i dalej do Kamionki (tj. do skrzyżowania tej drogi z drogą krajową nr 25) przed Zamartem.

W 2021 r. Urząd Marszałkowski w Gdańsku poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował na terenie naszej gminy inwestycje na drogach na łączną wartość ponad 5,6 mln zł.

Zmodernizowane drogi to droga nr 236 Swornegacie – Drzewicz ( 3,9 km) za łączną wartość 2,4 mln zł oraz droga wojewódzka nr 212 na odcinku Babilon – w kierunku Chojnic o długości  3,3 km za  wartość 1,9 mln zł.

Oprócz tego zmodernizowano drogę wojewódzką 236 w Swornegaciach na odcinku 800 mb za kwotę 1, 08 mln zł.

Za wręcz wzorową współpracę w imieniu Samorządu Gminy Chojnice składam serdeczne podziękowanie Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiemu Mieczysławowi Strukowi oraz Panu Wicemarszałkowi Leszkowi Bonnie, który to bezpośrednio odpowiada w naszym pięknym województwie za tzw. infrastrukturę drogową. Swoje podziękowanie kieruję także do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na czele z Panem Dyrektorem Grzegorzem Stachowiakiem.

V Drogi krajowe

Droga Krajowa DK 22 (tzw. ,,Berlinka”).

W dniu 10.11.2021 r. został ogłoszony przetarg na rozbudowę DK22 między Chojnicami a Czerskiem.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

Zakres prac: Zamówienie obejmuje w szczególności:

 • rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 22 na długości około 20 km,
 • korektę geometrii trasy głównej (korektę łuków poziomych i pionowych),
 • budowę, rozbudowę, przebudowę i ograniczenie ilości skrzyżowań drogowych,
 • przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach,
 • budowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę obiektów inżynierskich, mostów i przepustów,
 • budowę ekranów akustycznych,
 • budowę przejść dla zwierząt (zintegrowanych z ciekami wodnymi),
 • budowę odcinkowo ogrodzenia drogi DK22 i płotów herpetologicznych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • budowę i przebudowę dróg serwisowych, zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, które połączą Chojnice z Rytlem i dalej z Czerskiem,
 • budowę stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych przy DK22 dla obu kierunków ruchu,
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
 • budowę/przebudowę/rozbiórkę oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogowego, urządzeń melioracji wodnych oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych,
 • budowę kanału technologicznego na całym projektowanym odcinku drogi DK22,
 • budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego (w tym budynków),
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rozbudową, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu,
 • nasadzenie zieleni projektowanej.

Termin realizacji: 2022/23 rok.

TURYSTYKA

 1. Odbudowa progu piętrzącego oraz budowa rynny spławnej na Chocinie
  w Chocińskim Młynie.

            Wartość: 635 tys. zł, w tym 540 tys. zł z RPO.

            Źródło finansowania: środki gminne (25%), pozostałe to środki unijne z programu          "Pomorskie Szklaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny".

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przygotowano raport oddziaływania na środowisko w celu uzyskania zgód z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a następnie w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Wydłużono planowany termin zakończenia inwestycji ze względu na przeciągające się procedury do końca br.

 1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Silno do granicy z gminą Kęsowo. Szacowana Wartość- 674,937 tys. zł.

Inwestycja obejmuje odcinek od kościoła w Silnie do granicy z województwem kujawsko-pomorskim. Odcinek ok. 650 m, szerokość 2 m, nawierzchnia bitumiczna.

Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Charzykowy

Termin wykonania: do 30 maja br.

 1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Lichnowy – Ostrowite (3,5 km).

Szacowana wartość zamówienia: 2 mln zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie Pana Michała Marciniaka. Niestety ze względu na niewyrażenie zgody przez 2 mieszkańców na przebieg ścieżki po ich gruntach musieliśmy rozpocząć procedurę wywłaszczeniową, która przedłuży okres realizacji co najmniej o 9 miesięcy. Długość planowanej ścieżki ok. 3,5 km, szerokość 2 m, nawierzchnia z masy bitumicznej.

 1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Cerkiew – Lotyń (3,5 km).

