czwartek, 09 grudzień 2021 12:00

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego Nr WI-III.746.1.56.2021.EW-c z dnia 7 grudnia 2021 r.

WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 7 grudnia 2021 r.

Wl-IJI.746.1.56.202 l.EW-c

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 202Ir. poz. 741 ze zm.) oraz art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 202Ir. poz. 735 ze zm.),

Wojewoda Pomorski zawiadamia,

że na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice, reprezentowana przez pełnomocnika pana Grzegorza Żebrowskiego, z dnia 4 października 202Ir., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klosnowo” na działce nr 69/1
obręb 0027 Zbeniny, gmina Chojnice, na terenie zamkniętym.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, a z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr teł. 58 30-77-558.

z up. Wojewody Pomorskiego

Kierownik Oddziału Budownictwa
Specjalnego

Wydziału Infrastruktury

Małgorzata Majkowska (dokument podpisany elektronicznie)

 

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27. 80-81Ó Gdańsk. teł.: 58 30 77 482. fax: 58 30 77 482

www.gdansk.uw.gov.pl, c-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyświetlony 3065 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 09 grudzień 2021 12:11