środa, 30 sierpień 2023 14:12

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

logotyp z flagą

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka.

Wcześniejsze zgłoszenia adresatów Programu pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice zaplanować na ten cel środki finansowe na rok 2024.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym na: 

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej; 
 2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie; 
 1. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 2. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

 Zgodnie z zaleceniami określonymi w Programie, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby osób:

 1. posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach:
 • asystent osoby niepełnosprawnej;
 • opiekun osoby starszej;
 • opiekun medyczny;
 • pedagog;
 • psycholog;
 • terapeuta zajęciowy;
 • pielęgniarka;
 • siostra PCK;
 • fizjoterapeuta;

 lub  

 1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie* w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; 

*posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością;

 lub 

 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Usług asystencji osobistej nie mogą świadczyć osoby będące:

 • członkami rodziny* uczestnika;
 • opiekunami prawnymi uczestnika;
 • osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. 

*za członków rodziny uczestnika uznaje się: wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu; osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w Programie udzielają pracownicy socjalni – zgodnie z obowiązującą w ośrodku rejonizacją https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

Osoby chętne do skorzystania z Programu prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych ośrodka (osobiście lub telefonicznie) do dnia 13 września 2023 r.

Więcej informacji na temat Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Wyświetlony 215 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 31 sierpień 2023 12:06