poniedziałek, 28 wrzesień 2020 10:53

ZASŁUŻENI OBYWATELE GMINY CHOJNICE

W trakcie sesji Rady Gminy w Chojnicach w dniu 25 września br. miała miejsce piękna uroczystość wręczenia tytułu ZASŁUŻONY OBYWATEL GMINY CHOJNICE.

20200925 123218

Poniżej informacje na temat uhonorowanych osób:

TADEUSZ  STELMASZYK

          Z wnioskiem o nadanie pośmiertnie Panu Tadeuszowi Stelmaszykowi tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice wystąpił Wójt Gminy Chojnice.

Uzasadnieniem dla nadania tytułu jest wieloletnia działalność Pana Tadeusza Stelmaszyka na rzecz Gminy Chojnice i jej mieszkańców. Przez całe swoje życie zaangażowany był w sprawy społeczne oraz poprawę jakości życia na wsi. Związany z rolnictwem, znający problemy wsi i rolników. Inicjator powstania w 2010 roku Spółki Wodnej w Kruszce, której przewodniczył do marca 2015 roku.

W 1988 roku został wybrany radnym Gminnej Rady Narodowej w Chojnicach. W 1990 r., po skróconej kadencji poprzedniej Rady, odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe. Tadeusz Stelmaszyk zdobył zaufanie swoich wyborców i został radnym I kadencji Rady Gminy w Chojnicach. W Radzie Gminy zasiadał przez 24 lata (6 kadencji) w latach 1990 – 2010 oraz 2014–2018.

W latach:

  • 1998-2002 był członkiem Zarządu Gminy Chojnice.
  • 2002–2006 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
  • 2006–2010 był Przewodniczącym Rady Gminy w Chojnicach.
  • 2014-2018 przewodniczył Komisji Rewizyjnej.

Przez swoją pracę zawodową i społeczną nieustannie służył mieszkańcom naszej gminy, a w szczególności społeczności sołectw: Kruszka, Lotyń i Nowa Cerkiew. Z początkiem lat 90-tych zaczęło się wielkie przeobrażanie naszej rzeczywistości. W tych czasach nie było to łatwe. Powoływano społeczne komitety budowy wodociągów, telefonizacji, w których aktywnie działał Tadeusz Stelmaszyk.

Kochał przyrodę i jej piękno. Był wieloletnim Przewodniczącym konkursu „Piękna Wieś Pomorska” w Gminie Chojnice. Wcześniej przewodniczył komisji w konkursie „Piękna i gospodarna wieś”.

To z Jego inicjatywy dokonano wielu przedsięwzięć służących poprawie jakości życia na wsi. Jego determinacja w dążeniu do realizacji zaplanowanych celów przyczyniła się do budowy i remontu wielu dróg, wyremontowano świetlice wiejskie, zbudowano salę gimnastyczną w Nowej Cerkwi. Szczególną troską objął Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Chojnice. Dzięki Jego zaangażowaniu doposażono Straże Pożarne i dokonano wymiany sprzętu samochodowego.

Jako Prezes Towarzystwa Pszczelniczego w Chojnicach od kilka lat, corocznie angażował się w edukacyjne warsztaty dla dzieci w Bachorzu. Zainicjował powstanie na terenie parku w Lotyniu tablicy dydaktycznej związanej z historią bartnictwa, na terenie którego ma powstać piec chlebowy oraz domek pszczelarza. Ten ostatni ma być edukacyjnym mini-centrum pszczelarskim. W 2014 roku wspólnie z kolegami pszczelarzami, zainicjował sadzenie lip drobnolistnych na trasie Chojnice – Lichnowy. Gmina Chojnice widząc potencjał i rację w podejmowanych projektach czynnie wspierała powyższe przedsięwzięcia.

Poprzez aktywną działalność w Fundacji „Szarża Pod Krojantami”, której był współzałożycielem, pielęgnował postawy patriotyczne i tradycję ułańską. Do końca czynnie uczestniczył w organizacji corocznej organizacji obchodów szarży ułańskiej z 1939 r. 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami.

