Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024. Całkowity koszt zadania to 241 471,70 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie Umowy w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Chojnice w lutym 2024 r. Głównym celem…
  Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024. Całkowity koszt zadania to 711 952,25 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie Umowy w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawartej…
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka. Wcześniejsze zgłoszenia adresatów Programu pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice zaplanować na ten cel środki finansowe na rok 2024. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu…
  Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Całkowity koszt zadania to 135 064,97 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania. Dzięki wsparciu opiekun czasowo odciążony od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, będzie miał czas na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw.   W pierwszej kolejności…
Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Całkowity koszt zadania to 246 795,12 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Asystent powinien dążyć do poprawy funkcjonowania osoby…
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023   W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice, zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.…
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023   W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka.  Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym: 1/ dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka…
Strona 1 z 2