piątek, 23 luty 2024 13:49

 godło

Informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024.

Całkowity koszt zadania to 711 952,25 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie Umowy w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Chojnice w lutym 2024 r.

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Celem asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Asystent powinien dążyć do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku.

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym lub
  3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w 2024 r. mają być realizowane dla 42 osób z niepełnosprawnością, w tym 22 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 2 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 8 dzieci w wieku do 16 r.ż. spełniających zapisy działu III Programu, w łącznej liczbie godzin 12 798. Zmiana wniosku wymaga akceptacji wojewody.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach Programu do 7 marca 2024 r. Druki wniosków dostępne w siedzibie GOPS w Chojnicach, przy ul. Drzymały 14, pok. 08.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego po tym terminie będzie uzależnione od dostępności środków oraz akceptacji zmiany wniosku przez Wojewodę Pomorskiego.

Wyświetlony 218 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 luty 2024 13:46