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 mln zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie Pana Leszka Nitki. Długość planowanej ścieżki ok. 3,5 km, szerokość 2 m, nawierzchnia z masy bitumicznej.

Termin realizacji: do końca br.

 1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ostrowite – Ciechocin (1,5 km).

Szacowana wartość zamówienia: 1 mln zł.

Nawierzchnia z masy bitumicznej, szerokość 2 m.

Termin realizacji: do końca br.

 1. Projekt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki ekologicznej w Swornegaciach od plaży wzdłuż brzegów Jeziora Karsińskiego i Brdy do połączenia z drogą wojewódzką 236 na wysokości szkoły.

Szacowany koszt projektu: 60 tys. zł.

 1. Projekt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia promenady w Charzykowach z drogą na Wolność.

Szacowany koszt: 35 tys. zł.

 1. Rewitalizacja terenu w Nowym Ostrowitem.

Koszy całkowity: 300 tys. zł w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin popegeerowskich – 200 tys. zł.

W ramach tej inwestycji planujemy zagospodarowanie terenu po nieczynnym boisku piłkarskim w tej miejscowości. Powstanie tam zatoka autobusowa umożliwiająca zawracanie autobusom MZK oraz wiata przystankowo-integracyjna. Planuje się również doprowadzenie przyłącza energetycznego na potrzeby imprez sołeckich oraz nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych. Nastąpi zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na park (m.in. nasadzenia roślin, wiata z przyłączem energetycznym). Powstanie ogólnodostępna, wielofunkcyjna przestrzeń rekreacji i aktywizacji mieszkańców, miejsce do spotkań i zabaw.

Inwestycja podniesie walory estetyczne i wizualne przestrzeni, przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych, będzie sprzyjała integracji, zacieśnianiu więzi społecznych.

OŚWIATA, SPORT

 1. Modernizacja i docieplenie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniową budynku Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach.

Wartość kosztorysowa inwestycji to 1,3 mln zł. Okres realizacji planowany jest na kwiecień – sierpień 2022 r.

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. modernizację dachu,
 2. wykonanie instalacji deszczowej, odwodnienia budynku i studni chłonnych,
 3. docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki.

Rok 2021 listopad – grudzień wykonanie I części inwestycji w Szkole Podstawowej w Nieżychowicach na kwotę 400 tys. zł.

 1. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
  w Ogorzelinach.

Wartość kosztorysowa inwestycji to 400 tys. zł. Okres realizacji planowany jest na kwiecień – sierpień 2022 r.

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. modernizację dachu,
 2. docieplenie ścian budynku sali gimnastycznej.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci i młodzieży większość prac budowlanych wykonuje się w okresie ferii letnich.

 1. Utworzenie na bazie zlikwidowanego internatu Szkoły Podstawowej
  w Swornegaciach Centrum Edukacyjno-Wypoczynkowego dla mieszkańców Gminy Chojnice – projekt w trakcie opracowywania.

Projekt ma uwzględnić także termomodernizację budynku szkoły oraz instalację paneli fotowoltaicznych na dachu – wartość projektu ok. 90 tys. zł.

Centrum to będzie w przyszłości służyć potencjalnie wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, począwszy od najmłodszych (Zielona Szkoła) kończąc na sportowcach, strażakach czy też aktywnych seniorach, organizacjach pozarządowych, itp.

 

KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Granowie – szacunkowa wartość:
  200 tys. zł.

Inwestycja się opóźnia ze względu na przeciągające się w czasie uzgodnienia projektu przebudowy zabytkowego budynku byłej szkoły ze strony Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

 1. Świetlica Wiejska w Funce.

Wartość inwestycji: ok. 600 tys. zł.

Zakres: budynek o powierzchni ok 100 m2 w którym to będzie znajdować się sala spotkań oraz pomieszczenie kuchenno-sanitarne. Na dachu budynku zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Termin realizacji: 2022/23 rok.

 1. Świetlica Wiejska w Chojniczkach – ok. 2 mln zł.

Trwają prace projektowe dla budowy świetlicy wraz z zapleczem sanitarno-sportowym na terenie przyszłego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który to będzie się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącego boiska piłkarskiego ( wyjazd ze wsi w kierunku Charzyków).

