piątek, 10 maj 2024 12:47

Zebrania Wiejskie - Wyborcze

ZARZĄDZENIE NR 91/2024
WÓJTA GMINY CHOJNICE
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie Gminy Chojnice

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

  • Zwołuję Zebrania Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie Gminy Chojnice w terminach i miejscach, jak w Terminarzu Zebrań Wiejskich wyborczych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • Terminarz zebrań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

i umieszczenie na stronie internetowej, stronie BIP Urzędu Gminy w Chojnicach.

  • Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

 Link do zarządzenia i terminarz zebrań wiejskich

Terminarz zebrań wiejskich

Wyświetlony 195 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 maj 2024 13:07