poniedziałek, 28 luty 2022 11:11

Pracownik podnoszący pokrywę zbiornika bezodpływowego-szamba

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojnice

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. W związku z powyższym Wójt Gminy Chojnic zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Chojnice, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych/przydomowej oczyszczalni ścieków o niezwłoczne wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, pokój nr 112, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą tradycyjną. W przypadku nowopowstałych obiektów zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od daty zakończenia budowy w/w instalacji. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice  pokój nr 112, na stronie internetowej: www.bip.gminachojnice.com.pl w zakładce „druki do pobrania”. Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie rzetelnych informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowo informujemy, że właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe/ przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do posiadania pisemnie zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Chojnice oraz dokumentów uiszczenia opłat za wywóz tych nieczystości. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się systematycznie, nie dopuszczając do przepełnienia urządzenia, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. W przypadku zbiorników bezodpływowych wywóz nieczystości ciekłych powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, natomiast w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków minimum raz w roku. Przepisy prawa miejscowego dopuszczają pozbywanie się nieczystości ciekłych w obiektach sezonowych (domki letniskowe) minimum jeden raz w sezonie w okresie ich zamieszkiwania, ale tylko wówczas, gdy są wykorzystywane w okresie do trzech miesięcy.

Wyświetlony 3504 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 luty 2022 11:35