poniedziałek, 18 marzec 2024 14:25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Chojnice

BM.6720.1.1.2024                                                                                                                                                                                                                                                         Chojnice, dnia 18.03.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CHOJNICE

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Chojnice

Na podstawie art.13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Chojnicach uchwały Nr L/847/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chojnice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Formularz wniosku dostępny jest m.in. na stronie: http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=570 oraz https://gminachojnice.pl/

Składający wniosek powinien podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Chojnice

POBIERZ PISMO DOTYCZĄCE AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r.) informuję, że:

  • administratorem danych osobowych dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Chojnice, reprezentowana przez Wójta Gminy Chojnice;
  • kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Chojnicach możliwy jest pod numerem telefonu: 523972129 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktu planistycznego oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacja w/w ustawy znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Chojnicach.

Wyświetlony 590 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 marzec 2024 14:31