piątek, 21 styczeń 2022 14:30

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 stycznia 2022 r.

Poz. 216

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie

zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
województwa pomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3b, pkt 5a, pkt 8f, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421), art. 3 i art. 4 ust. 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE L Nr 205 z 14 sierpnia 2018r., str. 48) w związku z §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2019 r. poz. 2368) zarządza się, co następuje:

 • Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się tereny powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, nowodworskiego, gdańskiego, Miasta Gdańska.
 • Na obszarze, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące nakazy i zakazy:
 • zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
 • zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
 • nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
 • zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych, znajdujących się na wolnym powietrzu, w celach związanych z hodowlą drobiu;
 • zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo
 • zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 • zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 • nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 • nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;

 

 • nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • nakazuje się posiadaczom drobiu zgłaszanie miejsc jego utrzymywania powiatowemu lekarzowi weterynarii.
 • . Środki określone w ust. 1 stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.
 • 1. Prezydentom miast i wójtom nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, który obejmuje powiaty człuchowski oraz nowodworski poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.

 • ablice i oznakowanie jest w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
 • ablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych na zewnętrznej granicy tych obszarów oraz w istotnych, z punktu widzenia istniejącego zagrożenia występowania ptaków, miejscach publicznych m.in. plażach.
 • Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.
 • Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zwartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 poz. 722).
 • Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwym terytorialnie:
 • starostom, prezydentom miast, wójtom,
 • powiatowym lekarzom weterynarii,
 • państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym,
 • komendantom Policji,
 • komendantom Straży,
 • nadleśniczym,
 • jednostkom Polskiego Związku Łowieckiego,
 • Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego,
 • zarządcom dróg.
 • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
 • Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich

 

link do:  ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO

Wyświetlony 3157 razy Ostatnio zmieniany piątek, 21 styczeń 2022 14:57