Projekt wykonuje pracownia Mirosława Ciemińskiego.

  Termin rozpoczęcia inwestycji 2023 rok.

 1. Budowa Domku Pszczelarza w Lotyniu.

Domek został zaprojektowany (podobnie jak wiata integracyjna z piecem chlebowym) przez pracownię architektoniczno-projektową Jana i Karola Sabiniarz. Obiekt ten zostanie zbudowany z inicjatywy nieżyjącego ś.p. Tadeusza Stelmaszyka – Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice. Domek Pszczelarza będzie służył mieszkańcom oraz pszczelarzom do edukacji z życia pszczół.

Wartość inwestycji – ok. 300 tys. zł.

Termin realizacji – 2022/23 rok.

 1. Renowacja dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Angowicach.

W ramach tego zadania przewidujemy renowację zabytkowej dzwonnicy: ścian, dachu, wykonanie nowej posadzki oraz okiennic wraz z obsadzeniem roślinnością przylegającego terenu. Wartość projektu – ok. 100 tys. zł.

Termin realizacji: 2022/23 rok.

 1. Rewitalizacja i zagospodarowanie zniszczonego przez nawałnicę parku w Kruszce. Wartość kosztorysowa: ok 1,1 mln zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana przez pracownię projektową Mirosława Ciemińskiego.

Zakres inwestycji: bagrowanie stawów, budowa ścieżek spacerowych
o nawierzchni mineralnej i szerokości 1,2 m, kładki nad rowem, wiaty z ławostołami, ławki parkowe, kosze na śmieci, miejsce na ognisko, oraz parking na 4 auta.

 Najbardziej zależy nam na odtworzeniu założeń drzewostanu parkowego, który uległ zniszczeniu podczas tragicznej nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. Za priorytet przyjęto odtworzenie rodzinnych gatunków drzew – lip, klonów, dębów, buków, grabów oraz krzewów: dzikiej róży, głogu i kosodrzewiny. Planuje się również wprowadzić bylicę i krzewinki – kosaćce i barwinki.

Termin realizacji inwestycji: 2022/23 rok.

 1. Remont zabytkowego Kościoła pw. Św. Barbary w Swornegaciach.

Pomoc Gminy – 50 tys. zł.

 

INWESTYCJE SOŁECKIE

W bieżącym roku 34 nasze Samorządy Wiejskie, Sołectwa, zamieszkałe
przez 19 tysięcy mieszkańców dysponują łącznie kwotą 2.555.145,- zł. Oznacza to, że Gmina Chojnice na 2477 gmin w Polsce może pochwalić się poprzez tzw. „konta sołeckie” najwyższym funduszem obywatelskim w przeliczeniu na mieszkańca w kraju. To wyłącznie Mieszkańcy uczestniczący w Zebraniach Wiejskich (najwyższa forma władzy w sołectwie) decydują o sposobie zainwestowania tych publicznych pieniędzy w obrębie swoich miejscowości. To nie Wójt, nie Rada Gminy a uczestnicy Zebrań Wiejskich decydują o najważniejszych problemach do rozwiązania, o najpilniejszych inwestycjach w ramach przydzielonych środków sołeckich.

Około 50% tych pieniędzy sołectwa przeznaczają na bieżące funkcjonowanie miejscowości, tj. utrzymanie dróg, zieleni, utrzymanie infrastruktury komunalnej,
tj. przystanki, ławki, wiaty, ogródki jordanowskie, siłownie, zatrudnianie pracowników
w ramach robót publicznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Drugą część tych środków sołectwa przeznaczają na konkretne zakupy inwestycyjne,
a przede wszystkim na realizację inwestycji drogowych w ramach „Programu budowy dróg osiedlowych 2:1”.  Część tego artykułu jest tego pełnym potwierdzeniem, gdzie sporo Sołectw w tym i w przyszłym roku planuje budowę dróg wspólnie z Gminą w ramach wspomnianego Programu.

Wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego naszej pięknej Gminy, naszej pięknej „małej Ojczyzny” składam serdeczne podziękowania.

 

Zbigniew Szczepański

Wyświetlony 5342 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 grudzień 2021 07:28