Jego aktywność nie miała granic. W swoim życiu pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, oprócz tych wyżej wymienionych znalazł czas również na przewodniczenie Radzie Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnicach.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 roku na wniosek Wojewody Pomorskiego został odznaczony złotym krzyżem zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i za osiągnięcia w pracy samorządowej.

Był prawdziwym liderem w inicjowaniu i prowadzeniu różnych przedsięwzięć, często dla innych niemożliwych do wykonania. Nie sposób wymienić wszystkich projektów, które były zainicjowane przez śp. Tadeusza Stelmaszyka. Miał prawdziwe cechy człowieka społecznika, działającego dla dobra wspólnoty samorządowej, którą przez wiele lat reprezentował z woli wyborców, a którzy widzieli w nim człowieka, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, był człowiekiem czynu i tak pracowitym, jak Jego ukochane pszczoły.

Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”.

IGNACY GUENTHER

          Z wnioskiem o nadanie Panu Ignacemu Guenther tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice wystąpił Wójt Gminy Chojnice.

W trakcie pełnienia funkcji posła i radnego z Jego inicjatywy oraz dzięki Jego organizacji wykonano szereg przedsięwzięć i inwestycji na terenie Gminy Chojnice.

Przez całe swoje życie zaangażowany był w sprawy społeczne oraz poprawę jakości życia na wsi. Związany z rolnictwem, znający problemy wsi i rolników. Jako poseł złożył szereg interpelacji związanych z rolnictwem i rozwojem wsi poprzez udzielenie pomocy finansowej przyznawanej spółdzielniom mleczarskim od zmiany statutu spółdzielni,  zapewnienia wsi i rolnictwu dostaw energii elektrycznej, produkcji nasion do eksportu, stworzenia korzystnych warunków prawnych do pozyskiwania terenów budowlanych.

Pan Guenther Ignacy prowadził gospodarstwo rolne do chwili przejścia na rentę rolniczą w 1991 roku. Był dobrym i wyróżniającym się rolnikiem. Dał się poznać jako aktywny działacz społeczny. Głęboko tkwi w problematyce wsi, żyje na wsi i rozumie jej problemy. Od 1984 r. do lutego 2002  roku pełnił funkcję sołtysa. Bezinteresownie walczy o rozwój społeczny i gospodarczy swojego środowiska m. in. poprzez wodociągowanie i stelefonizowanie gminy. Dzięki jego staraniom w 1992 roku założono wodociąg w wsi Nowy Dwór z 32 przyłączami, a w 1993 roku założono 16 numerów w ramach telefonizacji wsi. Był inicjatorem i organizatorem tworzenia w 1991 r. Spółdzielni Mleczarskiej w Ogorzelinach.

Był posłem X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1980 r. współzałożyciel Organizacji Gminnej „Solidarności RI” oraz Prezes Okręgowego Związku Plantatorów i Nasion Rolniczych. Brał aktywny udział w zmianach i reformowaniu służby zdrowia w województwie i gminie. Dzięki jego staraniom samorząd gminy przejął służbę zdrowia, pozyskano dodatkowe środki na specjalistyczny sprzęt medyczny do ośrodków zdrowia. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

Od 1984 roku reanimator duszpasterstwa rolników w dekanacie Kamień Krajeński. Swoim zaangażowaniem i postawą dał przykład ofiarności i uporu w dążeniu do rozwoju i ożywiania życia publicznego. Jego hart i pogoda ducha sprawiły, że zachodził tam, gdzie innym nie było dane.

W 1994 r. Pan Ignacy Guenther otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto pierwszy poseł ziemi chojnickiej, który w 2018 roku, za swoją postawę i walkę o wolność otrzymał, jako pierwszy w naszym regionie specjalną odznakę honorową oraz legitymację działacza opozycji antykomunistycznej. Została ona wręczana w uznaniu szczególnych zasług dla Polski przez Pana Ignacego, który w latach 1956–1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażował się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny.

Postać i działanie Pana Ignacego Guenthera w regionie i w Polsce w pełni zasługuje na uhonorowanie tak zaszczytnym odznaczeniem.

Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”

TADEUSZ  LESZCZYŃSKI

Z wnioskiem o nadanie Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice wystąpił Wójt Gminy Chojnice.

W trakcie wieloletniego pełnienia funkcji Radnego i Sołtysa z jego inicjatywy oraz dzięki jego organizacji wykonano szereg przedsięwzięć i inwestycji na terenie Gminy Chojnice.

W 1987 roku został wybrany na Sołtysa nowo utworzonego sołectwa wówczas występującego pod nazwą Ostrowite PGR, następnie Ostrowite ZR. Obecna urzędowa nazwa obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Przez prawie 32 lata nieprzerwanie kierował swoim ukochanym sołectwem (od 13.04.1987 r. do 19.02.2019 r.). Można powiedzieć, że Pan Tadeusz Leszczyński, nie zmieniając miejsca zamieszkania, był Sołtysem trzech sołectw.

To między innymi przez Jego zaangażowanie, po przeprowadzonych konsultacjach
z mieszkańcami, doprowadzono do nadania urzędowej nazwy miejscowości Nowe Ostrowite.

W 1988 roku został wybrany radnym Gminnej Rady Narodowej w Chojnicach. W 1990 r.,
po skróconej kadencji poprzedniej Rady odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe, po których zdobył mandat radnego Rady Gminy w Chojnicach. Funkcję tę sprawował przez 20 lat w latach 1990-1994; 1998-2014.

W latach:

  • 2010-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.
  • Podczas dwóch kadencji w latach 2002 – 2006, 2006 – 2010 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Jako radny, sołtys, przyczynił się do realizacji takich inwestycji jak np. budowa sieci telefonicznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, budowy drogi na rzecz sołectwa Nowe Ostrowite. To również dzięki jego staraniom zrealizowano wiele innych inwestycji w pozostałych sołectwach Gminy Chojnice.

 Inicjator powołania do życia świetlicy wiejskiej w ówczesnym Ostrowitem ZR. Była to jedna z pierwszych świetlic na terenie gminy Chojnice.

Od czerwca 2004 roku do kwietnia 2012 roku zasiadał w Społecznej Radzie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

Działacz Ochotniczej Straży Pożarnej „Agra” w Nowym Ostrowitem. Za swoją działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych został odznaczony brązowym i srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Wierny kibic Klubu Sportowego „Agra” Nowe Ostrowite, w którym obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W 2019 roku odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”.

FRANCISZEK  BORZYCH

            Z wnioskiem o nadanie Panu Franciszkowi Borzychowi tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice wystąpił Wójt Gminy Chojnice.

Pan Franciszek Borzych od zawsze zaangażowany był w sprawy lokalne, wspierał cenne inicjatywy mieszkańców Gminy Chojnice zgłaszając szereg spraw do załatwienia na forum Rady Gminy czy bezpośrednio do Wójta Gminy Chojnice. Podczas 24 lat pełnienia funkcji radnego gminnego zaangażował się w sprawy związane z rolnictwem, ochroną środowiska i rozwojem gospodarczym.

Doskonale znał problemy wsi i rolników. Podjął szereg działań mających na celu budowę ścieżek rowerowych, modernizację i budowę dróg gminnych.

Z przyjemnością wspierał kluby sportowe, jednostki OSP i stowarzyszenia działające na terenie gminy, jak również pomagał
w remontach zabytkowych kościołów. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Przez jedną kadencję Pan Franciszek Borzych dietę radnego przekazywał na cele społeczne. Jak również dostarczał nieodpłatnie ziemniaki do stołówek szkół gminnych. Jego wsparcie dla innych nie miało granic.

W swoim życiu pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, oprócz tych wyżej wymienionych znalazł czas również na bycie członkiem rady nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnicach.

Przez okres 24 lat dał się poznać jako wspaniały człowiek, który zawsze kierował się dobrem społecznym, będąc przy tym cały czas bardzo skromnym.

Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”

20200925 120850

20200925 121317

20200925 122351

20200925 122735

20200925 122832

Wyświetlony 4395 razy