czwartek, 29 luty 2024 13:23

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

gops info logotyp 2024 02 29

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024.

Całkowity koszt zadania to 241 471,70 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie Umowy w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Chojnice w lutym 2024 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Dzięki wsparciu opiekun czasowo odciążony od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, będzie miał czas na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw.  

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu, lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Pod uwagę brane będą również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, w gminie Chojnice w 2024 r.:

  • zakłada się zrealizowanie 4301,76 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 25 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub posiadających orzeczenie równoważne do orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz 7 opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 16 dób usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego dla 2 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub posiadających orzeczenie równoważne do orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).
  • przewiduje się realizację usług opieki wytchnieniowej w następujących formach:
  • pobytu dziennego, o której mowa w rozdziale V ust. 6 pkt 1:
  • litera „a” Programu, tj. w formie pobytu dziennego – za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (dla 24 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym 2 opiekunów sprawujących opiekę nad dwiema osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 6 opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym jednego opiekuna dwojga dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności);
  • litera „f” Programu, tj. w formie pobytu dziennego – za uprzednią zgodą gminy w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 (dla 1 opiekuna osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 1 opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności)
  • pobytu całodobowego, o którym mowa w rozdziale V ust. 6 pkt 2:
  • litera „e”, tj w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego (1 opiekun 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • litera „f”, tj. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (1 opiekun 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Zmiana wniosku wymaga akceptacji wojewody.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach Programu do 15 marca 2024 r. Druki wniosków dostępne w siedzibie GOPS w Chojnicach, przy ul. Drzymały 20a, pok. 011.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego po tym terminie będzie uzależnione od dostępności środków oraz akceptacji zmiany wniosku przez Wojewodę Pomorskiego.

Wyświetlony 273 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 luty 2024 13:44