wtorek, 15 czerwiec 2021 09:05

WAŻNY KOMUNIKAT

Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice

W związku uchwaleniem przez Radę Gminy w Chojnicach w dniu 20 maja 2021 roku Uwały NR XXIV/418/2021 w sprawie uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 10.06.2021 roku pod pozycją 2144, Wójt Gminy Chojnice informuje
o najważniejszych zmianach w przedmiotowej uchwale dotyczących:

KOMPOSTOWANIA ODPADÓW

 Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy skorzystali z obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, nie otrzymają pojemnika na bioodpady oraz nie będą mogli dostarczać bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Dworze.  W kompostowniku przydomowym należy kompostować wyłącznie bioodpady wytwarzane na danej nieruchomości.

POSTĘPOWANIA Z ZUŻYTYMI OPONAMI

 Zużyte opony od samochodów osobowych w ilości do 4 szt. należy wystawić podczas organizowanych zbiórek objazdowych tzw. „wystawek” w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie. Właściciele nieruchomości również mogą dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Dworze opony w ilości 4 sztuk niezależnie od ich rodzaju.

NIERUCHOMOŚCIAMI REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWYMI

Nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz
w przypadku zabudowy letniskowej dopuszcza się worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości, o grubości dostosowanej do rodzaju gromadzonych odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka.

ODPADAMI NIE PODLEGAJĄCYMI ODBIOROWI PODCZAS ORGANIZOWANYCH ZBIÓREK

 

Nie podlegają odbiorowi podczas organizowanych zbiórek objazdowych tzw. „wystawek” w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady jak okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp.

 

 OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

 

            Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, w szczególności:

a) częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał;

b) dopuszcza się pozbywanie nieczystości ciekłych w obiektach sezonowych (domki letniskowe) minimum jeden raz w sezonie w okresie ich zamieszkiwania. W przypadku użytkowania wyżej wymienionych obiektów w czasie dłuższym niż trzy miesiące właściciel zobowiązany jest opróżniać zbiornik na nieczystości ciekłe nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

c) wywóz nieczystości ciekłych przez działkowca w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 z późn. zm.), który na nich nie przebywa w sposób ciągły, co najmniej raz w sezonie działkowym.

 2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.

3. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do ich eksploatacji
w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytwarzanych w trakcie eksploatacji osadów z uwzględnieniem częstotliwości określonej
w instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku
.

4. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 25.06.2021 roku

 

W załączeniu wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

Link do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice

Wyświetlony 4661 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 15 czerwiec 2021 09:29